Bendrosios sąlygos

PASKOLOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

Paskolos sutartis („Paskolos sutartis“) yra sudaroma kaip sutelktinio finansavimo sandoris tarp:
Paskolos davėjų, atstovaujamų Operatoriaus, t. y. sutelktinio finansavimo platformos Heavyfinance.com operatoriaus UAB HEAVY FINANCE, įmonės kodas 305576227, adresas A. Mickevičiaus g. 5-101, LT-08119 Vilnius , Lietuva,
ir
Paskolos gavėjo (arba Projekto savininko), t. y. Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto paskolos gavėjo.
Toliau šioje Paskolos sutartyje Paskolos davėjai ir Paskolos gavėjas kartu yra vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.
Visas Paskolos davėjų kaip kreditorių teises įgyvendina Operatorius kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo („Įstatymas“) 6 str. 5 ir 6 d., Sutartyje dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma Heavyfinance.com. Paskolos davėjai, sudarydami Sutartį dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma Heavyfinance.com, patvirtino, kad jiems yra suprantama, jog jų vardu Paskolos sutartį pasirašo Operatorius.
Paskolos davėjai ir Paskolos gavėjai su šiomis Paskolos sutarties Bendrosiomis sąlygomis yra iš anksto supažindinami ir su jomis (įskaitant visus vėlesnius Bendrųjų sąlygų pakeitimus) sutinka registruodamiesi Platformoje.
Toliau detalizuojamos Paskolos sutarties Bendrosios sąlygos:

 1. Sąvokos ir aiškinimas
  1.1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šioje Paskolos sutartyje didžiąja raide vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
  1.1.1. Automatinio investavimo funkcionalumas – Platformos funkcionalumas, kuriuo naudojantis Finansuotojai gali iš anksto pasirinkti jiems priimtinus Platformoje pateikiamus investavimo kriterijus ir tokio pasirinkimo pagrindu automatiškai teikti pasiūlymus finansuoti Platformoje skelbiamas Projekto savininkų Paraiškas ir taip sudaryti Paskolos sutartį;
  1.1.2. Antrinė rinka – Platformoje esantis techninis (funkcinis) sprendimas, leidžiantis Paskolos davėjams perleisti turimas Reikalavimo teises ir (ar) Platformos naudotojams įsigyti perleidžiamas Reikalavimo teises.
  1.1.3. Bendrosios sąlygos – šios Paskolos sutarties bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais;
  1.1.4. Mokėjimų grafikas – grafikas, pagal kurį Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos sumą bei mokėti Palūkanas ir (ar) kitas iš anksto žinomas pagal Paskolos sutartį mokėtinas sumas. Mokėjimo grafikas Šalims pateikiamas Platformoje;
  1.1.5. Operatorius – sutelktinio finansavimo platformos Heavyfinance.com operatorius UAB HEAVY FINANCE, įmonės kodas 305576227, adresas A. Mickevičiaus g. 5-101, LT-08119 Vilnius, Lietuva;
  1.1.6. Mokėjimo sąskaita – pas konkretų mokėjimo paslaugų teikėją (su kuriuo bendradarbiauja ir kurį pasirenka Operatorius) atidaryta unikali Paskolos gavėjo ar Paskolos davėjo mokėjimo sąskaita, skirta su Platformoje atliekamomis operacijomis susijusiems mokėjimams atlikti;
  1.1.7. Palūkanos – atlygis už suteiktą Paskolos sumą, kuris skaičiuojamas už kiekvieną kalendorinę dieną pagal faktinį Paskolos sumos likutį, laikant, kad metuose yra 365 dienos, o mėnesį sudaro kalendorinis dienų skaičius;
  1.1.8. Paraiška – Paskolos gavėjo Platformoje pateiktas viešas siūlymas sudaryti Paskolos sutartį pagal iš anksto su Operatoriumi suderintas ir jo patvirtintas sąlygas;
  1.1.9. Paskolos davėjai – asmenys (finansuotojai), kurie yra Paskolos sutarties Šalimi ir kurie naudodamiesi sutelktinio finansavimo platforma Heavyfinance.com suteikė Paskolos sumą Paskolos gavėjui. Paskolos davėjams atstovauja Operatorius;
  1.1.10. Paskolos gavėjas – Paskolos sutarties Šalis, kuriai suteikiama Paskolos suma ir kuri yra nurodyta Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose;
  1.1.11. Paskolos suma – Paskolos davėjų sufinansuota suma, suteikiama kaip paskola Paskolos gavėjui, kurią Paskolos gavėjas turi grąžinti Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis;
  1.1.12. Paskolos sutartis – ši paskolos sutartis, kurią sudaro Bendrosios ir Specialiosios sąlygos, kartu su visais jos priedais, pakeitimais ir (ar) papildymais;
  1.1.13. Paslaugų įkainiai – Platformoje skelbiami Operatoriui už teikiamas paslaugas mokėtini mokesčiai;
  1.1.14. Platforma – Operatoriaus administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.heavyfinance.com, per kurią Paskolos davėjai (finansuotojai) suteikia sutelktinio finansavimo lėšas Paskolos gavėjui;
  1.1.15. Reikalavimo teisė – Paskolos davėjo turima reikalavimo teisė į Paskolos gavėją, kilusi iš tarp jų sudarytos Paskolos sutarties, kartu su visomis susijusiomis ar iš jų kylančiomis teisėmis.
  1.1.16. Skolos ir įkeisto turto vertės santykis – Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytas santykis procentais tarp Paskolos sumos ir įkeičiamo turto rinkos vertės;
  1.1.17. Specialiosios sąlygos – tarp Operatoriaus (atstovaujant Paskolos davėjus) ir Paskolos gavėjo sudarytas susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų, Mokėjimų grafikas, taip pat Platformoje paskelbta Paskolos gavėjo Paraiška bei visi Paskolos davėjų Platformoje atliekami veiksmai finansuojant Paskolos gavėją pagal paskelbtą Paraišką. Specialiosios sąlygos yra neatsiejama Paskolos sutarties dalis;
  1.1.18. Susijęs asmuo – kiekvienas asmuo, kuris yra prisiėmęs bet kokius įsipareigojimus Operatoriui ir (ar) Paskolos davėjui pagal Užtikrinimo priemonių sandorius;
  1.1.19. Užtikrinimo priemonės – Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos priemonės, kuriomis Paskolos gavėjas ir (ar) kitas trečiasis asmuo užtikrina šios Paskolos sutarties vykdymą (pvz., kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto įkeitimas, laidavimas, vekselio suteikimas ir pan.).
  1.2. Kitos šioje Paskolos sutartyje didžiąja raide vartojamos sąvokos turi Sutartyje dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma Heavyfinance.com, Įstatyme ir kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytas reikšmes.
 2. Paskolos sutarties objektas
  2.1. Paskolos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka Paskolos davėjai įsipareigoja sutelktinio finansavimo būdu suteikti Paskolos gavėjui Paskolos sumą, o Paskolos gavėjas įsipareigoja, paėmęs Paskolos sumą, pagal šią Paskolos sutartį ją grąžinti, mokėti Palūkanas, bei kitus mokėjimus ir tinkamai vykdyti kitus Paskolos sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
  2.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja naudoti Paskolos sumą (visą ar bet kurią jos dalį) išimtinai tik Paskolos sumos panaudojimo paskirčiai, kuri nurodoma šios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose. Tai yra esminė Paskolos sutarties nuostata. Paskolos gavėjas, gavęs rašytinį Operatoriaus prašymą, įsipareigoja nedelsiant pateikti Operatoriui prašomą informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius Paskolos sumos panaudojimą.
