Naudojimosi sąlygos

SUTARTIS DĖL NAUDOJIMOSI SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMA HEAVYFINANCE.EU
Šią sutartį dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma Heavyfinance.eu („Sutartis“) elektroniniu būdu sudarė sutelktinio finansavimo platformos operatorius UAB HEAVY FINANCE, įmonės kodas 305576227, adresas Birutės g. 18-1, Vilnius, Lietuva („Operatorius“) ir Jūs, t. y. šioje Sutartyje numatytas sąlygas atitinkantis Platformos naudotojas („Jūs“ arba „Naudotojas“).
Ši Sutartis nustato naudojimosi Heavyfinance.eu platforma („Platforma“) sąlygas bei reglamentuoja teisinius santykius tarp Naudotojų tarpusavyje bei tarp Naudotojų ir Operatoriaus.
Sudarydami šią Sutartį Jūs patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su šia Sutartimi, supratote jos turinį bei pasekmes bei sutinkate su joje išdėstytomis sąlygomis dėl naudojimosi Platforma. Jūs taip pat patvirtinate, kad Jums yra suprantama, kad nesutinkant su šioje Sutartyje išdėstytomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis Platforma ir Operatoriaus teikiamomis paslaugomis.
Šios Sutarties priedai bei visi kiti Platformoje skelbiami ir (ar) papildomai Jūsų su Operatoriumi sudaromi susitarimai ir (ar) dokumentai gali nustatyti atskiras naudojimosi Platforma sąlygas ir (ar) specialias šalims taikomas teises, pareigas ir atsakomybę. Tuo atveju, jeigu kituose Platformoje skelbiamuose ar tarp Jūsų ir Operatoriaus atskirai sudaromuose susitarimuose numatytos nuostatos prieštarauja šioje Sutartyje įtvirtintoms nuostatoms, taikytinos atitinkamų dokumentų ir (ar) susitarimų nuostatos, kurios yra laikytinos specialiosiomis šios Sutarties nuostatų atžvilgiu.
Vykdydamas savo veiklą Operatorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymu („Įstatymas“) bei kitais taikytinais teisės aktais.
1. Sąvokos
1.1. Jei kontekstas nereikalauja ko kito, šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
1.1.1. Automatinio investavimo funkcionalumas – Operatoriaus Finansuotojams Platformoje siūlomas funkcionalumas, kuriuo naudodamiesi Finansuotojai gali iš anksto nustatyti jiems priimtinus Platformoje pateikiamus investavimo kriterijus ir tokio pasirinkimo pagrindu automatiškai teikti pasiūlymus finansuoti Platformoje skelbiamas Projektų savininkų Paraiškas.
1.1.2. Antrinė rinka – Platformoje esantis techninis (funkcinis) sprendimas, leidžiantis Finansuotojams perleisti turimas Reikalavimo teises ir (ar) Platformos naudotojams įsigyti perleidžiamas Reikalavimo teises.
1.1.3. Finansuotojas – Naudotojas, Sutelktinio finansavimo lėšomis finansuojantis Platformoje paskelbtą Projektą;
1.1.4. Mokėjimų grafikas – grafikas, pagal kurį Projekto savininkas privalo grąžinti Paskolos sumą bei mokėti Palūkanas ir (ar) kitas iš anksto žinomas pagal Paskolos sutartį mokėtinas sumas. Mokėjimo grafikas šalims pateikiamas Platformoje;
1.1.5. Operatorius – sutelktinio finansavimo platformos Heavyfinance.eu operatorius UAB HEAVY FINANCE entity code 305576227, address Birutės str. 18-1, Vilnius, Lithuania.;
1.1.6. Paraiška – Paskolos gavėjo Platformoje pateiktas viešas siūlymas sudaryti Paskolos sutartį pagal iš anksto su Operatoriumi suderintas ir jo patvirtintas sąlygas. Paraiškoje detalizuojamos Projekto sąlygas.
1.1.7. Paskolos sumos finansavimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį siekiama surinkti Paskolos sumą Projektui finansuoti;
1.1.8. Paskolos sutartis – Finansuotojų ir Projekto savininko Platformos pagalba sudaromas sutelktinio finansavimo sandoris, kuriuo Finansuotojas suteikia Sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininko įgyvendinamam Projektui. Paskolos sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sąlygos su visais jų priedais, pakeitimais ir (ar) papildymais;
1.1.9. Paskolos suma – Paskolos davėjų sufinansuota suma, suteikiama kaip paskola Paskolos gavėjui, kurią Paskolos gavėjas turi grąžinti Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis;
1.1.10. Mokėjimo sąskaita – pas konkretų mokėjimo paslaugų teikėją (su kuriuo bendradarbiauja ir kurį pasirenka Operatorius) atidaryta unikali Naudotojo mokėjimo sąskaita, skirta su Platformoje atliekamomis operacijomis susijusiems mokėjimams atlikti.
1.1.11. Palūkanos – atlygis už suteiktą Paskolos sumą, kuris skaičiuojamas už kiekvieną kalendorinę dieną pagal faktinį Paskolos sumos likutį, laikant, kad metuose yra 365 dienos, o mėnesį sudaro kalendorinis dienų skaičius;
1.1.12. Paslaugų įkainiai – Platformoje skelbiami Operatoriui už teikiamas paslaugas mokėtini mokesčiai;
1.1.13. Platforma – Operatoriaus administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.heavyfinance.eu, per kurią Finansuotojai gali suteikti Sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininkui;
1.1.14. Projektas – verslo reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas Projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas iš Finansuotojų siekia pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas;
1.1.15. Projekto savininkas – Naudotojas, kuris inicijuoja ir per Platformą paskelbia Projektą, siekdamas iš Finansuotojų pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų;
1.1.16. Sutelktinio finansavimo lėšos – Finansuotojo per Platformą Projekto savininkui suteikiamos lėšos;
1.1.17. Užtikrinimo priemonės – įkeitimas, laidavimas, garantija ar kitokia užtikrinimo priemonė, kuria užtikrinami Projekto savininko finansiniai įsipareigojimai Finansuotojams.
1.2. Kitos aukščiau nenurodytos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Paskolos sutartyje ir (ar) kituose Platformoje skelbiamuose ar Naudotojų su Operatoriumi atskirai sudaromuose dokumentuose, taip pat Įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose.
2. Registracija ir naudojimasis platforma
2.1. Naudotojas, norėdamas naudotis Platforma ir Operatoriaus teikiamomis paslaugomis, turi užsiregistruoti Platformoje, pateikti visus Operatoriaus prašomus dokumentus ir informaciją, susipažinti bei patvirtinti šią Sutartį bei kitus reikalaujamus patvirtinti dokumentus.
