Paskolų restruktūrizavimo politika

PASKOLŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Ši Paskolų restruktūrizavimo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius paskolų, suteiktų paskolos gavėjams (toliau – Paskolos gavėjai) per sutelktinio finansavimo platformą www.heavyfinance.com (toliau – Platforma), kurią valdo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas UAB HEAVY FINANCE (toliau – Operatorius), sąlygų keitimo principus.
  1.2. Pagrindinis šios Politikos tikslas – nustatyti paskolų restruktūrizavimo proceso, kuriuo siekiama supaprastinti Paskolos gavėjų galimybę vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolų sutartis, atsižvelgiant į jų paskolų grąžinimo pajėgumą, tuo gerinant investuotojų, kurie teikė sutelktinio finansavimo lėšas Paskolos gavėjui per Platformą (toliau – Investuotojai), galiausiai gaunamą grąžą, vykdymo principus.
 2. SĄVOKOS
  2.1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šioje Politikoje šie didžiąja raide rašomi žodžiai turi toliau nurodytas reikšmes:
  2.1.1. Paskolos gavėjas reiškia Paskolos sutarties šalį, kuriai per Platformą suteikiama paskola pagal vidines Operatoriaus tvarkas;
  2.1.2. Operatorius reiškia sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją UAB HEAVY FINANCE, juridinio asmens kodas 305576227, buveinės adresas Birutės g. 18-1, Vilnius, Lietuva, kuris yra sutelktinio finansavimo platformos www.heavyfinance.com operatorius;
  2.1.3. Palūkanos reiškia atlygį už suteiktą Paskolos sumą, kurios skaičiuojamos už kiekvieną kalendorinę dieną nuo faktinės negrąžintos Paskolos sumos, laikant, kad metai turi 365 dienas, o mėnuo – kalendorinį dienų skaičių;
  2.1.4. Investuotojas reikia asmenis (finansuotojus), kurie yra Paskolos sutarties šalis ir suteikė Paskolos sumą Paskolos gavėjui per sutelktinio finansavimo platformą www.heavyfinance.com. Paskolos davėjams atstovauja Operatorius;
  2.1.5. Paskolos sutartis reiškia Paskolos sutartį, kurią sudaro Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos, kartu su visais jos priedais, pakeitimais ir (arba) papildymais;
  2.1.6. Paskolos suma reiškia paskolos davėjų finansuojamą sumą, kuri kaip paskola suteikiama Paskolos gavėjui ir kurią Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis;
  2.1.7. Paskolos restruktūrizavimas reiškia esamos Paskolos sutarties, kurią sudarė investuotojai, atstovaujami Operatoriaus, ir Paskolos gavėjas, sąlygų pakeitimą, kai paskolos grąžinimo pagal galiojančią Paskolos sutartį terminas pratęsiamas tam tikram laikotarpiui;
  2.1.8. Mokėjimo grafikas reiškia iš anksto žinomą grafiką, pagal kurį Paskolos gavėjas turi grąžinti Paskolos sumą ir mokėti Palūkanas ir (arba) kitas sumas, mokėtinas pagal Paskolos sutartį;
  2.1.9. Platforma reiškia Operatoriaus valdomą sutelktinio finansavimo platformą www.heavyfinance.com, per kurią Investuotojai teikia sutelktinio finansavimo lėšas Paskolos gavėjui;
  2.1.10. Politika reiškia šį dokumentą.
  2.2. Kiti šioje Politikoje didžiąja raide rašomi žodžiai turi reikšmes, priskirtas jiems reglamente (ES) 2020/1503, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos banko valdybos nutarimuose ir kituose atitinkamuose teisės aktuose, taip pat Paskolos sutartyje ir (arba) kituose dokumentuose, kuriuos sudarė Investuotojai, Operatorius ir Paskolos gavėjas.
 3. BENDRIEJI PASKOLOS RESTRUKTŪRIZAVIMO PRINCIPAI
  3.1. Operatorius laikosi šių bendrųjų Paskolos restruktūrizavimo principų:
  3.1.1. Investuotojų interesų prioritetas. Vertindamas Paskolos restruktūrizavimo galimybes, Operatorius privalo visuomet veikti ir priimti sprendimus veikdamas Investuotojų interesais ir jų naudai, laikydamasis visų savo kaip sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo standartų.
  3.1.2. Visos svarbios informacijos atskleidimas. Operatorius privalo užtikrinti, kad Platformoje būtų aiškiai ir paprastai skelbiami paaiškinimai apie Paskolos restruktūrizavimo priemones, kuriomis Paskolos gavėjai ir Investuotojai gali pasinaudoti. Priėmus sprendimą dėl Paskolos restruktūrizavimo, Operatorius privalo užtikrinti, kad Paskolos gavėjui ir Investuotojams būtų pateikiama pagrindinė informacija apie restruktūrizuotą paskolą ir atnaujintą Paskolos sutartį.
  3.1.3. Svarstymas ir įvertinimas. Operatorius, gavęs Paskolos gavėjo prašymą, privalo visuomet įvertinti esamos Paskolos gavėjo paskolos restruktūrizavimo pasiūlymą ir užtikrinti konstruktyvų ir tinkamą Paskolos gavėjo galimybių grąžinti restruktūrizuotą paskolą vertinimą pagal vidines Operatoriaus tvarkas bei priimti atskirą sprendimą dėl kiekvieno Paskolos restruktūrizavimo atvejo.
 4. PASKOLĄ RESTRUKTŪRIZUOTI LEIDŽIANČIOS APLINKYBĖS
  4.1. Paskolos gavėjai turi teisę kreiptis dėl Paskolos restruktūrizavimo, kad užtikrintų, jog Paskolos gavėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus grąžinti per Platformą pagal Paskolos sutartį, sudarytą tarp Paskolos gavėjo ir Operatoriaus (atstovaujančio Investuotojams), suteiktą paskolą.
  4.2. Šios Politikos 4.1 punkte aprašytu atveju Paskolos gavėjai teikia šios Politikos priede pateiktos formos paraišką dėl Paskolos restruktūrizavimo (toliau – Paraiška). Paraiškos forma turi būti teisingai užpildyta ir pasirašyta tiek Paskolos gavėjo, tiek asmenų, kurie teikia Užtikrinimą pagal Paskolos sutartį (jei taikytina, t. y. kai Užtikrinimą teikia ne Paskolos gavėjas, bet tretieji asmenys).
 5. PRADINIS PARAIŠKOS FORMOS IR GALIMŲ PASKOLOS RESTRUKTŪRIZAVIMO RIZIKŲ VERTINIMAS
  5.1. Paskolos gavėjas privalo pateikti rašytinius įrodymus, patvirtinančius teiginį, kad Paskolos gavėjas turi teisę į Paskolos restruktūrizavimą, kad būtų geriau tenkinami Investuotojų interesai Paskolos gavėjo atžvilgiu ir būtų tinkamai vykdomi jo įsipareigojimai pagal esamą Paskolos sutartį.
  5.2. Gavęs Paraišką dėl Paskolos restruktūrizavimo, Operatorius visų pirma nustato, ar:
  5.2.1. Paraiškoje pateikta visa ir išsami informacija;
  5.2.2. Paskolos gavėjas pateikė reikiamus patvirtinančius dokumentus, kad pagrįstų būtinybę restruktūrizuoti Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį suteiktą paskolą;
  5.2.3. Paskolos gavėjas informaciją pateikė šios Politikos priede pateiktoje Paraiškos formoje.
  5.3. Jei Operatorius priima sprendimą, kad Paraiška neatitinka šios Politikos 5.2 punkte numatytų reikalavimų, Operatorius turi grąžinti visus pateiktus dokumentus Paskolos gavėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo. Grąžindamas pateiktus dokumentus, Operatorius turi nurodyti atsisakymo vertinti Paraišką priežastis. Paskolos gavėjui nedraudžiama pakartotinai kreiptis dėl Paskolos restruktūrizavimo, jei Operatorius priima šiame punkte nurodytą sprendimą.
  5.4. Jei Operatorius priima sprendimą, kad Paraiška atitinka šios Politikos 5.3 punkte nurodytus reikalavimus, Operatorius pradeda rizikos nustatymo procesą ir vertina visą Investuotojams dėl Paskolos restruktūrizavimo kylančią riziką. Operatorius inicijuoja patikslintą Paskolos gavėjo patikimumo vertinimą ir Paskolos gavėjo rizikos nustatymo priemonės daugiausia priklauso nuo pagal Operatoriaus patvirtintas tvarkas atlikto patikslinto Paskolos gavėjo patikimumo vertinimo rezultato.