  2.3. Šalys pažymi, kad Operatorius dėl Paskolos sumos išmokėjimo ir kitų Paskolos sutarties sąlygų įgyvendinimo turi teisę tiek prieš Paskolos sumos išmokėjimą, tiek ir bet kada po Paskolos sumos išmokėjimo tikrinti: (i) Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, prašyti pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, būtiną įsitikinti pasirengimu vykdyti šią Paskolos sutartį ir (ar) įsitikinti šios Paskolos sutarties tinkamu vykdymu; ir (ii) įvairias Paskolos sumos panaudojimo pagal paskirtį aplinkybes.
 3. Paskolos sutarties sudarymas
  3.1. Paskolos gavėjas turi teisę atsiimti Paraišką tik iki Paraiškos paskelbimo Platformoje momento (vėliau Paraišką galima atsiimti tik Operatoriui raštiškai sutikus).
  3.2. Platformoje Paskolos davėjui pateikus pasiūlymą dėl finansavimo pagal paskelbtą Paraišką (t. y. Paskolos sumos rinkimo metu suteikus finansavimą), toks Paskolos davėjo veiksmas yra neatšaukiamas ir Paskolos davėjas netenka teisės anuliuoti tokio savo pasiūlymo suteikti paskolą (nebent tam gaunamas atskiras raštiškas Operatoriaus sutikimas).
  3.3. Paskolos sutartis yra sutelktinio finansavimo sandoris (kaip tai numatyta Įstatyme) ir yra sudaroma sutelktinio finansavimo būdu Platformoje. Paskolos sutartis yra laikoma sudaryta nuo sėkmingo Paraiškos sufinansavimo Platformoje momento.
  3.4. Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo veiksmai ir nurodyti duomenys yra laikomi pakankamais išreiškiant valią ir siekį sudaryti Paskolos sutartį, o Paraiška ir jos pagrindu pateiktas pasiūlymas dėl konkrečių Paskolos sumos suteikimo sąlygų yra laikomas vienu originaliu dokumentu ir prilyginamas dokumentui, sudarytam rašytine forma, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Paskolos gavėjo bei Paskolos davėjo parašu kiekviename jo lape.
 4. Automatinis investavimas
  4.1. Operatorius gali Platformoje Finansuotojams suteikti galimybę naudotis Automatinio investavimo funkcionalumu. Naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu Finansuotojai gali automatiškai teikti pasiūlymus Platformoje skelbiamoms Paraiškoms ir tokiu būdu sudaryti Paskolos sutartis.
  4.2. Paskolos davėjo pasiūlymas, pateiktas naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu, yra tapatus pasiūlymui pateiktam savo veiksmais ir iniciatyva, nesinaudojant šiuo funkcionalumu, ir laikomas visiškai pakankamu išreiškiant valią ir siekį sudaryti Paskolos sutartį.
  4.3. Operatorius jokia apimtimi nepriima ir nepriėmė spendimo dėl pasiūlymo pateikimo konkrečioms Paraiškoms už Finansuotoją. Finansuotojo Automatinio investavimo funkcionalumo naudojimas yra prilygintinas dalyvavimui pasiūlymų teikimui ir Paskolos sutarčių sudarymui nesinaudojant šiuo funkcionalumu (t. y. kuomet Finansuotojas atskirai, savo veiksmais pateikia individualų pasiūlymą paties pasirinkai Platformoje skelbiamai Paraiškai).
 5. Paskolos sumos išmokėjimo tvarka
  5.1. Paskolos davėjams sufinansavus visą Paskolos gavėjo Paraiškoje nurodytą Paskolos sumą, ši suma yra Paskolos sutartyje numatyta tvarka pervedama į Paskolos gavėjo sąskaitą. Šiuo tikslu Paskolos davėjai patvirtina, kad Operatorius turi teisę įskaityti Paskolos davėjų pasiūlytą finansavimo sumą iš Paskolos davėjų Mokėjimo sąskaitos į Paskolos gavėjo Mokėjimo sąskaitą.
  5.2. Paskolos gavėjui Paskolos suma ar jos dalis išmokama tik tuomet, kai yra įvykdomos visos žemiau nurodytos sąlygos:
  5.2.1. neegzistuoja nei vienas šiose Bendrosiose sąlygose nurodytų sutarties nutraukimo pagrindų, neatsižvelgiant į tai, kada jis paaiškėjo, ir, Operatoriaus vertinimu, nėra pagrindo manyti, kad bet kuris toks pagrindas gali atsirasti ateityje;
  5.2.2. tinkamai vykdomi kiti Paskolos gavėjo įsipareigojimai pagal šią Paskolos sutartį, Sutartį dėl naudojimosi HeavyFinance.com platforma ir kitas tarp Operatoriaus, Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo sudarytas sutartis;
  5.2.3. Operatoriui papildomai pareikalavus Paskolos gavėjas (per Operatoriaus nurodytą terminą) pateikia visus Operatoriaus prašomus dokumentus, patvirtinančius visą ir išsamią informaciją Paskolos gavėjo finansinę padėtį bei pajamų, reikalingų mokėjimams pagal Paskolos sutartį vykdyti, šaltinius;
  5.2.4. Paskolos gavėjas tinkamai pateikia Operatoriui nepriklausomo kvalifikuoto turto vertintojo atliktą įkeičiamo turto vertinimą ir (ar) preliminarų vertinimą, kaip tai nurodyta Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose;
  5.2.5. Paskolos gavėjas tinkamai ir Operatoriui priimtinu būdu ir forma pateikė visas Užtikrinimo priemones, kurios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos kaip pateikiamos iki Paskolos sumos išmokėjimo;
  5.2.6. Operatoriui nėra realaus pagrindo abejoti, kad po Paskolos sumos pervedimo Paskolos gavėjui, Skolos ir įkeisto turto vertės santykis netaps didesnis nei nurodytas Paskolos sutartyje;
  5.2.7. įkeičiamo turto atžvilgiu nėra jokių galiojančių ar ateityje galinčių įsigalioti apsunkinimų, nebent kitos Paskolos sutarties sąlygos numato kitaip;
  5.2.8. Operatoriui papildomai pareikalavus Paskolos gavėjas (per Operatoriaus nurodytą terminą) pateikia su įkeičiamu daiktu, kitomis Užtikrinimo priemonėmis ir (ar) Paskolos gavėjo ar Susijusio asmens finansine padėtimi susijusius konkrečius prašomus dokumentus;
  5.2.9. yra tinkamai įvykdytos kitos Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos sąlygos, su kuriomis siejamas Paskolos sumos išmokėjimas.
  5.3. Visos šių Bendrųjų sąlygų 5.2 p. nurodytos sąlygos, taip pat Specialiosiose sąlygose nurodytas sąlygos, su kuriomis siejamas Paskolos sumos išmokėjimas Paskolos gavėjui, privalo būti įvykdytos Operatoriui priimtinu būdu ir forma. Operatorius turi visišką diskreciją savo nuožiūra, vienašališkai vertinti, ar konkrečios minėtos sąlygos, su kuriomis siejamas Paskolos sumos išmokėjimas, buvo įvykdytos tinkamai, ar ne.
  5.4. Operatorius turi teisę savo nuožiūra netaikyti Paskolos gavėjui vienos ar kelių sąlygų, numatytų šių Bendrųjų sąlygų 5.2 p. Apie tai Operatorius raštu informuoja Paskolos gavėją.