2.2. Naudotoju gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, jeigu yra tenkinamos šios sąlygos:
2.2.1. jei šią Sutartį sudarote kaip fizinis asmuo, Jūs turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus bei galintis savo veiksmais Platformoje sudaryti sandorius, prisiimti visas iš jų kylančias civilines teises ir pareigas;
2.2.2. šią Sutartį sudarant juridiniam asmeniui, tokio asmens vardu Sutartį gali sudaryti tik juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, turintis visus reikalingus įgaliojimus ir (ar) sprendimus, reikiamus Sutelktinio finansavimo lėšų suteikimui, kaip tai nustato teisės aktai ir (ar) vidiniai juridinio asmens dokumentai. Registruojantis Platformoje privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atstovavimo teisę, taip pat dokumentus, įrodančius teisę suteikti Sutelktinio finansavimo lėšų juridinio asmens vardu (pvz., akcininkų ar valdybos sprendimą).
2.3. Naudotojas, siekiantis suteikti per Platformą Sutelktinio finansavimo lėšų konkrečiam Projekto savininkui, gali tapti Finansuotoju. Naudotojas, siekiantis finansuoti savo Projektą pritraukiant Sutelktinio finansavimo lėšas iš Finansuotojų gali tapti Projekto savininku.
2.4. Projekto savininku turi teisę tapti tik tie Naudotojai, kurie yra arba juridiniai asmenys, arba fiziniai asmenys verslininkai, siekiantys pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas verslo tikslais.
2.5. Naudotojas, norintis naudotis Platforma ir Operatoriaus teikiamomis paslaugomis, turi savo vardu turėti atidarytą Mokėjimo sąskaitą. Registracijos metu Naudotojo Mokėjimo sąskaita susiejama su Platforma.
2.6. Naudotojai gali sudaryti Paskolos sutartis ir suteikti ar pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas Platformoje, taip pat naudotis visomis kitomis Operatoriaus teikiamomis paslaugomis tik tuo atveju, jeigu patvirtina savo ir (ar) savo naudos gavėjų tapatybę Platformoje leidžiamais būdais. Operatorius privalo įgyvendinti teisės aktuose numatytas pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, todėl prieš pradėdamas dalykinius santykius yra nustatoma kiekvieno Naudotojo (ir jo naudos gavėjų) tapatybė. Naudotojai įsipareigoja Operatoriui paprašius nedelsiant pateikti tikslią ir išsamią informaciją ir (ar) dokumentus, kurie Operatoriui yra reikalingi siekiant tinkamai įgyvendinti taikytinus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Pateiktinos informacijos ir (ar) dokumentų formą, apimtį, teikimo būdus ir terminus nustato Operatorius.
2.7. Naudotojui tinkamai nepatvirtinus savo tapatybės per 6 mėnesius nuo registravimosi Platformoje dienos, Operatorius turi teisę panaikinti Naudotojo paskyrą. Tokiu atveju registracija Platformoje turės būti atliekama iš naujo.
2.8. Naudotojas, sudarydamas šią Sutartį, sutinka ir įsipareigoja bendradarbiauti su Operatoriumi, kad Operatorius galėtų nustatyti Naudotojo ir (ar) jo naudos gavėjų tapatybę, patvirtinti Naudotojo kontaktinius duomenis, pateikti visus reikiamus tapatybę patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, informaciją ir paaiškinimus apie savo veiklą, Naudotojo atliekamas operacijas, lėšų kilmę, planuojamus sandorius ir kt.
2.9. Visais atvejais, kai Operatorius turi pagrindo manyti, kad Naudotojas pateikia neteisingą informaciją apie save ir (arba) neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Operatorius turi teisę pareikalauti Naudojo pateikti patikslintą informaciją, paaiškinimus ir (ar) apie tokią situaciją pranešti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
2.10. Naudotojas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina, jog jam yra suprantama, kad Operatorius savo nuožiūra gali atsisakyti tvirtinti Naudotojo registraciją, tapatybę, taip pat turi teisę nustatyti Naudotojui papildomus reikalavimus registracijai ar nustatyti veiklos apribojimus Platformoje.
2.11. Naudotojas gali turėti tik vieną aktyvią paskyrą Platformoje. Bet kokios vėliau užregistruotos paskyros gali būti panaikinamos be išankstinio įspėjimo.
2.12. Jeigu Naudotojas yra fizinis asmuo, jis gali naudotis Platforma ir sudarytis Sutelktinio finansavimo sandorius tik pats (ne per atstovus).
2.13. Naudotojas supranta ir patvirtina, kad visi jo veiksmai, atlikti prisijungus Platformoje, laikomi tinkamais Naudotojo sutikimais ir patvirtinimais, pasirašytais elektroniniu parašu, kaip tą numato Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 1 d.
2.14. Operatorius neturi pareigos tikrinti Naudotojo teisės finansuoti Projektą ir (ar) priimti sprendimus Sutelktinio finansavimo lėšų pritraukimui. Naudotojas prisiima visą atsakomybę už savo atliekamus veiksmus, kuriais yra viršijami įgaliojimai, taip pat už informacijos apie save ir (ar) savo įgaliojimus neatnaujinimą.
2.15. Naudotojas atsako už savo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų teisingumą ir aktualumą. Registracijos Platformoje metu, atliekant tapatybės nustatymo procedūrą ar naudojimosi Platforma metu pateikus neteisingą ir (ar) netikslią informaciją ir (ar) jos laiku neatnaujinus, atsakomybė už tokiais veiksmais Operatoriui ir (ar) kitiems asmenims padarytus nuostolius tenka Naudotojui.
3. Projektų skelbimas Platformoje
3.1. Siekdamas paskelbti Projektą Platformoje ir gauti jam finansavimą, Naudotojas Platformoje užpildo anketą dėl siekiamo finansuoti Projekto arba kitu būdu susiekia su Operatoriumi dėl siekiamo finansuoti Projekto. Operatoriui paprašius toks Naudotojas pateikia visus Operatoriaus nurodytus dokumentus, papildomą informaciją bei patvirtina šių dokumentų ir informacijos teisingumą.
3.2. Norint pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų Platformoje, Naudotojas privalo turėti savo vardu atidarytą Mokėjimo sąskaitą.
3.3. Operatorius surinkus pradinę informaciją apie Naudotojo siekiamą finansuoti Projektą, Operatorius teisės aktų ir vidinių dokumentų nustatyta tvarka atlieka tokio Naudotojo (Projekto savininko) patikimumo vertinimą. Vertindamas Naudotojo (Projekto savininko) patikimumą, Operatorius turi teisę prašyti, kad Naudotojas (Projekto savininkas) pateiktų visus jo prašomus dokumentus bei informaciją, susijusią su jo bei kitų susijusių asmenų finansine padėtimi, įkeičiamu ar ketinamu įkeisti turtu, reputacija, kreditingumu.
3.4. Naudotojas (Projekto savininkas) privalo Paraiškos vertinimo laikotarpiu bendradarbiauti su Operatoriumi ir per Operatoriaus nustatytą protingą terminą pateikti visą papildomai prašomą informaciją ir (ar) dokumentus, Operatoriui siekiant tinkamai įvertinti Projekto savininko Projektą ir su juo susijusias rizikas.