  5.5. Operatorius iš karto atmeta Paskolos gavėjo Paraišką dėl Paskolos restruktūrizavimo, jei:
  5.5.1. Paskolos gavėjo kredito rizikos reitingas priskiriamas „D“ kategorijai (pernelyg didelė rizika) pagal tvarką, aprašytą Operatoriaus vidinėse patikimumo vertinimo taisyklėse;
  arba
  5.5.2. Operatoriaus turima informacija suteikia pagrindo manyti, kad toks Paskolos restruktūrizavimas nepagerintų situacijos arba keltų dar didesnį pavojų Investuotojų interesams.
  5.6. Jei Operatoriui vykdant Paskolos restruktūrizavimo rizikos nustatymo ir vertinimo procedūrą gauti rezultatai nelaikomi nepriimtinais pagal Operatoriaus vidines rizikos valdymo taisykles, Operatorius pereina prie galimo Paskolos restruktūrizavimo vertinimo etapo. Operatorius informuoja Paskolos gavėją per Platformą arba kitomis Paskolos sutartyje nustatytomis pranešimų teikimo priemonėmis, kad vykdomas Paskolos gavėjo paraiškos vertinimas, Paraiška dėl Paskolos restruktūrizavimo pradėta vertinti pagal šios Politikos 6 dalies nuostatas.
  5.7. Jei Operatorius nustato, kad Paskolos restruktūrizavimas yra nepriimtina rizika pagal Operatoriaus vidines rizikos valdymo taisykles, Operatorius atmeta Paskolos gavėjo Paraišką ir iš karto, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokios rizikos nustatymo, informuoja Paskolos gavėją apie priimtą neigiamą sprendimą dėl Paskolos gavėjui suteiktos paskolos restruktūrizavimo. Paskolos gavėjui nedraudžiama pakartotinai kreiptis dėl Paskolos restruktūrizavimo pagal skirtingas Paskolos restruktūrizavimo priemones, jei Operatorius priima šiame punkte nurodytą sprendimą.
 6. PARAIŠKOS DĖL PASKOLOS RESTRUKTŪRIZAVIMO VERTINIMAS
  6.1. Paskolos restruktūrizavimo vertinimas grindžiamas visais šiais kriterijais:
  6.1.1. būtinybės restruktūrizuoti paskolą pagrindimas;
  6.1.2. Paskolos gavėjo paskolų grąžinimo istorija;
  6.1.3. Paskolos gavėjo galimybė grąžinti paskolą pagal restruktūrizuotos paskolos Mokėjimo grafiką ir perskaičiuotas Palūkanas;
  6.1.4. Paskolos gavėjo kredito rizikos reitingas, nustatytas pagal Operatoriaus vidines tvarkas;
  6.1.5. papildomos Užtikrinimo priemonės (jei tokių yra);
  6.1.6. grąžos Investuotojams padidėjimas pagal restruktūrizuotos paskolos sąlygas;
  6.1.7. kita informacija arba aplinkybės apie Paskolos gavėją ir (arba) kitus aspektus, kuriuos Operatorius laiko svarbiais vertindamas Paraišką.
  6.2. Jei Operatorius mano, kad siekiant tinkamai įvertinti Paraišką dėl Paskolos restruktūrizavimo reikia papildomos informacijos ar dokumentų, Operatorius gali susisiekti su Paskolos gavėju ir paprašyti pateikti tokią informaciją ir (arba) dokumentus.
  6.3. Įvertinus šios Politikos 6.1 punkte pateiktus kriterijus ir (jei taikytina) pagal šios Politikos 6.2 punktą pateiktą papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, Operatorius gali priimti vieną iš šių sprendimų:
  6.3.1. patvirtinti Paskolos gavėjo Paraišką dėl Paskolos restruktūrizavimo;
  6.3.2. atmesti Paskolos gavėjo Paraišką dėl Paskolos restruktūrizavimo.
  6.4. Operatorius gali patvirtinti Paskolos gavėjo Paraišką dėl Paskolos restruktūrizavimo, tik jei tenkinamos bent jau šios sąlygos:
  6.4.1. Paskolos gavėjas ir (arba) tretieji asmenys pateikė papildomas Užtikrinimo priemones, kurios mažina paskolos ir turto vertės (Loan-to-Value (LTV)) santykį pagal esamą Paskolos sutartį bent […] procentų;
  6.4.2. Palūkanų norma, mokama Investuotojams pagal esamą Paskolos sutartį, padidinama bent […] procentais;