  5.5. Jei bet kuri iš Bendrųjų sąlygų 5.2 p. nurodytų sąlygų, dėl kurių taikymo Šalys susitarė, tinkamu būdu neįvykdoma per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Paraiškos sufinansavimo dienos, Paskolos gavėjas privalo už kiekvieną aukščiau nustatyto termino praleidimo kalendorinę dieną mokėti Paskolos davėjams netesybas. Šių netesybų dydis yra lygus Paskolos gavėjo mokėtinų Palūkanų dydžiui, numatytam Paskolos sutartyje. Jei bet kuri iš Bendrųjų sąlygų 5.2 p. nurodytų sąlygų, dėl kurių taikymo Šalys susitarė, tinkamu būdu neįvykdoma per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas nuo Paraiškos sufinansavimo dienos, Operatorius papildomai turi teisę be jokių neigiamų pasekmių sau ir Paskolos davėjams nedelsiant vienašališkai nutraukti šią Paskolos sutartį, pateikdamas apie tai pranešimą Paskolos gavėjui.
 6. Užtikrinimo priemonės
  6.1. Paskolos gavėjo prievolių pagal Paskolos sutartį vykdymas yra užtikrinamas Užtikrinimo priemonėmis. Visi dokumentai bei sandoriai, kuriais sukuriamos Užtikrinimo priemonės, privalo būti Operatoriui priimtinos formos ir turinio, iš anksto suderintos su Operatoriumi.
  6.2. Jeigu Paskolos sutartis yra užtikrinama kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto įkeitimu, Paskolos gavėjas turi užtikrinti, kad iki tokio turto įkeitimo momento bus įgyvendintos visos žemiau nurodytos sąlygos (išskyrus atvejus, kai Operatorius nusprendžia netaikyti vienos ar kelių iš žemiau nurodytų sąlygų ir apie tai informuoja raštu):
  6.2.1. Operatorius samdo licencijuotus turto vertintojus, kurie įvertina pagal Paskolos sutartį įkeičiamą turtą, arba kaip turto vertinimą naudoja patikimo įrangos pardavėjo komercinį pasiūlymą (tuo atveju, jei Paskolos gavėjas už Paskolos sumą perka naują arba naudotą įrangą). Taigi, Paskolos gavėjas įsipareigoja Operatoriui pateikti visą reikiamą informaciją, kuri reikalinga įkeičiamo turto vertei nustatyti; Operatorius taip pat turi teisę remtis ir kitais patikimais / valdžios institucijų patvirtintais šaltiniais nustatant įkeičiamo turto vertę (pvz., VĮ Registrų centro duomenimis ir pan.). Paskolos gavėjas turi pateikti Operatoriui aktualų (ne senesnį nei 2 mėn. iki Paskolos sutarties sudarymo, nebent Operatorius numatytų kitaip) įkeičiamo turto nepriklausomą vertinimą, kuris parengtas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pagrindu;
  6.2.2. tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės tinkamai įvertinti turto (pvz., įkeičiamas turtas Paskolos sutarties sudarymo metu nėra Lietuvos Respublikoje), Paskolos gavėjas privalo pateikti Operatoriui kvalifikuoto nepriklausomo vertintojo atliktą preliminarų įkeičiamo turto vertinimą, atliekamą iš anksto su Operatoriumi suderinta tvarka. Pastaruoju atveju Operatorius turi teisę vienašališkai pareikalauti, kad per Operatoriaus nustatytą terminą būtų pateiktos papildomos Užtikrinimo priemonės (pvz., laidavimas, vekselis ir pan.).Taip pat, po Paskolos sutarties sudarymo Paskolos gavėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų (arba Operatoriaus nustatytą kitokį terminą) privalo atlikti ir Operatoriui pateikti išsamų įkeičiamo turto įvertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pagrindu;
  6.2.3. Operatoriui pareikalavus, Paskolos gavėjas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną privalo sudaryti galimybę Operatoriaus įgaliotiems atstovams atvykti į Paskolos gavėjo nurodytą įkeisto turto buvimo vietą, kad būtų galima tinkamai patikrinti įkeisto turto būklę, vietos nustatymo sistemos sumontavimą, turto naudojimo sąlygas;
  6.2.4. Paskolos gavėjas privalo savo sąskaita ir jėgomis sudaryti Operatoriui priimtiną įkeičiamo turto draudimo sutartį, pagal kurią naudos gavėju būtų nurodomas Operatorius ir užtikrinti tinkamą draudiminės apsaugos galiojimą iki visiško prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo momento. Įkeičiamas turtas turi būti tinkamai apdraustas viso Paskolos sutarties galiojimo metu;
  6.2.5. Operatoriui pareikalavus, per Operatoriaus nurodytą terminą Paskolos gavėjas pateikia Operatoriui visus jo prašomos dokumentus ir informaciją, susijusią su įkeičiamu kilnojamuoju ir (ar) nekilnojamuoju turtu;
  6.2.6. Paskolos gavėjas įvykdo kitus Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytus veiksmus, kurie turi būti atlikti iki kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto įkeitimo momento.
  6.3. Jeigu Paskolos sutartis yra užtikrinama kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto įkeitimu, Paskolos gavėjas turi užtikrinti, kad po tokio kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto įkeitimo momento bus įgyvendintos visos žemiau nurodytos sąlygos (išskyrus atvejus, kai Operatorius nusprendžia netaikyti vienos ar kelių iš žemiau nurodytų sąlygų ir apie tai informuoja raštu):
  6.3.1. Paskolos gavėjas įkeistą turtą privalo naudoti tik pagal tikslinę jo paskirtį bei iš anksto su Operatoriumi suderintas naudojimo taisykles;
  6.3.2. Paskolos gavėjas privalo saugoti įkeistą turtą, tinkamai jį prižiūrėti ir rūpintis jo būkle;
  6.3.3. Paskolos gavėjas neturi teisės atlikti bet kokių didesnių (ne kasdienių) įkeisto turto remonto darbų iš anksto raštu nesuderinus šių darbų apimties ir kitų sąlygų su Operatoriumi (pvz., iš anksto raštu nesuderinus to su Operatoriumi Paskolos gavėjas negali keisti įkeičiamos transporto priemonės esminių detalių ir pan.); be išankstinio suderinimo bei Operatoriaus sutikimo Paskolos gavėjas gali atlikti tik techninei įkeisto turto apžiūrai ir einamajam remontui reikalingus darbus (kilus klausimams, ar remonto darbų atlikimui reikalingas Operatoriaus pritarimas, Paskolos gavėjas privalo kreiptis į Operatorių ir pasitikslinti);
  6.3.4. Operatoriui pareikalavus, Paskolos gavėjas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną privalo sudaryti galimybę Operatoriaus įgaliotiems atstovams atvykti į Paskolos gavėjo nurodytą įkeisto turto buvimo vietą, kad būtų galima tinkamai patikrinti įkeisto turto būklę, naudojimo sąlygas;
  6.3.5. Operatoriui pareikalavus, Paskolos gavėjas per Operatoriaus nurodytą terminą privalo atlikti pakartotinį nepriklausomą įkeisto turto vertinimą, siekiant nustatyti, ar įkeistas turtas nėra sugadintas, pažeistas, ar nėra sumažėjusi įkeisto turto vertė;
  6.3.6. paaiškėjus, kad įkeistas turtas yra sugadintas, pažeistas ar kitaip paveiktas, dėl ko sumažėja įkeisto turto vertė, Paskolos gavėjas privalo savo sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per Operatoriaus nurodytą terminą, atlikti įkeisto turto remontą, būtiną atstatyti įkeisto turto būklei, kuri buvo įkeitimo sandorio sudarymo metu. Visi remonto darbai turi būti iš anksto raštu suderinami su Operatoriumi;
  6.3.7. Paskolos gavėjas privalo be išankstinio raštiško ir aiškaus Operatoriaus pritarimo jokiu būdu, jokiomis formomis ir jokia apimtimi neperleisti įkeičiamo turto, juo kitaip nedisponuoti ir nesuvaržyti;
  6.3.8. Paskolos gavėjas užtikrina, kad įkeičiamas turtas nebus išgabentas už Lietuvos Respublikos ribų tam negavus išankstinio raštiško aiškaus Operatoriaus pritarimo;
  6.3.9. Operatoriui pareikalavus, per Operatoriaus nurodytą terminą Paskolos gavėjas pateikia Operatoriui visus jo prašomus dokumentus ir informaciją, susijusią su įkeistu kilnojamuoju ir (ar) nekilnojamuoju turtu;
  6.3.10. Paskolos gavėjas privalo tinkamai vykdyti ir kitus su įkeičiamu turtu susijusius Paskolos sutartyje nurodytus įsipareigojimus (jeigu tokie būtų nurodyti), kurie turi būti vykdomi po kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto įkeitimo momento.