3.5. Jeigu atlikus Naudotojo (Projekto savininko) patikimumo vertinimą nustatoma, kad Projektas neatitinka Operatoriaus patvirtintose Projekto savininkų patikimumo vertinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, Projektas nėra skelbiamas Platformoje ir Paskolos sutartis per Platformą negali būti sudaroma. Atsisakymas skelbti Projektą Platformoje Naudotojui (Projekto savininkui)nesuteikia teisės reikalauti žalos atlyginimo ar Operatoriaus sprendimo peržiūrėjimo. Šiam Naudotojui (Projekto savininkui) taip pat negali būti grąžinami bet kokie mokesčiai, kuriuos šis Naudotojas (Projekto savininkas) jau sumokėjo Operatoriui pagal Paslaugų įkainius.
3.6. Operatoriui Naudotojo (Projekto savininko) patikimumą įvertinus teigiamai, Paraiškos sąlygos yra galutinai suderinamos tarp Operatoriaus ir Naudotojo (Projekto savininko). Tuomet Operatorius ir Naudotojas (Projekto savininkas) sudaro raštišką susitarimą dėl Projekto skelbimo Platformoje ir šiame susitarime nurodo visas pagrindines Projekto finansavimo sąlygas, be kita ko: Projekto metu renkamą Paskolos sumą, Paskolos sumos finansavimo laikotarpį, siūlomas Palūkanas, pateikiamas Užtikrinimo priemones ir kt.
3.7. Projekto savininkui ir Operatoriui sudarius susitarimą dėl Projekto skelbimo Platformoje, Projekto savininkas turi teisę atsiimti Paraišką ir atšaukti Projektą tik iki Projekto paskelbimo Platformoje momento (vėliau atsiimti Paraišką ir atšaukti Projektą galima atsiimti tik Operatoriui raštiškai sutikus) bei sumokėjęs Paslaugų įkainiuose nurodytus atitinkamus mokesčius Operatoriui (jeigu tokie mokesčiai numatyti).
3.8. Jeigu visos norimos pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų sumos rinkimas planuojamas etapais, Operatorius neįsipareigoja ir negarantuoja, kad pabaigus vieną etapą, bus paskelbti kiti etapai, jeigu Projekto savininko finansinė padėtis, kita aktuali Projekto vykdymui padėtis pasikeičia ir Operatorius nebegali pasiūlyti tokių pačių finansavimo sąlygų. Laikoma, kad kiekvienas finansavimo etapas yra naujas Projektas, tačiau Finansuotojai tokiuose skelbiamuose Projektuose turi būti informuojami, kad minėti projektai yra susiję ir kad jais norima pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų suma renkama atskirais etapais.
3.9. Platformoje skelbiama bent ši informacija apie Projektą: Projekto aprašymas; pagrindinės su Projektu susijusios rizikos; Paskolos sumos finansavimo laikotarpis ir etapai (jeigu yra); surinkta Paskolos suma; kita informacija, susijusi su Projektu.
3.10. Projekto paskelbimas Platformoje nereiškia Operatoriaus garantijos, kad Projektas bus sufinansuotas ir kad su Projekto savininku bus sudaryta Paskolos sutartis bei Projekto savininkui bus išmokėtos pritrauktos Sutelktinio finansavimo lėšos.
3.11. Sutelktinio finansavimo lėšos, kurias Finansuotojai skiria Projekto savininko Projektui, išmokamos į Projekto savininko nurodytą sąskaitą atlikus visus šioje Sutartyje ir sudarytoje Paskolos sutartyje nurodytus veiksmus.
3.12. Jeigu Projekto finansavimo laikotarpiu įvyksta aplinkybės, kurios, Operatoriaus vertinimu, gali turėti neigiamos įtakos Projekto savininko patikimumo vertinimui ir (ar) Projekto įgyvendinimui, Projektas gali būti atšaukiamas vienašaliai Operatoriaus veiksmais. Tokie Operatoriaus veiksmai nesuteikia Projekto savininkui teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.
4. Projektų finansavimas ir Paskolos sutarties sudarymas
4.1. Platformoje yra skelbiami tik tie Projektai, kurie yra įvertinami kaip tinkami skelbti Platformoje vadovaujantis Operatoriaus patvirtintomis projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklėmis.
4.2. Norėdamas finansuoti Platformoje skelbiamus Projektus, Naudotojas (Finansuotojas) privalo turėti savo vardu atidarytą Mokėjimo sąskaitą.
4.3. Prieš pirmą kartą sudarant Paskolos sutartį, Finansuotojas turi atlikti atitinkamo sandorio priimtinumo testą („Priimtinumo testas“), kuris skirtas nustatyti sandorio rūšies priimtinumą Finansuotojui. Siekiant atlikti Priimtinumo testą, Finansuotojas turės užpildyti klausimyną ir atsakyti į tam tikrus klausimus apie Finansuotojo žinias ir patirtį finansavimo srityje, susijusias su planuojamo sudaryti sandorio rūšimi. Priimtinumo testą Finansuotojas privalo atlikti savarankiškai.
4.4. Jeigu Priimtinumo testo rezultatai neigiami arba Finansuotojas atsisako atlikti Priimtinumo testą ir (ar) nepateikia visos būtinos informacijos, Finansuotojas yra apie tai įspėjamas ir jam papildomai pateikiama informacija apie su sutelktiniu finansavimu susijusias rizikas (įskaitant, bet neapsiribojant, rizika prarasti visas ar dalį Projektui skirtų lėšų, rizika, kad Finansuotojas gali negauti tikėtino pelno, finansavimo likvidumo riziką, kitas sutelktiniam finansavimui būdingas rizikas). Jeigu nepaisant šios informacijos Finansuotojas vis tiek sudaro Paskolos sutartį, Finansuotojas tokiu savo veiksmu patvirtina, kad nurodytos rizikos jam buvo suprantamos ir priimtinos.
4.5. Platformoje yra skelbiama ši informacija apie Projektą ir Projekto finansavimo sąlygas:
4.5.1. minimali finansavimo suma vienam Finansuotojui;
4.5.2. siekiama surinkti Paskolos suma ir (ar) finansavimo etapai (jeigu numatoma Sutelktinio finansavimo lėšas rinkti atskirais etapais);
4.5.3. Paskolos sumos finansavimo laikotarpis;
4.5.4. Palūkanos ir Palūkanų mokėjimo periodiškumas;
4.5.5. taikomos Užtikrinimo priemonės;
4.5.6. einamuoju metu surinktų Sutelktinio finansavimo lėšų suma;
4.5.7. kita su Projektu ir Projekto finansavimu susijusi informacija.
4.6. Nusprendęs sudaryti Paskolos sutartį, Finansuotojas turi nurodyti ir patvirtinti lėšų sumą, kurią ketina skirti Projektui. Projektui gali būti nustatoma minimali finansavimo suma.
4.7. Skelbiamame Projekte gali būti numatytos diferencijuotos Palūkanos ir (ar) kitos sąlygos, priklausomai nuo Finansuotojo teikiamos sutelktinio finansavimo lėšų sumos. Tikslios diferencijuotos sąlygos, jeigu jos yra taikomos, nurodomos konkrečiame skelbiamame Projekte.