  6.4.3. Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį suteiktos paskolos grąžinimo terminas pratęsiamas ne ilgiau kaip […] mėnesiams;
  6.4.4. Paskolos gavėjas pateikia pakankamai įrodymų, kad pratęsus Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį suteiktos paskolos grąžinimo terminą Paskolos gavėjas galės įvykdyti visus savo pagal atitinkamą Paskolos sutartį prisiimtus įsipareigojimus.
  6.5. Jei Operatorius priima šios Politikos 6.3.1 punkte nurodytą sprendimą, Operatorius turi nedelsdamas, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo, susisiekti su Paskolos gavėju ir pateikti atnaujintą Paskolos sutartį ir kitą aktualią informaciją ir dokumentus pagal vidines Operatoriaus tvarkas, atnaujintoje Paskolos sutarties versijoje išdėstant siūlomą restruktūrizuotos paskolos grąžinimo procedūrą.
  6.6. Jei Operatorius priima šios Politikos 6.3.2 punkte nurodytą sprendimą, Operatorius turi nedelsdamas, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo, informuoti Paskolos gavėją apie priimtą sprendimą.
  6.7. Paskolos gavėjui nedraudžiama pakartotinai kreiptis dėl Paskolos restruktūrizavimo pagal skirtingas Paskolos restruktūrizavimo priemones, jei Operatorius priima šios Politikos 6.3.2 punkte nurodytą sprendimą.
  6.8. Paskolos gavėjas gali kreiptis dėl Paskolos restruktūrizavimo tik vieną kartą su Paskolos gavėju sudarytos Paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  7.1. Ši Politika įsigalioja jos patvirtinimo dieną ir gali būti pakeista arba panaikinta tik Operatoriaus vadovo sprendimu. Atlikus bet kokius pakeitimus, naujausia šios Politikos versija turi būti paskelbiama ir Platformoje.
  7.2. Operatoriaus vadovas yra atsakingas už šios Politikos įgyvendinimą Bendrovėje.
  7.3. Kiekvienas Operatoriaus darbuotojas turi būti tinkamai susipažinęs su šia Politika.
  7.4. Operatoriaus vadovas arba kitas įgaliotas asmuo periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūri, ar šioje Politikoje nustatytos procedūros ir reikalavimai yra pakankamai veiksmingi. Atlikdamas šias funkcijas, Operatoriaus vadovas arba kitas įgaliotas asmuo:
  7.4.1. periodiškai peržiūri šios Politikos nuostatas, siūlo, kaip tobulinti Politiką, užtikrina jos suderinamumą su kitais vidiniais Operatoriaus dokumentais ir taikomais teisės aktais;
  7.4.2. informuoja Operatoriaus darbuotojus apie naujas Operatoriaus taikomas procedūras ir informuoja juos apie konkrečių šios Politikos nuostatų įgyvendinimo tvarką;
  7.4.3. nuolat stebi atitinkamų teisės aktų pakeitimus ir, esant reikalui, iš karto inicijuoja šios Politikos pakeitimus pagal atitinkamų teisės aktų pokyčius.

Priedas 

prie Paskolų restruktūrizavimo politikos

UAB HEAVY FINANCE

 

 

PARAIŠKOS DĖL PASKOLOS RESTRUKTŪRIZAVIMO FORMA

 

 

 1. Paskolos gavėjo duomenys:

Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas

 

Asmens kodas / juridinio asmens kodas

 

Paskolos sutarties Nr.

 

 1. Nurodykite pageidaujamą paskolos mokėjimo laikotarpį:

 

 1. Nurodykite pageidaujamą paskolos grąžinimo sumą, kurią norėtumėte mokėti kiekvieną mėnesį (nurodant papildomas Užtikrinimo priemones, papildomas Palūkanas Investuotojams ir kt.):

 

 1. Nurodykite priežastis, kodėl jums sunku vykdyti savo dabartinius įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį?

 

 1. Ar turite kokių nors rašytinių įrodymų, patvirtinančių jūsų atsakymus, pateiktus atsakant į šios formos klausimą Nr. 4?

 Taip

Toliau išvardykite pagrindžiančius dokumentus:

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 Ne 

 1. Kita aktuali informacija

 

 

data

vardas, pavardė

parašas