  6.4. Jeigu Paskolos sutartis privalo būti užtikrinama kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto įkeitimu, Šalys patvirtina suprantančios, kad visų šių Bendrųjų sąlygų 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytų Paskolos gavėjo įsipareigojimų tinkamas vykdymas turi esminę reikšmę. Operatoriui nustačius, kad Paskolos gavėjas nevykdo, nebevykdo arba netinkamai vykdo nors vieną iš šių Bendrųjų sąlygų 6.2 ar 6.3 punktuose nurodytų įsipareigojimų, Operatorius turi teisę taikyti Paskolos gavėjui baudą, lygią 10 proc. įkeisto turto vertės (nurodytos įkeitimo sandoryje). Paskolos gavėjui nevykdant šių Bendrųjų sąlygų 6.3.6 ar 6.3.7 p. nurodytų įsipareigojimų, Operatorius turi teisę taikyti Paskolos gavėjui baudą, lygią 30 proc. įkeisto turto vertės (nurodytos įkeitimo sandoryje). Paskolos gavėjas, kaip rūpestingas ir atidus verslo subjektas, patvirtina, jog tokie baudų dydžiai yra adekvatūs, proporcingi ir priimtini.
  6.5. Jei Užtikrinimo priemonė yra turto įkeitimas, visais atvejais privalo būti sudaromas maksimaliojo įkeitimo sandoris (nebent Operatorius nurodo kitaip). Notarinės formos Užtikrinimo priemonių sandoriai sudaromi iš anksto su Operatoriumi suderintu laiku Operatoriaus pasirinktame notarų biure. Tais atvejais, kai Užtikrinimo priemonės sandoriui nėra privaloma notarinė forma, Operatorius turi teisę pareikalauti, kad toks sandoris būtų sudaromas notariškai, Operatoriaus pasirinktame notarų biure. Jei Paskolos sutartis ar kiti Platformoje paskelbti dokumentai nenurodo kitaip, visi kaštai dėl notariškai sudaromų sandorių (pvz., notarui mokamas mokestis už notarinius veiksmus) tenka Paskolos gavėjui.
  6.6. Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Paskolos gavėjo prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo, visos Užtikrinimo priemonės būtų galiojančios ir būtų galimybė, esant atitinkamuose Užtikrinimo priemonių sandoriuose numatytoms sąlygoms, priverstinai jas vykdyti.
  6.7. Jeigu Paskolos sutarties galiojimo metu Skolos ir įkeisto turto vertės santykis tampa didesnis nei Specialiosiose sąlygose nustatytas Skolos ir įkeisto turto vertės santykis (pvz., Paskolos gavėjui taikoma bauda ir jo įsiskolinimai padidėja arba sumažėja įkeisto turto vertė), Paskolos gavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per Operatoriaus nurodytą terminą, papildomai įkeisti Operatoriui priimtiną turtą ir (ar) sudaryti papildomus Operatoriui priimtinus Užtikrinimo priemonių sandorius (pvz., laidavimas, garantija ir pan.), kad Skolos ir įkeisto turto vertės santykis būtų atitaisytas. Paskolos gavėjas taip pat gali grąžinti tokią Paskolos sumos dalį, kad Skolos ir įkeisto turto vertės santykis būtų tinkamai atstatytas į Specialiosiose sąlygose nurodytą lygį.
  6.8. Įkeitimo sandoriuose Operatorius nurodamas kaip Paskolos davėjų (kreditorių) atstovas, o patys Paskolos davėjai nebus nurodomi tokiuose sandoriuose. Operatorius turės visas įkeitimo kreditorių atstovo teises ir pareigas, numatytas Paskolos sutartyje, Sutartyje dėl naudojimosi platforma ir (ar) taikytinuose teisės aktuose.
 7. Paskolos sumos grąžinimas. Palūkanos
  7.1. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą ir moka Palūkanas Mokėjimų grafike nustatytais terminais. Iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos Paskolos gavėjas privalo grąžinti visą Paskolos sumą ir sumokėti Palūkanas, taip pat bet kokius kitus su Paskolos sutartimi susijusius mokesčius.
  7.2. Palūkanos nuo Paskolos sumos skaičiuojamos nuo tos dienos (imtinai), kurią Paskolos suma išmokama į Paskolos gavėjo Mokėjimo sąskaitą (arba į kitą sąskaitą, kurią Paskolos gavėjas nurodo Operatoriui jam prieš tai pritarus).
  7.3. Visus mokėjimus pagal Paskolos sutartį privalo aktyviais veiksmais atlikti pats Paskolos gavėjas. Visi mokėjimai pagal Paskolos sutartį turi būti atlikti iš Paskolos gavėjo vardu atidarytos Mokėjimo sąskaitos.
  7.4. Jeigu Paskolos gavėjas nori vykdyti mokėjimą ne iš savo vardu atidarytos Mokėjimo sąskaitos arba už Paskolos gavėją mokėjimą pagal Paskolos sutartį nori atlikti trečiasis asmuo – apie tokius veiksmus Operatorius privalo būti tinkamai iš anksto raštu informuojamas, be to, mokėjimo paskirtyje privalo būti aiškiai nurodoma, jog toks mokėjimas vykdomas už konkretaus Paskolos gavėjo prievoles pagal šią Paskolos sutartį. Tinkamai nesilaikant šių reikalavimų, Paskolos gavėjas prisiima visą riziką, su pavėluotu tokių gautų mokėjimų užskaitymu ir administravimu, taip pat su pavėluotu tokių gautų sumų paskirstymu Paskolos davėjams. Pastaruoju atveju Paskolos gavėjas privalo atlyginti Operatoriui visas (tiesiogines ir netiesiogines) su tokio nesuderinto mokėjimo administravimu susijusias papildomas išlaidas.