4.8. Platformoje Finansuotojui pateikus pasiūlymą dėl Projekto finansavimo pagal Paraiškos sąlygas (t. y. Paskolos sumos rinkimo metu suteikus finansavimą), toks Finansuotojo veiksmas yra neatšaukiamas ir Finansuotojas netenka teisės anuliuoti tokio savo pasiūlymo suteikti paskolą (nebent tam gaunamas atskiras raštiškas Operatoriaus sutikimas).
4.9. Paskolos sutartis yra sutelktinio finansavimo sandoris (kaip tai numatyta Įstatyme) ir yra sudaroma sutelktinio finansavimo būdu Platformoje. Paskolos sutartis laikoma sudaryta surinkus visą (ar vieno atskiro etapo) Paskolos sumą. Apie Paskolos sutarties sudarymą, Užtikrinimo priemonių pateikimą, lėšų Projekto savininkui išmokėjimą Finansuotojai yra informuojami Platformoje. Pasirašytos Paskolos sutarties (ar jos specialiųjų sąlygų) nuorašas persiunčiamas Finansuotojams elektroniniu paštu arba pateikiamas asmeninėse paskyrose Platformoje.
4.10. Šia Sutartimi Jūs pavedate Operatoriui be atskiro įgaliojimo (su teise perįgalioti), kiek tai reikalinga Paskolos sutarčių sudarymui ir vykdymui, Jūsų vardu ir interesais vykdyti bet kokius veiksmus bei priimti bet kokius sprendimus (įskaitant, bet neapsiribojant, sudaryti Paskolos sutartį, Užtikrinimo priemonių sandorius (kuriuose kreditoriumi ar jų atstovu nurodomas Operatorius ar jo pavedimu trečiasis asmuo), atstovauti Jus teismuose, prieš trečiuosius asmenis, kiek tai būtų reikalinga Paskolos sutarčių sudarymui ir (ar) vykdymui, užtikrinimui, priverstiniam vykdymui. Šiame punkte nurodytus veiksmus Operatorius atliks išimtinai veikdamas Jūsų interesais. Operatoriaus prašymu Jūs įsipareigojate papildomai pateikti teisės aktuose nustatytos formos įgaliojimą šiems veiksmams atlikti.
4.11. Pagal Paskolos sutartis kylančių įsipareigojimų Finansuotojams vykdymas yra užtikrinamas Projekto savininko (ar trečiojo asmens) pateikiamu įkeitimu ir (ar) kitokiomis Projekte aprašytomis Užtikrinimo priemonėmis (pvz., laidavimas ar kita). Konkrečios Paskolos sutarties Užtikrinimo priemonės nurodomos paskelbtoje Paraiškoje.
4.12. Finansuotojams mokėtinos Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Paskolos sumos išmokėjimo Projekto savininkui dienos.
4.13. Paskolos suma ir Paskolos sumos finansavimo laikotarpis kiekvieno Projekto atveju yra nustatomi atskirai ir nurodomi publikuojamoje Paraiškoje. Nesurinkus Paskolos sumos per Paskolos sumos finansavimo laikotarpį (išskyrus kai yra finansuojama etapais), galimi tokie veiksmai:
4.13.1. Projektas atšaukiamas iš Platformos ir Finansuotojams grąžinamos lėšos.
4.13.2. Projekto savininkui ir Operatoriui atskirai susitarus, Paskolos sumos finansavimo laikotarpis gali būti pratęsiamas terminu, ne ilgesniu nei pradinis Paskolos sumos finansavimo laikotarpis. Finansuotojams tiek visu, tiek ir pratęstu Paskolos sumos finansavimo laikotarpiu nėra mokamos Palūkanos ar kitokie su tokio termino pratęsimu susiję mokėjimai;
4.13.3. Projekto savininkui ir Operatoriui atskirai susitarus renkama Paskolos suma sumažinama (jeigu Projekto savininkas pateikia pakankamų įrodymų, kad likusia sumą jis finansuosis iš kitų šaltinių ir Operatorius, veikdamas Finansuotojų vardu, priima atitinkamą sprendimą). Tokiu atveju gali būti keičiama tik renkama Paskolos suma, tačiau kitos Paraiškoje nurodytos finansavimo sąlygos nesikeičia (kad būtų apsaugomi Finansuotojų interesai).
4.14. Finansuotojų suteiktos lėšos Paskolos sutarties sudarymui Projekto savininkui pervedamos tada, kai Projekto savininkas įvykdo šioje Sutartyje ir Paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.
4.15. Jeigu norinčių sudaryti Paskolos sutartį Finansuotojų yra daugiau nei reikia Paskolos sumai, prioritetas teikiamas tam Finansuotojui, kuris pirmiau pateikė pasiūlymą finansuoti Paskolos sumą.
4.16. Kitos Paskolos sutarties sudarymo ir įgyvendinimo sąlygos yra apibrėžiamos konkrečioje Paskolos sutartyje.
4.17. Visus mokėjimus Naudotojai privalo atlikti patys, savo iniciatyva. Nepaisant to, Naudotojas šia Sutartimi papildomai suteikia teisę ir įgaliojimus Operatoriui tvarkyti šio Naudotojo Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas su tikslu Finansuotojo vardu pervesti (nuskaityti) pinigines lėšas Paskolos gavėjui ir (arba) Operatoriui ir iš Paskolos gavėjo pervesti (nuskaityti) pinigines lėšas Finansuotojui ir (arba) Operatoriui. Operatoriui pareikalavus Naudotojas įsipareigoja nedelsiant išduoti atskirą rašytinį dokumentą, patvirtinantį, kad Operatorius turi galimybę tvarkyti Naudotojo Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas aukščiau šiame punkte nurodytu tikslu.
5. Antrinė rinka. Reikalavimo teisių perleidimas
5.1. Platformoje Finansuotojams yra suteikiama galimybė perleisti turimas Reikalavimo teises Antrinėje rinkoje.
5.2. Finansuotojai turi teisę perleisti turimas Reikalavimo teises tik Platformos Naudotojams, t. y. Operatorius nesuteikia galimybės perleisti Reikalavimo teises už Platformos ribų.
5.3. Projekto savininkas, sudarydamas šią sutartį, sutinka kad Finansuotojas gali perleisti jo atžvilgiu turimą Reikalavimo teisę be atskiro išankstinio Projekto savininko sutikimo.
5.4. Platformos Naudotojas, siekdamas sudaryti Reikalavimo teisės perleidimo sandorį, gali savo paskyroje pasirinkti norimą perleisti Reikalavimo teisę ir atitinkamos Reikalavimo teisės atžvilgiu suformuoti paraišką, kuri yra paskelbiama Platformos Antrinėje rinkoje.