  7.5. Operatorius papildomai turi teisę Paskolos gavėjo vardu pateikti nurodymą Mokėjimo sąskaitą aptarnaujančiam mokėjimo paslaugų teikėjui pervesti (nuskaityti) visus mokėjimus (mokėtinas sumas) Paskolos davėjams iš Paskolos gavėjo Mokėjimo sąskaitos į Paskolos davėjų Mokėjimo sąskaitas ir (arba) pervesti (nuskaityti) iš Paskolos gavėjo Mokėjimo sąskaitos mokėjimus (mokėtinas sumas) Operatoriui. Pažymėtina, kad Operatorius neturi pareigos naudotis šia teise net ir tuo atveju, jeigu Paskolos gavėjas tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių pagal šią Sutartį. Operatoriui nusprendus, šiame Bendrųjų sąlygų punkte nurodytiems veiksmams atlikti Paskolos gavėjas įsipareigoja išduoti atskirą dokumentą, tinkantį Mokėjimo sąskaitą aptarnaujančiam mokėjimo paslaugų teikėjui, numatytiems veiksmams atlikti.
  7.6. Paskolos gavėjui tinkamai ir laiku neatlikus mokėjimų pagal šią Paskolos sutartį, Paskolos gavėjas privalo mokėti netesybas ir (ar) kitus mokėjimus, numatytus Paskolos sutartyje ir (ar) Operatoriaus paskelbtuose Paslaugų įkainiuose.
  7.7. Operatorius paskirsto gautas lėšas Paskolos davėjams ir iš gautų sumų atskaito Operatoriui priklausančius mokėjimus.
  7.8. Pradelsus mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas, yra įskaičiuojami tokia tvarka:
  7.8.1. pirma eile – Operatoriui priklausantys mokėjimai pagal Operatoriaus patvirtintus Paslaugų įkainius;
  7.8.2. antra eile – Paskolos davėjams priklausančios netesybos;
  7.8.3. trečia eile – Paskolos davėjams priklausančios Palūkanos;
  7.8.4. ketvirta eile – Paskolos suma.
  7.9. Tais atvejais, kai Paskolos sutartis nutraukiama prieš terminą, Paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti visas pagal Paskolos sutartį priklausančias mokėti netesybas ir Palūkanas (Operatorius įgyja teisę reikalauti ir tų Palūkanų, kurios būtų sumokėtos, jeigu Paskolos gavėjas Paskolos sumą būtų tinkamai grąžinęs pagal Mokėjimų grafiką).
  7.10. Paskolos gavėjui praleidus Mokėjimų grafike numatytus terminus, Paskolos gavėjas už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną moka 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.
  7.11. Jeigu visos Paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, nuo negrąžintos sumos toliau skaičiuojamos Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose numatyto dydžio Palūkanos ir šių Bendrųjų sąlygų 7.10 p. nurodyti delspinigiai. Taip pat Paskolos gavėjas privalo sumokėti Operatoriui Paslaugų įkainiuose nurodytus mokesčius.
  7.12. Susidarius išskirtinei situacijai, kai Operatorius nebegalėtų tęsti sutelktinio finansavimo veiklos ir Platformos administravimo neperima kitas operatorius (UAB „Finansų avilys“) ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, Paskolos gavėjas privalo toliau tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir pagal Mokėjimų grafiką kiekvienam Paskolos davėjui. Pastaruoju atveju Operatorius pateikia Paskolos davėjų sąrašą Paskolos gavėjui, o pastarasis mokėjimus pagal šią Paskolos sutartį atlieka tiesiogiai į Paskolos davėjų Mokėjimo sąskaitas.
 8. Išankstinis Paskolos sumos grąžinimas
  8.1. Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti Paskolos sumą ar jos dalį anksčiau Paskolos sutartyje nustatyto termino prieš tai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu informuodamas Operatorių. Pranešime apie išankstinį grąžinimą turi būti nurodyti Paskolos sutarties rekvizitai (data ir numeris), prieš terminą grąžinamos Paskolos sumos dydis ir mokėjimo diena, kurią bus grąžinama Paskolos suma ar jos dalis.
  8.2. Tokiu atveju Paskolos gavėjas taip pat už iš anksto grąžinamą Paskolos sumą sumoka visas Palūkanas už Paskolos Sutarties Specialiosiose sąlygos nurodytą minimalų Paskolos laikotarpį (jeigu Paskolos suma grąžinama po tokio minimalaus Paskolos laikotarpio, Paskolos gavėjas turi būti sumokėjęs Palūkanas už visą laikotarpį nuo Paskolos sumos gavimo iki išankstinio Paskolos sumos grąžinimo dienos). Paskolos gavėjas taip pat privalo sumokėti Operatoriui Paslaugų įkainiuose nurodytus mokesčius.
  8.3. Paskolos gavėjas, pateikęs šių Bendrųjų sąlygų 8.1 p. nurodytą pranešimą be atskiro rašytinio Operatoriaus sutikimo neturi teisės jo atšaukti ir yra laikomas besąlygiškai įsipareigojusiu grąžinti atitinkame pranešime nurodytą sumą nurodytu terminu. Paskolos gavėjui nesilaikant tokių savo įsipareigojimų, Operatorius turi teisę reikalauti netesybų, kitų mokėjimų ir (ar) mokesčių už mokėjimo prievolių pažeidimą, kokie būtų taikomi pažeidus Paskolos sutartį.
  8.4. Jei šių Bendrųjų sąlygų 8.1 p. nurodytas pranešimas neatitinka aukščiau nustatytų reikalavimų, Operatorius turi teisę neįskaityti Paskolos gavėjo lėšų išankstiniam Paskolos grąžinimui ir atlikto mėnesinio mokėjimo permoką grąžinti Paskolos gavėjui.
  8.5. Paskolos gavėjui tinkamai iš anksto grąžinus Paskolos sumą ar jos dalį, Operatorius perskaičiuoja ir atnaujina Mokėjimų grafiką.
 9. Šalių įsipareigojimai, patvirtinimai ir garantijos
  9.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja:
  9.1.1. Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais tinkamai pateikti Užtikrinimo priemones ir užtikrinti jų galiojimą;
  9.1.2. gautą Paskolos sumą naudoti tik pagal šios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą paskirtį;
  9.1.3. Operatoriui pareikalavus, pateikti per Operatoriaus nustatytą protingą terminą Paskolos sumos panaudojimą pagrindžiančius dokumentus Operatoriui priimtina forma ir sąlygomis. Paskolos gavėjui per Operatoriaus nurodytą protingą terminą nepateikus dokumentų, kurie aiškiai pagrįstų Paskolos sumos (ar jos dalies) naudojimą pagal paskirtį, savaime laikoma, kad Paskolos gavėjas Paskolos sumą panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį ir Operatorius įgyja teisę vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį dėl Paskolos gavėjo kaltės.