5.5. Reikalavimo teisės perleidimo paraiškoje Finansuotojas nurodo perleidžiamos Reikalavimo teisės kainą, kuri gali sutapti su nominalia Reikalavimo teisės verte arba skirtis, t. y. būti didesnė arba mažesnė. Kartu su kaina Finansuotojas gali nurodyti ir kitą informaciją apie perleidžiamą Reikalavimo teisę ir (ar) Paskolos sutartį, iš kurios kylanti Reikalavimo teisė yra perleidžiama. Reikalavimo teisės perleidimo paraiška yra laikoma įpareigojančiu pasiūlymu Antrinėje rinkoje perleisti numatytą Reikalavimo teisę už nurodytą kainą.
5.6. Reikalavimo teisės perleidimo paraiška Antrinėje rinkoje skelbiama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskelbimo Antrinėje rinkoje dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Reikalavimo teisės perleidimo paraiška yra anuliuojama ir Naudotojas Reikalavimo teisės perleidimo paraišką turi skelbti Antrinėje rinkoje iš naujo.
5.7. Operatorius turi teisę atšaukti Antrinėje rinkoje paskelbtą Reikalavimo teisės perleidimo paraišką, jeigu iki Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo iš esmės pasikeičia su atitinkama Reikalavimo teise susijusios esminės aplinkybės (pvz., Projekto savininkas iš anksto grąžina Paskolos sumą; sumažėjus Reikalavimo teisės nominaliai vertei; nutraukus Paskolos sutartį ir pan.). Tokiu atveju Naudotojas, siekiantis perleisti atitinkamą Reikalavimo teisę, turi iš naujo pateikti Reikalavimo teisės perleidimo paraišką Antrinėje rinkoje.
5.8. Naudotojui, siekiančiam įsigyti perleidžiamą Reikalavimo teisę, yra suteikiama galimybė Platformoje susipažinti su informacija apie atitinkamą Reikalavimo teisę, Projekto savininką ir atitinkamą jo projektą, kurio finansavimui buvo sudaryta atitinkama Paskolos sutartis. Reikalavimo teisę įsigyjantis Naudotojas privalo savo nuožiūra susipažinti su atitinkama informacija, ją įvertinti bei savarankiškai savo rizika priimti sprendimą dėl atitinkamos Reikalavimo teisės įsigijimo.
5.9. Operatorius visais atvejais turi teisę savo nuožiūra nustatyti Antrinėje rinkoje perleidžiamų Reikalavimo teisių kainų nustatymo ribas (nustatyti maksimalias ir minimalias Reikalavimo teisių kainų ribas, kurių apimtyje Finansuotojas gali nustatyti savo perleidžiamos Reikalavimo teisės kainą).
5.10. Naudotojui, perleidžiančiam Reikalavimo teisę, yra taikomas Reikalavimo teisių perleidimo Antrinėje rinkoje mokestis, skaičiuojamas nuo Reikalavimo teisės nominalios vertė. Šis mokestis yra tvirtinamas Operatoriaus nustatyta tvarka bei skelbiamas Paslaugų įkainiuose.
5.11. Reikalavimo teisių perleidimo Antrinėje rinkoje mokestį Naudotojas privalo sumokėti Operatoriui Reikalavimo teisės perleidimo Antrinėje rinkoje momentu. Operatorius taip pat turi teisę nuskaityti šį mokestį nuo Reikalavimo teisę perleidžiančio Naudotojo gaunamos Reikalavimo teisės kainos.
5.12. Antrinėje rinkoje pateikiamos Reikalavimo teisių perleidimo paraiškos yra matomos visiems Platformos Naudotojai. Visi Platformos Naudotojai turi teisę teikti pasiūlymus atitinkamų paraiškų atžvilgiu. Naudotojo pateiktas pasiūlymas įsigyti Reikalavimo teisę yra laikomas įpareigojančiu sutikimu įsigyti Antrinėje rinkoje perleidžiamą Reikalavimo teisę už nurodytą kainą.
5.13. Sutapus Platformoje pateiktoje Reikalavimo teisės perleidimo paraiškoje nurodytai kainai ir Naudotojo pasiūlymui, laikoma, jog Naudotojai Antrinėje rinkoje sudarė Reikalavimo teisės perleidimo sutartį.
5.14. Už Antrinėje rinkoje įsigyjamas Reikalavimo teises yra atsiskaitoma pervedant lėšas iš Reikalavimo teisę įsigyjančio Naudotojo Mokėjimo sąskaitos į Reikalavimo teisę perleidžiančio Naudotojo Mokėjimo sąskaitą. Reikalavimo teisę įsigyjantis Naudotojas privalo savo asmeninėje Mokėjimo sąskaitoje turėti pakankamai lėšų Reikalavimo teisės įsigijimo kainos sumokėjimui.
5.15. Reikalavimo teisės perleidimo momentu laikomas momentas, kuomet įvyksta atsiskaitymas tarp Reikalavimo teisę perleidžiančio Naudotojo ir Reikalavimo teisę įsigyjančio naudotojo ir lėšos yra įskaitomos į Reikalavimo teises perleidžiančio Naudotojo Mokėjimo sąskaitą. Nuo šio momento Naudotojas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa atitinkamos Paskolos sutarties šalimi ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo Reikalavimo teisę perleidęs Naudotojas. Reikalavimo teisę įsigijusiam Naudotojui taip pat pereina ir visos su ja susietos Užtikrinimo priemonės.
5.16. Projekto savininkas, sudarydamas šią sutartį, sutinka, kad Finansuotojai gali perleisti jo atžvilgiu turimas Reikalavimo teises Antrinėje rinkoje. Projekto savininkas taip pat patvirtinta, kad Reikalavimo teisių perleidimas Antrinėje rinkoje neturi jokios įtakos jo pagal Paskolos sutartį prisiimtiems įsipareigojimams ir (ar) jų vykdymui.
5.17. Naudotojas patvirtina, jog jam suprantama, kad Operatorius nėra atsakingas Reikalavimo teisę Antrinėje rinkoje įsigijusiam Naudotojui už tai, kad atitinkamas Projekto savininkas, kurio atžvilgiu Naudotojas įgijo Reikalavimo teisę, nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo savo įsipareigojimus.
5.18. Operatorius turi teisę savo nuožiūra riboti ar uždrausti Antrinėje rinkoje siekiamus sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo ir (ar) įsigijimo sandorius (pvz., kuomet Reikalavimo teisę perleidžiantis ir (ar) įgyjantis Naudotojas tinkamai nevykdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, nesilaiko su Operatoriumi ar kitais Naudotojais Platformoje sudarytų sutarčių, taip pat kitais atvejais, kuomet, Operatoriaus vertinimu, kyla reikšmingos neteisėto veikimo, sutarties nesilaikymo, apgaules ar kitos rizikos.
5.19. Operatorius jokia apimti nėra atsakingas Naudotojų atžvilgiu dėl Antrinės rinkos (kaip Platformos techninio sprendimo (funkcionalumo)) veiklos sutrikimų ar laikinų sustabdymų (pvz., siekiant patobulinti Antrinę rinką), jei dėl to Naudotojai kurį laiką negali perleisti (ar įsigyti) Reikalavimo teisių.
6. Automatinis investavimas
6.1. Finansuotojai, kurie Platformoje sudaro sutartį dėl Automatinio investavimo funkcionalumo („Automatinio investavimo sutartis“), gali naudotis Platformoje siūlomu Automatinio investavimo funkcionalumu.
6.2. Naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu Finansuotojui suteikiama galimybė pačiam iš anksto pasirinkti ir nustatyti Automatinio investavimo funkcionalumo veikimo sąlygas ir Projektų kriterijus, pagal kuriuos Finansuotojas siekia automatiškai teikti pasiūlymus dėl Platformoje skelbiamų Projektų finansavimo.
6.3. Finansuotojų pasiūlymai, pateikti naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu, yra neatšaukiami ir nekeičiami. Naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu pateiktas Finansuotojo pasiūlymas finansuoti Projektą galioja iki Paskolos sumos finansavimo laikotarpio pabaigos. Teikiant pasiūlymus finansuoti Projektų Paraiškas naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu, Paskolos davėjo Mokėjimo sąskaitoje automatiškai rezervuojamos ir (arba) nuo jos automatiškai nuskaitomos lėšos, skirtos atitinkamos Projekto Paraiškos finansavimui.
6.4. Finansuotojai, kurie naudojasi Automatinio investavimo funkcionalumu įgyja pirmumo teisę investuoti į Projektus, kadangi jų pasiūlymai gali būti suformuojami ir automatiškai pateikiami nedelsiant po Projekto Paraiškos paskelbimo Platformoje. Naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu Finansuotojas teikia tokius pasiūlymus automatiškai, jeigu Platformoje yra paskelbiama Finansuotojo nustatytus kriterijus ir sąlygas atitinkanti Projekto Paraiška.
6.5. Naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu teikiamų pasiūlymų Paraiškoms eiliškumas nustatomas pagal Finansuotojų nustatytų Kriterijų patvirtinimo datą.
6.6. Operatorius jokia apimtimi nepriima spendimų dalyvauti teikiant pasiūlymus Paraiškoms už Finansuotoją. Finansuotojo Automatinio investavimo funkcionalumo naudojimas yra prilygintinas dalyvavimui pasiūlymų teikimui ir Paskolos sutarčių sudarymui nesinaudojant šiuo funkcionalumu (t. y. kuomet Finansuotojas atskirai, savo veiksmais pateikia individualų pasiūlymą paties pasirinkai Platformoje skelbiamai Paraiškai).
6.7. Kitos Automatinio investavimo funkcionalumo naudojimo sąlygos detalizuojamos Automatinio investavimo sutartyje. Finansuotojas gali bet kuriuo metu atšaukti ar keisti nustatytas automatinio investavimo sąlygas ir kriterijus prisijungęs prie savo asmeninės paskyros Platformoje. Finansuotojo atlikti pakeitimai bus taikomi po pakeitimų datos teikiamų jo pasiūlymų atžvilgiu.
6.8. Operatorius jokia apimtimi neįsipareigoja palaikyti nepertraukiamo Automatinio investavimo funkcionalumo veikimo ir neatsako už Automatinio investavimo funkcionalumo sutrikimus.
7. Finansavimo sandorių nevykdymas
7.1. Jeigu Projekto savininkas neatsiskaito pagal sudarytas Paskolos sutartis, Operatorius (ar jo įgaliotas trečiasis asmuo), kaip Finansuotojų atstovas, Finansuotojų naudai atlieka Paskolos sutarčių ir Užtikrinimo priemonių administravimo ir įgyvendinimo veiksmus, už kuriuos mokami Paslaugų įkainiuose nustatyti mokesčiai.
7.2. Projekto savininkui pradelsus (neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius) mokėjimą pagal savo prisiimtas pinigines prievoles pagal sudarytą Paskolos sutartį, Operatoriui Projekto savininko mokamas administracinis mokestis už praleistą piniginę prievolę pagal Paskolos sutartį.
7.3. Projekto savininko skolos yra išieškomos pagal Operatoriaus patvirtintą bei Platformoje paskelbtą skolų išieškojimo procedūrą.
7.4. Iš įkeisto turto, kitų Užtikrinimo priemonių, kito Projekto savininko turto išieškotos lėšos, atskaičius Operatoriaus patirtas išlaidas ir mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose, kitų asmenų, veikiančių Finansuotojų naudai, išlaidas, skiriamos Finansuotojų reikalavimams tenkinti.
7.5. Užtikrinimo priemonės Operatoriaus pasirinktu būdu gali būti realizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais (įkeistą turtą parduodant (ne)viešame aukcione, parduodant įkaito davėjo pasirinktam trečiajam asmeniui ir pan.).
8. Mokesčiai
8.1. Informacija apie Platformoje taikomus mokesčius, jų mokėjimo tvarką pateikiama Paslaugų įkainiuose. Patvirtindamas šią Sutartį, Naudotojas kartu patvirtina, kad su susipažino su Paslaugų įkainiais ir įsipareigoja juos mokėti nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
8.2. Projekto savininkas taip pat įsipareigoja padengti visus su Paskolos sutarties ar Užtikrinimo priemonių sandorių sudarymu bei vykdymu susijusius mokesčius, skirtus trečiųjų asmenų paslaugoms apmokėti (pvz., turto vertinimui, Užtikrinimo priemonių sandorių tvirtinimui ir registravimui, išregistravimui, pakeitimui ir pan.).
8.3. Už vėlavimą sumokėti Operatoriui mokėtinus mokesčius, skaičiuojami delspinigiai, nurodyti Paslaugų įkainiuose.
8.4. Visus Operatoriui mokėtinus mokesčius Naudotojas privalo mokėti pats. Visgi, šia Sutartimi Naudotojas papildomai suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Naudotojo (atitinkamai – Finansuotojo arba Projekto savininko) vardu pateikti nurodymą Mokėjimo sąskaitą aptarnaujančiam mokėjimo paslaugų teikėjui pervesti Paslaugų įkainiuose nurodytus mokesčius iš Naudotojo Mokėjimo sąskaitos į Operatoriaus sąskaitą.
8.5. Operatorius turi teisę įskaityti jam priklausančius mokesčius (pagal Paslaugų įkainius) iš atitinkamų Naudotojų pervedamų ir (ar) Naudotojams pervedamų sumų į Operatoriaus sąskaitą.