  9.1.4. iki Mokėjimų grafike numatyto galutinio termino grąžinti Paskolos sumą, mokėti už naudojimąsi Paskola Palūkanas, o negrąžinus Paskolos, jos dalies ar Palūkanų pagal Mokėjimų grafiką, mokėti delspinigius bei kitus Paslaugų įkainiuose skelbiamus Operatoriaus mokesčius;
  9.1.5. iki Paskolos sumos išmokėjimo termino pateikti Operatoriui visą informaciją apie visus galiojančius Paskolos gavėjo įsipareigojimus tretiesiems asmenims, gautas bei suteiktas garantijas, sudarytus laidavimo, prievolių įvykdymo užtikrinimo sandorius, taip pat visą kitą informaciją, kuri gali turėti esminės reikšmės Paraiškai, Paskolos davėjo pasiūlymui finansuoti Paskolos sumą, Paskolos sutarties sudarymui, vykdymui, galiojimui ir pasibaigimui;
  9.1.6. iškilus grėsmei, kad Paskolos suma nebus laiku ir tinkamai grąžinta, sumažėjus Skolos ir įkeisto turto vertės santykiui ar jam tapus nelikvidžiu, pablogėjus Paskolos gavėjo, laiduotojo ar garanto finansinei būklei, ar Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant kitų įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Operatoriaus rašytiniu reikalavimu pateikti papildomą Užtikrinimo priemonę arba grąžinti Paskolos sumą ir visas su ja susijusias sumas per Operatoriaus nustatytą terminą nelaukiant Paskolos sumos grąžinimo pagal Mokėjimų grafiką termino pabaigos arba pateikti dokumentus, paneigiančius ir pašalinančius Operatoriaus identifikuotas grėsmes;
  9.1.7. užtikrinti Operatoriaus galimybę patikrinti Paskolos gavėjo veiklą, įkeistą turtą, Operatoriaus atstovui atvykus į Paskolos gavėjo buveinės vietą ar įkeisto turto buvimo vietą. Nesilaikant šio įsipareigojimo arba nepagrįstai delsiant Operatoriui sudaryti aptariamas galimybes, Operatorius įgyja teisę nutraukti Paskolos sutartį dėl Paskolos gavėjo kaltės;
  9.1.8. be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo: (i) neteikti laidavimų bei garantijų, neįkeisti jokio savo turto tretiesiems asmenims; (ii) jokiu būdu ir forma nesuvaržyti Operatoriui įkeisto turto; (iii) neimti ir nesuteikti bet kokio dydžio ar tipo paskolų ar kreditų; (iv) tretiesiems asmenims neteikti paskolų (bet kokia forma), kurių bendra suma viršytų 30 proc. Paskolos sumos; (v) jeigu Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo – nemažinti įstatinio kapitalo, patiems neinicijuoti reorganizavimo, restruktūrizavimo, bankroto, pertvarkymo ar likvidavimo procedūrų; (vi) neatlikti kitų veiksmų, galinčių turėti svarią neigiamą įtaką tinkamam šios Paskolos sutarties vykdymui;
  9.1.9. iš anksto raštu informuoti Operatorių apie buveinės pakeitimą, finansinės būklės pablogėjimą, pajamų svyravimus, numatomus atsiskaitymo uždelsimus ir apie visus kitus svarbesnius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos įsipareigojimų, kylančių iš ir (arba) susijusių su Paskolos sutartimi, vykdymui. Apie šiame punkte nurodytas aplinkybes Paskolos gavėjas privalo informuoti Operatorių raštu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo momento. Paskolos gavėjui nevykdant šių įsipareigojimų, Operatorius įgyja teisę vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį dėl Paskolos gavėjo kaltės;
  9.1.10. nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo raštu pranešti Operatoriui, jei:
  9.1.10.1. negali laiku ir tinkamai atlikti bet kokių mokėjimų pagal Paskolos sutartį bei tinkamai ir laiku vykdyti kitus Paskolos sutartyje numatytus įsipareigojimus;
  9.1.10.2. įkeistas turtas yra sugadintas ar sunaikintas ar kitokiu būdu sumažėjo jo vertė;
  9.1.10.3. priimamas sprendimas dėl Paskolos gavėjo reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo, bankroto bylos Paskolos gavėjui iškėlimo ar neteisminės bankroto procedūros pradėjimo;
  9.1.10.4. pasikeitė bet kokia Paskolos gavėjo kontaktinė informacija;
  9.1.10.5. Paskolos suma planuojama panaudoti ne tam tikslui, kuri buvo nurodyta Paraiškoje;
  9.1.10.6. pasunkėja arba gali pablogėti Paskolos gavėjo finansinė padėtis (pvz. naujai prisiimti skoliniai įsipareigojimai);
  9.1.10.7. atsiranda bet kokia aplinkybė dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti Paskolos gavėjo mokumas;
  9.1.10.8. atsiranda bet koks arbitražinis, teisminis ir (arba) kitas procesas (vykdymo, ir kt.), kuris yra inicijuotas Paskolos gavėjo arba yra inicijuotas prieš Paskolos gavėją, jeigu tai gali pabloginti Paskolos gavėjo padėtį;
  9.1.11. savo lėšomis padengti Užtikrinimo priemonių sutarčių sudarymo, registravimo, notaro, draudimo ir kitas Paskolos sutarties sudarymo ir (ar) su Paskolos sutarties sudarymu susijusias išlaidas;
  9.1.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, kylančius iš ir (ar) susijusius su Paskolos sutartimi.
  9.2. Šių Bendrųjų sąlygų 9.1 punkte nurodytų įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu Paskolos sutarties pažeidimu. Operatorius, sužinojęs, kad egzistuoja 9.1 punkte nurodytos aplinkybės, o Paskolos gavėjas apie jas nėra pranešęs (kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 9.1 punkte), turi teisę imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant Paskolos sutarties nutraukimą, Paskolos gavėjo veiklos Platformoje suspendavimą ir (ar) pašalinimą iš Platformos.
  9.3. Paskolos davėjai įsipareigoja:
  9.3.1. Paskolos sutartyje numatyta tvarka bei sąlygomis suteikti Paskolos sumą Paskolos gavėjui;
  9.3.2. neatskleisti Paskolos gavėjo konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų numatytais atvejais;
  9.3.3. nesudaryti kliūčių Paskolos gavėjui tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį.
  9.4. Kiekviena šios Paskolos sutarties Šalis pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:
  9.4.1. Šalis turi teisę sudaryti šią Paskolos sutartį, Užtikrinimo priemonių sandorius ir atitinkamų sutarčių sudarymas ir jų vykdymas neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, teismo, arbitražo ar kitų institucijų sprendimams, Šalių (juridinių asmenų) įstatams ir (ar) kitiems steigimo dokumentams, pagal kitas sutartis prisiimtiems įsipareigojimams. Šalys taip pat patvirtina, kad yra gavusios bet kokius reikalingus valdymo organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimus, sutikimus ir sprendimus šios Paskolos sutarties sudarymui, Užtikrinimo priemonių sandorių sudarymui;
  9.4.2. Šalies atstovas, sudarantis šią Paskolos sutartį, veikia suteiktų įgaliojimų ribose, šie įgaliojimai jam yra suteikti nepažeidžiant taikomų teisės aktų, Šalies (juridinio asmens) įstatų ir (ar) kitų steigimo dokumentų, valdymo organų sprendimų ir pan.;
  9.4.3. Šalys, sudarydamos šią Paskolos sutartį, išreiškia tikrąją savo valią, tinkamai susipažino su šios Paskolos sutarties nuostatomis ir supranta jų turinį. Šalys taip pat patvirtina, kad šioje Paskolos sutartyje nėra netikėtų (siurprizinių) ar nesąžiningų sąlygų.
  9.5. Paskolos gavėjas papildomai patvirtina ir garantuoja, kad:
  9.5.1. visi Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pareiškimai ir garantijos, susiję su Paskola, yra tikslūs, tikri, galiojantys bei patvirtinti Operatoriui pateiktais dokumentais;
  9.5.2. Paskolos sutarties sudarymo dieną neturi jokių kitų Operatoriui neatskleistų finansinių įsipareigojimų, įsipareigojimų pagal turto įkeitimo, laidavimo, garantijos ar kitas sutartis, kuriomis užtikrintas Paskolos gavėjo ar trečiųjų asmenų prievolių įvykdymas;
  9.5.3. Paskolos gavėjui nėra iškelta ir nėra žinoma, kad ruošiamasi iškelti teisme ar arbitraže bylas, kuriose priimtas sprendimas galėtų padaryti neigiamą įtaką Paskolos gavėjo finansinei būklei, ūkinei veiklai ir (ar) pagal Paskolos sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.