8.6. Naudotojai įsipareigoja patys sumokėti visus jiems taikomus mokesčius, susijusius su pajamomis, gautomis iš sudarytų Paskolos sutarčių ir kitus taikomus mokesčius, išskyrus jeigu Operatoriui tai bus privaloma atlikti pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
9. Draudžiami veiksmai
9.1. Naudotojui draudžiama:
9.1.1. pateikti Operatoriui neteisingą, neišsamią ar klaidingą informaciją;
9.1.2. neteikti Operatoriui prašomos informacijos, dokumentų, jos laiku neatnaujinti;
9.1.3. sudaryti šią Sutartį ar Paskolos sutartį pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir (ar) Naudotojo vidaus dokumentus, Naudotojui suteiktus įgaliojimus ar kitus leidimus;
9.1.4. sudaryti Paskolos sutartis pažeidžiant Naudotojui taikomus teisės aktus, sudarytas sutartis, susitarimus ar teismų sprendimus;
9.1.5. veikti Platformoje trečiųjų asmenų vardu ir (ar) naudai, teikti tiems asmenims finansines paslaugas;
9.1.6. naudotis Platforma ir (ar) Operatoriaus paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams (pvz., sukčiavimui, pinigų plovimui, neteisėtam finansinių paslaugų teikimui ir kt.);
9.1.7. Finansuotojams finansuoti Projektą kitais būdais nei per Platformą, neleistinais būdais gauti informaciją apie Projektus;
9.1.8. atskleisti savo prisijungimo prie Platformos duomenis bet kokiems tretiesiems asmenims, naudotis trečiųjų asmenų slaptažodžiais ir kitais prisijungimo duomenimis;
9.1.9. perduoti arba įvesti į Platformą duomenis, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, ar bet kokį kitą kodą, failus ar programas, skirtas trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jos įrangos, programinės įrangos, serverių ar ryšio įrangos funkcijas (įskaitant programas, kurios automatiškai sektų, naudotų ir (ar) išsaugotų Platformoje esančią / pateikiamą informaciją);
9.1.10. bet kokiu būdu paveikti Platformos veikimą ir (ar) joje esančius duomenis, naudojantis kitomis papildomomis Operatoriaus neautorizuotomis sistemomis;
9.1.11. skatinti ir (ar) reklamuoti kitas identiškas ar panašaus pobūdžio platformas ar kitus finansavimo šaltinius;
9.1.12. kitais būdais pažeisti šią Sutartį, Paskolos sutartį, kitus tarp šalių sudarytus susitarimus, teisės aktų reikalavimus ar bet kokiu kitu būdu savo veiksmais ar neveikimu daryti žalą ar kelti riziką Operatoriui, kitiems Naudotojams ar tretiesiems asmenims.
9.2. Operatoriui įtariant, kad Naudotojas atlieka draudžiamus veiksmus, Operatorius gali vienašališkai imtis veiksmų, reikalingų apsaugoti savo, kitų Naudotojų ar trečiųjų asmenų interesus, įskaitant, bet neapsiribojant, uždaryti ar apriboti prisijungimą prie Naudotojo paskyros, apriboti Naudotojo veiklą Platformoje ir (ar) nustatyti finansavimo limitus (Finansuotojams), nebeskelbti Projekto Platformoje bei sustabdyti arba atšaukti sutelktinio finansavimo lėšų rinkimą Projektui (Projektų savininkams), neleisti Naudotojui sudaryti Paskolos sutarčių ar nutraukti su Naudotoju sudarytas Paskolos sutartis, sulaikyti bet kurias Naudotojo lėšas su Platforma susietose sąskaitose, informuoti apie Naudotojo veiklą kompetentingas valstybės institucijas, nutraukti šią Sutartį be išankstinio įspėjimo bei imtis kitų teisinių priemonių.
9.3. Esant galimybei, Operatorius pateiks Naudotojui informaciją apie jam pritaikytas priemones, išskyrus atvejus, kai Operatorius negalės to padaryti dėl jam taikomų teisės aktų reikalavimų. Pastaruoju atveju Naudotojas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo.
10. Atsakomybė
10.1. Pažeidusi Sutartį šalis privalo atlyginti kitos šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, sumokėti visas nustatytas baudas ir (ar) kitokias netesybas.
10.2. Operatorius atsako tik už tiesioginius nuostolius, kuriuos Naudotojas patyrė dėl Operatoriaus tyčinių veiksmų arba dėl Operatoriaus didelio neatsargumo, jei šie nuostoliai atsirado Operatoriui padarius esminį šios Sutarties pažeidimą. Visais atvejais Operatorius atsako tik už tuos tiesioginius nuostolius, kuriuos Operatorius galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo padarymo metu.
10.3. Operatorius tik administruoja Platformą ir yra tarpininkas tarp Finansuotojų ir Projektų savininkų. Naudotojai sudaro Paskolos sutartis Platformoje tiesiogiai su kitais Naudotojais, savo valia ir rizika ir jie patys asmeniškai yra sutarčių šalys.
10.4. Operatorius nėra ir negali būti laikomas atsakingu ar kaltu dėl:
10.4.1. Naudotojų ir (ar) kitų trečiųjų asmenų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo ir (ar) neteisėto elgesio;
10.4.2. dėl Naudotojų veiksmų, kuriais Naudotojai peržengia jiems suteiktų įgaliojimų ribas;
10.4.3. dėl skelbiamuose Projektuose pateiktos informacijos (kurią pateikė Projekto savininkas) tikslumo ir teisingumo;
10.4.4. dėl Projekto savininko negebėjimo vykdyti Paskolos sutarties;
10.4.5. dėl kitų trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų (pvz., mokėjimo paslaugų teikėjo, ryšio paslaugas teikiančių asmenų ir pan.) sutrikimų ir (ar) netinkamo teikimo;
10.4.6. dėl kitų veiksmų ir (ar) neveikimo, kurių Operatorius negali veiksmingai kontroliuoti.
10.5. Operatoriaus veikla neapima ir negali būti vertinama kaip apimanti investavimo rekomendacijų teikimą, finansinio tarpininkavimo veiklą, mokėjimo paslaugų teikimą, konsultavimą dėl sandorių sudarymo, vykdymo, prievolių vykdymo užtikrinimo bei kitos su sutelktinio finansavimo veikla nesusijusios ir šioje Sutartyje nenurodytos veiklos.
11. Saugumas ir rizikos
11.1. Operatorius neprisiima atsakomybės dėl naudojantis Platforma Naudotojų patirtų nuostolių ar negautų pajamų.
11.2. Sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga.
11.3. Projektų finansavimas yra susijęs su padidinta rizika ir Finansuotojų lėšos gali būti prarastos ir (ar) neuždirbti Finansuotojų norimos grąžos dėl Projekto savininko patirtų finansinių sunkumų, nemokumo ar kitų aplinkybių.
11.4. Sudarydami Paskolos sutartis, Finansuotojai turi įvertinti atitinkamų sandorių keliamą riziką ir jos tinkamumą bei priimtinumą sau bei, esant poreikiui, naudotis specialistų konsultacijomis. Informacija apie rizikas, susijusias su sutelktiniu finansavimu yra skelbiama Platformoje.
12. Intelektinė nuosavybė
12.1. Visos su Platforma, jos turiniu, Operatoriaus interneto svetaine, Operatoriaus naudojamais prekių ženklais susijusios intelektinės nuosavybės teisės visa apimtimi priklauso Operatoriui.
12.2. Platformoje pateikiamas turinys be atskiro rašytinio Operatoriaus sutikimo negali būti kopijuojamas, parsisiunčiamas, saugomas, atgaminamas ar kitaip naudojamas, išskyrus kai šie veiksmai yra atliekami tik tokia apimtimi ir tik tuomet, kiek ir kada tai yra būtina ir susiję su naudojimusi Operatoriaus teikiamomis paslaugomis.