 10. Paskolos sutarties nutraukimas. Išieškojimas
  10.1. Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjų įgaliotas atstovas, turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Paskolos sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Paskolos sumą, Palūkanas, ir kitus pradelstus mokėjimus(baudas, delspinigius), nurodytus Paskolos sutartyje, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais pagrindais, bei mokesčius, apskaičiuotus Operatoriaus patvirtintuose Paslaugų įkainiuose, jeigu:
  10.1.1. Paskolos gavėjas Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka nesumoka bet kokios pagal Paskolos sutartį mokėtinos sumos Paskolos sutartyje nustatytu terminu ir visiškai neištaiso pažeidimo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Operatoriaus raštiško pranešimo apie įsipareigojimo pažeidimą pateikimo;
  10.1.2. Paskolos gavėjas pažeidžia šių Bendrųjų sąlygų 9.1 punkte numatytus įsipareigojimus ir tokio pažeidimo neištaiso per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Operatoriaus raštiško pranešimo apie įsipareigojimo pažeidimą pateikimo; jei tokio pažeidimo ištaisyti objektyviai nebeįmanoma (arba nebėra prasmės), 7 (septynių) kalendorinių dienų termino Operatorius nesuteikia ir šiuo Paskolos sutarties nutraukimo pagrindu gali remtis iškart;
  10.1.3. Paskolos gavėjas pažeidžia bet kurį iš šių Bendrųjų sąlygų 6.2 ar 6.3 punktuose numatytų įsipareigojimų.
  10.1.4. Paskolos gavėjas Paskolos sumą (ar bet kurią jos dalį) panaudoja ne pagal Paskolos sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą paskirtį;
  10.1.5. paaiškėja, kad bet kuris iš Bendrųjų sąlygų 9.5 p. numatytų Paskolos gavėjo patvirtinimų bei garantijų yra neteisingas, klaidinantis arba yra nebeišpildomas;
  10.1.6. Paskolos gavėjas ir (ar) Susiję asmenys įvykdo esminį savo įsipareigojimų, kylančių iš Užtikrinimo priemonių sandorių ar kitų šios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų su Paskolos sutartimi susijusių sandorių, pažeidimą;
  10.1.7. Paskolos gavėjas arba bet kuris su juo Susijęs asmuo tampa nemokus arba pagal taikytinus teisės aktus paskelbia apie savo nemokumą;
  10.1.8. kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, dėl kurių Paskolos gavėjas ar bet kuris su juo Susijęs asmuo tampa nepajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti įsipareigojimus, kylančius iš šios Paskolos sutarties, Užtikrinimo priemonių sandorių ar kitų šios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų sandorių;
  10.1.9. Paskolos gavėjo ar kurio nors Susijusio asmens atžvilgiu pradedama bet kokia teisminė, administracinė ar arbitražo procedūra, kuri, Operatoriaus nuomone, gali turėti esminės neigiamos įtakos tinkamam Paskolos sutarties sąlygų vykdymui;
  10.1.10. visa Paskolos suma neišmokama iki šios Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 5.5 punkte nustatyto termino pabaigos;
  10.1.11. Operatoriui pagrįstai manant, kad Paskolos gavėjas neįvykdys arba netinkamai vykdys Paskolos sutartį;
  10.1.12. Paskolos gavėjui netinkamai vykdant ar nevykdant kito iš šios Paskolos sutarties kylančio savo įsipareigojimo, jei tokio įsipareigojimo netinkamas vykdymas ar nevykdymas laikomas esminiu šios Paskolos sutarties kontekste.
  10.2. Paskolos gavėjas privalo atlyginti visus dėl Paskolos sutarties nutraukimo Paskolos davėjų patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
  10.3. Operatoriui (jo diskrecija ir pagrįstu vertinimu) nustačius bent vieną iš šių Bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nurodytų Paskolos sutarties nutraukimo pagrindų, Operatorius turi teisę pateikti Paskolos gavėjui rašytinį pranešimą, kuriuo nutraukiama Paskolos sutartis. Operatorius tokiu atveju turi teisę reikalauti, kad Paskolos gavėjas Paskolos sutarties nutraukimo dieną sumokėtų visą negrąžintą Paskolos sumą, mokėtinas Palūkanas ir visas kitas pagal Paskolos sutartį mokėtinas sumas, taip pat visus pagal Paslaugų įkainius Operatoriui mokėtinus mokesčius. Visais atvejais Paskolos sutartis laikoma nutraukta ir šiame punkte nurodytos sumos tampa mokėtinos nuo Operatoriaus išsiųsto pranešimo gavimo dienos (o tais atvejais, kai išsiųstame pranešime atskirai nurodoma vėlesnė Paskolos sutarties nutraukimo diena – nuo tokios nurodytos dienos).
  10.4. Operatorius, pareikalavęs grąžinti Paskolos sumą prieš nustatytą Paskolos grąžinimo terminą šių Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka, nenutraukia delspinigių ir bet kokių kitų taikytinų mokesčių skaičiavimo, kol Paskolos gavėjas pilnai neatsiskaitys su Paskolos davėjais bei Operatoriumi.
  10.5. Paskolos davėjai ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad nutraukus Paskolos sutartį Operatorius gali savo nuožiūra:
  10.5.1. perimti Paskolos davėjo reikalavimo teises šiose Bendrosiose sąlygose bei Sutartyje dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma Heavyfinance.com nustatyta tvarka, arba
  10.5.2. veikti kaip Paskolos davėjo atstovas, vykdantis išieškojimą pagal Paskolos sutartį, su visomis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis, bei, kai tai yra būtina, užtikrinti skolos išieškojimą. Šiuo tikslu Operatoriui taip pat pavedama atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Paskolos davėjų interesams ir administruoti skolos grąžinimą.
  10.6. Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjų atstovas, turi visas Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises bei pareigas, ir šiuo tikslu joks atskiras įgaliojimas ar kitas savo turiniu tapatus dokumentas neprivalo būti atskirai sudaromas.
  10.7. Operatoriui šios Paskolos sutarties nustatyta tvarka vienašališkai nutraukus Paskolos sutartį su Paskolos gavėju, Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjo atstovas, po pranešimo dėl Paskolos sutarties nutraukimo išsiuntimo turi teisę Paskolos gavėjui papildomai teikti raginimus sumokėti visas mokėtinas sumas (Paskolos sumą, Palūkanas, netesybas bei kitus mokėjimus, atlyginti nuostolius ir kt.)ir (ar) šias sumas išieškoti teismine ar neteismine tvarka. Operatorius turi teisę perįgalioti atstovauti Paskolos davėjų interesus teisme bei kitose institucijose tretiesiems asmenims.
  10.8. Operatorius turi teisę savo nuožiūra laisvai disponuoti savo teisėmis pagal Paskolos sutartį bei Užtikrinimo sandorius ir naudotis turimais dokumentais bei informacija apie Paskolos gavėją. Operatorius vykdo priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto pagal įkeitimo sandorį ir atlieka visus su tuo susijusius veiksmus įkeitimo sandoryje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  10.9. Operatorius turi teisę perduoti įsipareigojimų išieškojimą iš Paskolos gavėjo skolų išieškojimo bendrovėms ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir (ar) padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Operatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus.
  10.10. Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjas patvirtina, kad nei vieno iš jų asmuo vienas kitam neturi esminės reikšmės.
 11. Antrinė rinka. Reikalavimo teisės perleidimas
  11.1. Platformoje Paskolos davėjams yra suteikiama galimybė perleisti turimas Reikalavimo teises Antrinėje rinkoje.
  11.2. Paskolos davėjai savo Platformos paskyrose gali pasirinkti savo turimas Reikalavimo teises, kurias nori perleisti, nurodyti atitinkamų Reikalavimo teisių kainą ir pateikti Platformos Antrinėje rinkoje paraišką dėl Reikalavimo teisių perleidimo. Bet kokiu atveju, prieš atlikdami šiuos veiksmus, Paskolos davėjai privalo sutikti su Platformoje skelbiamomis Reikalavimo teisės perleidimo sutarties bendrosiomis sąlygomis.
  11.3. Platformos naudotojas, kuris Antrinėje rinkoje įgyja siūlomą Reikalavimo teisę, tampa nauju Paskolos davėju pagal atitinkamą Paskolos sutartį, iš kurios kilusią Reikalavimo teisę jis įgijo. Paskolos gavėjas nuo atitinkamo momento privalo visus iš Paskolos sutarties kylančius įsipareigojimus vykdyti šiam naujam Paskolos davėjui.
  11.4. Paskolos gavėjas, sudarydamas Paskolos sutartį, sutinka, kad Paskolos davėjai gali perleisti jo atžvilgiu turimas Reikalavimo teises Antrinėje rinkoje. Paskolos gavėjas taip pat patvirtina, kad Reikalavimo teisių perleidimas Antrinėje rinkoje neturi jokios įtakos jo pagal Paskolos sutartį prisiimtiems įsipareigojimams ir (ar) jų vykdymui.
 12. Baigiamosios nuostatos
  12.1. Visa komunikacija, pranešimai ir kita informacija ar dokumentai, susiję su šia Paskolos sutartimi, pateikiami šiais būdais:
  12.1.1. elektroniniu paštu (šiuo atveju laikoma, kad korespondencija yra gauta praėjus 1 darbo dienai nuo išsiuntimo);
  12.1.2. per kurjerį arba registruotu paštu (šiuo atveju laikoma, kad korespondencija yra gauta praėjus 3 darbo dienoms nuo išsiuntimo);
  12.1.3. Operatorius taip pat gali pateikti visus pranešimus ir (ar) informaciją bei dokumentus, susijusius su šia Paskolos sutartimi, Platformoje – Paskolos gavėjo bei Paskolos davėjo paskyrose (tokiu atveju laikoma, kad korespondencija yra gauta praėjus 1 (vienai) darbo dienai po atitinkamos informacijos pateikimo Platformoje registruotose Paskolos gavėjo bei Paskolos davėjo paskyrose).
  12.2. Paskolos sutarties Specialiosios sąlygos, Užtikrinimo priemonių sandoriai ir kita informacija ir (ar) dokumentai, susiję su šiomis Specialiosiomis sąlygomis ir Užtikrinimo sandoriais yra laikytina konfidencialia informacija bei negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai atitinkamą informaciją yra būtina atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokią informaciją yra būtina atskleisti bet kuriai iš Šalių siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus, kylančius iš šios Paskolos sutarties.
  12.3. Ši Paskolos sutartis, kaip sutelktinio finansavimo sandoris, įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų, kylančių iš šios Paskolos sutarties, įvykdymo dienos.
  12.4. Ši Paskolos sutartis po jos sudarymo gali būti keičiama atskiru Šalių sutarimu. Visi šios Paskolos sutarties papildymai bei pakeitimai tampa neatsiejama šios Paskolos sutarties dalimi.
  12.5. Paskolos davėjas yra informuotas, kad jeigu ši Paskolos sutartis yra sudaroma institucinio investuotojo (Paskolos davėjo) i2 invest ag (juridinio asmens kodas (unikalus identifikavimo numeris) CHE-461.578.158, adresas Bundesplatz 9, 6300 Zug, Šveicarija), toks institucinis investuotojas (Paskolos davėjas) veikia kaip solidarus kreditorius su kita bendrove – Anthedon AG PCC (juridinio asmens kodas (unikalus identifikavimo numeris) FL-0002.635.642-5, adresas ImPardiel 16, 9494 Schaan, Lichtenšteinas). Tokiu atveju, bet kuris iš solidarių kreditorių atskirai ir (ar) kartu turi teisę reikšti reikalavimus Paskolos gavėjui pagal šią Paskolos sutartį.
  12.6. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti šias Bendrąsias sąlygas. Tokiu atveju Operatorius Platformoje paskelbia naująją Bendrųjų sąlygų redakciją bei iš anksto informuoja apie tai Platformos Naudotojus. Naujoji Bendrųjų sąlygų redakcija įsigalioja Operatoriaus nurodytą dieną ir yra taikoma tik tuomet, kai Platformoje sudaroma Paskolos sutartis jau po naujosios Bendrųjų sąlygų redakcijos įsigaliojimo (t. y. naujoms, po naujosios Bendrųjų sąlygų redakcijos įsigaliojimo sudaromoms Paskolos sutartims). Tuo tarpu Šalims jau sudarius Paskolos sutartį, ji gali būti keičiama tik šių Bendrųjų sąlygų 12.4 punkte numatytu būdu, t. y. atskiru Šalių susitarimu.
  12.7. Sudarius Paskolos sutartį, jos neatsiejama dalimi taip pat tampa šie dokumentai:
  12.7.1. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojusi Sutartis dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma Heavyfinance.com;
  12.7.2. Platformoje paskelbta Paraiška ir Paskolos davėjų veiksmai Platformoje, susiję su finansavimo teikimu pagal paskelbtą Paraišką;
  12.7.3. sąskaitos išrašas, kuriame atsispindi kiekvieno Paskolos davėjo, finansuojančio Paskolos gavėją, skolinamų pinigų pervedimo faktas ir suma.
  12.8. Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjai sutinka ir supranta, kad Operatorius turi teisę perimti Paskolos davėjų reikalavimo teises, kylančias iš šios Sutarties, į Paskolos gavėją ir (ar) perleisti jas tretiesiems asmenims.
  12.9. Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjai sutinka ir supranta, kad Operatorius turi teisę perleisti Platformos administravimą kitam operatoriui, turinčiam teisę administruoti sutelktinio finansavimo platformą pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą ir atitinkančiam visus teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju naujas operatorius perima visas Operatoriaus teises ir pareigas pagal Paskolos sutartį ir pagal kitus tarp Paskolos davėjų, Paskolos gavėjų ir Operatoriaus sudarytus susitarimus. Apie tokį administravimo perleidimą Operatorius iš anksto informuoja Paskolos gavėją ir Paskolos davėjus rašytiniu būdu ir (ar) paskelbdamas apie tai Platformoje. Bet kokiu atveju, visos Paskolos gavėjo bei Paskolos davėjų teisės ir pareigos, kylančios iš šios Paskolos sutarties ir (ar) iš kitų su Operatoriumi sudarytų susitarimų išliks nepakitusios.
  12.10. Šiai Paskolos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  12.11. Iš šios Paskolos sutarties kylantys ginčai tarp Šalių yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus rasti taikaus sprendimo, ginčas yra sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Operatoriaus buveinės vietą.
  12.12. Jeigu Platformoje Paskolos sutartis (ar bet kuris su ja susijęs dokumentas) skelbiamas lietuvių kalba ir kita, užsienio kalba, pirmenybė teikiama Paskolos sutarčiai ir dokumentams lietuvių kalba.