13. Šalių bendravimo tvarka
13.1. Visa komunikacija, pranešimai ir kita informacija ar dokumentai, susiję su šia Sutartimi, pateikiami šiais būdais:
13.1.1. elektroniniu paštu (šiuo atveju laikoma, kad korespondencija yra gauta praėjus 1 darbo dienai nuo išsiuntimo);
13.1.2. per kurjerį arba registruotu paštu (šiuo atveju laikoma, kad korespondencija yra gauta praėjus 3 darbo dienoms nuo išsiuntimo);
13.1.3. Operatorius taip pat gali pateikti visus pranešimus ir (ar) informaciją bei dokumentus, susijusias su šia Sutartimi, Platformoje – Naudotojų paskyrose (tokiu atveju laikoma, kad korespondencija yra gauta praėjus 1 darbo dienai po atitinkamos informacijos pateikimo Platformoje registruotose Naudotojų paskyrose).
13.2. Naudotojai privalo nedelsiant informuoti Operatorių apie kontaktinių duomenų pasikeitimą bei atnaujinti šiuos duomenis Platformos paskyroje. Savalaikis neinformavimas ir (ar) duomenų neatnaujinimas atleidžia Operatorių nuo atsakomybės.
13.3. Projektų savininkams draudžiama susisiekti su Finansuotojais siekiant suteikti jiems bet kokios kitos informacijos apie Projektą nei nurodyta Platformoje ir (ar) gauti iš jų finansavimą ne per Platformą. Tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais ir gali sukelti teisines pasekmes (pvz., Projekto pašalinimą iš Platformos, pareigą sumokėti atitinkamus mokesčius, atlyginti žalą ir pan.).
14. Sutarties pakeitimai
14.1. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti ir (ar) papildyti Sutartį, jos priedus, apie tai informuodamas Naudotoją šios Sutarties 13.1 p. numatytais būdais. Naujoji Sutarties redakcija paskelbiama Platformoje ir įsigalioja Operatoriaus nurodytą dieną.
14.2. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti Paslaugų įkainius. Apie Paslaugų įkainių ir (ar) jų mokėjimo tvarkos pasikeitimus Naudotojas informuojamas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo dienos.
14.3. Apie kitus Naudotojui taikomus sąlygų pasikeitimus Naudotojas informuojamas ne vėliau nei sąlygų pasikeitimo dieną.
14.4. Naudotojo naudojimasis Platforma po Sutarties ar jos atskirų sąlygų, priedų, Paslaugų įkainių pakeitimo reiškia Naudotojo sutikimą su atitinkamais pakeitimais.
14.5. Naudotojas turi teisę nesutikti su Sutarties, jos priedų, Paslaugų įkainių pakeitimu. Tokiu atveju toks Naudotojas gali nutraukti šią Sutartį (ir nebebūti Naudotoju) apie tai atskirai informuodamas Operatorių elektroniniu paštu arba išsiregistruodamas iš Platformos. Toks nutraukimas neturi įtakos Naudotojo teisėms ir pareigoms pagal Sutartį, jos priedus, Paslaugų įkainius tų Paskolos sutarčių atžvilgiu, kurios buvo sudarytos iki šios Sutarties nutraukimo bei tų mokėtinų sumų Operatoriui atžvilgiu, kurios tapo mokėtinomis iki šios Sutarties nutraukimo.
14.6. Naudotojas sutinka ir supranta, kad Operatorius turi teisę perleisti Platformos administravimą kitam operatoriui, turinčiam teisę administruoti sutelktinio finansavimo platformą pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą. Tokiu atveju naujas operatorius perima visas Operatoriaus teises ir pareigas pagal šią Sutartį ir pagal kitus tarp Naudotojo ir Operatoriaus sudarytus susitarimus. Apie tokį administravimo perleidimą Operatorius iš anksto informuoja Naudotoją rašytiniu būdu ir (ar) paskelbdamas apie tai Platformoje. Bet kokiu atveju, visos Naudotojo teisės ir pareigos, kylančios iš šios Sutarties ir (ar) iš kitų su Operatoriumi sudarytų susitarimų išliks nepakitusios.

15. Sutarties nutraukimas
15.1. Naudotojai turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį išsiregistravęs iš Platformos arba apie tai įspėję Operatorių, su sąlyga, kad:(i) Sutarties nutraukimo metu Naudotojas neturi nei vienos galiojančios Paskolos sutarties ir neturi jokių su sudarytomis Paskolos sutartimis susijusių teisių bei pareigų; ir (ii) Sutarties nutraukimo metu Naudotojas nedalyvauja naujo Projekto finansavime (pvz., nėra įsipareigojęs suteikti sutelktinio finansavimo lėšų pagal paskelbtą Projektą), taip pat nėra Platformoje paskelbto Projekto savininku ir (ii) Sutarties nutraukimo metu Naudotojas yra tinkamai ir visiškai atsiskaitęs su Operatoriumi pagal Paslaugų įkainius ir neturi jokių kitų dėl naudojimosi Platforma mokėtinų sumų Operatoriui ir (ar) kitiems asmenims.
15.2. Operatorius turi teisę nutraukti šią Sutartį be išankstinio atskiro įspėjimo:
15.2.1. Naudotojui atlikus bet kuriuos Sutarties 9.1 p. numatytus veiksmus;
15.2.2. kitais Sutartyje numatytais atvejais.
15.3. Nutraukus šią Sutartį panaikinama Naudotojo paskyra Platformoje. Duomenys apie Naudotoją bei jo sudarytas Paskolos sutartis saugomi Operatoriaus skelbiamoje privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatytais tikslais, terminais ir tvarka.
15.4. Operatoriaus likvidavimo ar bankroto atveju Paskolos sutartys lieka galioti ir jų šalių turi būti įgyvendinamos lyg būtų sudarytos Operatoriui nedalyvaujant.
16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Naudotojai neturi teisės perleisti teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš šios Sutarties ar sudarytų Paskolos sutarčių, tretiesiems asmenims, išskyrus kai Operatorius iš anksto raštiškai su tuo sutinka.
16.2. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galioti, jeigu negaliojančios nuostatos nebuvo esminės šios Sutarties nuostatos.
16.3. Kiekviena šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal taikytinus teisės aktus reikalingus įgaliojimus, leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šios Sutarties sudarymui ir (ar) vykdymui.
16.4. Naudotojų skundai nagrinėjami pagal Platformoje publikuojamas Operatoriaus patvirtintas skundų nagrinėjimo taisykles.
16.5. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai tarp Naudotojų ir Operatoriaus sprendžiami derybų keliu, o nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Operatoriaus buveinės vietą.
16.6. Jeigu Platformoje Sutartis, Paslaugų įkainiai (ar bet kuris kitas Platformoje viešinamas dokumentas) skelbiamas lietuvių kalba ir kita užsienio kalba, pirmenybė visuomet teikiama versijai lietuvių kalba.