Patikimumo ir priimtinumo taisyklės

UAB HEAVY FINANCE

PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO IR SUTELKTINIO FINANSAVIMO SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS VERTINIMO TAISYKLĖS

2022-12-01

Vilnius

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios sutelktinio finansavimo platformos Heavyfinance.eu operatoriaus UAB HEAVY FINANCE (toliau – Bendrovė) projektų savininkų patikimumo ir sutelktinio finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus vertinant Projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijus, taip pat sutelktino finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimo tvarką.

1.2. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymu, 2016 m. lapkričio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-169 patvirtintomis Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklėmis bei kitais taikytinais teisės aktais. 

1.3. Bendrovės Vadovas yra atsakingas už tai, kad šių Taisyklių būtų nuolat laikomasi.

2. SĄVOKOS

2.1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme bei kituose Bendrovės veiklai taikytinuose teisės aktuose, nebent šiame Taisyklių skirsnyje sąvokos apibrėžiamos kitaip.

2.2. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, kitos šiose Taisyklėse didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:

2.2.1. Įstatymas – Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas.

2.2.2. Naudotojas – asmuo, užsiregistravęs Platformoje ir besinaudojantis ja siekdamas finansuoti Projektą arba gauti finansavimą Platformoje paskelbtam projektui.

2.2.3. Platforma – Bendrovės administruojama sutelktinio finansavimo platforma, per kurią finansuotojai gali suteikti sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininkui.

2.2.4. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas.

2.2.5. Projektas – verslo reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas Projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas iš finansuotojų siekia pritraukti sutelktinio finansavimas lėšas.

2.2.6. Projekto savininkas – Naudotojas, kuris inicijuoja ir per Platformą paskelbia Projektą finansuotojams. Projekto savininku gali būti juridinis asmuo arba fizinis asmuo – verslininkas (pavyzdžiui, ūkininko ūkį įregistravęs ir žemės ūkio veiklą vykdantis ūkininkas).

2.2.7. Dalyvis – Projekto savininko akcininkas, dalininkas, ar kitas asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi 20 procentų arba juos viršija arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui.

2.2.8. Vadovas – Bendrovės direktorius.

3. PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMAS

3.1. Bendrovė imasi visų būtinų priemonių, kurios leistų užtikrinti, kad per Platformą vykdomi sutelktinio finansavimo sandoriai ir Projekto savininkai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju, jeigu paaiškėja, kad Projekto savininkas neatitinka Bendrovės keliamų reputacijos ir kreditingumo reikalavimų, Bendrovė nedelsiant nutraukia Projekto, kurio finansavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, skelbimą Platformoje. 

3.2. Bendrovė imasi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta Platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais. Kilus pagrįstiems įtarimams, jog Platforma naudojama neteisėtiems tikslams, Bendrovės darbuotojai informuoja kompetentingas institucijas, nutraukia tokio Projekto skelbimą bei finansavimą, vadovaujasi teisėsaugos institucijų nurodymais.

3.3. Bendrovėje atliekamas Projekto savininko patikimumo vertinimas susideda iš:

3.3.1. Projekto savininko, jo vadovo ir Dalyvių reputacijos vertinimo;

3.3.2. Projekto savininko kreditingumo vertinimo.

3.4. Atsižvelgdama į Projekto savininko pateiktą ir Bendrovei prieinamą informaciją, Bendrovė įvertina objektyviai galimus numatyti reikšmingus veiksnius, galinčius turėti įtakos Projekto savininko patikimumui.

3.5. Projekto savininko patikimumo vertinimo metu surinktą (vertintą) informaciją, duomenis ir dokumentus Bendrovė saugo 10 metų nuo sutelktinio finansavimo sandorio sudarymo dienos (jeigu toks sutelktinio finansavimo sandoris buvo sudarytas) arba nuo šių duomenų gavimo dienos (jeigu sutelktinio finansavimo sandoris sudarytas nebuvo), išskyrus tuos atvejus, kai kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų teisinę apsaugą ir dokumentų saugojimą, nustato ilgesnius duomenų saugojimo terminus. Bendrovė užtikrina, jog minėtų duomenų saugojimo laikotarpiu bet kuriuo metu būtų galima peržiūrėti ir patikrinti Projekto savininko patikimumo vertinimo metu surinktą ir vertintą informaciją.

4. PROJEKTO SAVININKŲ REPUTACIJOS VERTINIMAS

4.1. Bendrovė kreipiasi į Projekto savininką siekdama įvertinti informaciją apie:

4.1.1. patį Projekto savininką; ir

4.1.2. Projekto savininko (juridinio asmens) vadovą ir jo Dalyvius.

4.2. Vertindami Projektų savininkų reputaciją Bendrovės darbuotojai remiasi Projekto savininko, jo vadovo ir Dalyvių pateiktais dokumentais ir informacija bei Bendrovės darbuotojų surinkta informacija.

4.3. Vertindama reputaciją Bendrovė duomenis renka iš šių šaltinių:

4.3.1. Projekto savininkas, jo vadovas ir Dalyviai privalo užpildyti šių Taisyklių priede Nr. 1 (viešai neskelbiama) nurodytą anketą ir tokiu būdu pateikti informaciją apie savo reputaciją;

4.3.2. Bendrovės darbuotojai papildomai maksimaliai patikrina apie Projekto savininką, jo vadovą bei Dalyvius viešai prieinamą ir skelbiamą informaciją, taip pat tikrina Bendrovei prieinamas duomenų bazes, t. y.  Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS), Juridinių asmenų registrą (JAR), Creditinfo ir Scorify kredito biurų sistemas, viešai skelbiamą informaciją apie susijusias teismines bylas);

4.3.3. Bendrovės darbuotojai, esant poreikiui, gali papildomai paprašyti pateikti papildomus dokumentus, rašytinius paaiškinimus bei kitą informaciją, kuri nebuvo nurodyta užpildytoje anketoje ir (ar) kuri yra reikalinga surinktų duomenų detalizavimui bei abejonių išsklaidymui, taip pat tikrinti atitinkamą informaciją kitose šių Taisyklių 4.3.2 p. nenurodytuose šaltiniuose ir (ar) duomenų bazėse. 

4.4. Vertinant Projekto savininko reputaciją vertinamos šios aplinkybės:

4.4.1. asmens teistumas arba pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl finansinių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, tyčinių bankrotų, kitų sunkių ar labai sunkių nusikaltimų ir (arba) baudžiamųjų nusižengimų (ar atitinkamos nusikalstamos veikos pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus); 

4.4.2. ar yra duomenų, kurie patvirtintų, jog vertinamas asmuo nevykdo ar anksčiau nevykdė kreditorinių įsipareigojimų;

4.4.3. teisminė istorija;

4.4.4. su nesąžiningumu ir (arba) sukčiavimu susijusius teisės pažeidimus, kitus teisės pažeidimus (ypač kai pažeidžiami juridinių asmenų veiklą, Projekto savininko veiklos sritį, įmonių bankrotą, nemokumą ar vartotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai);

4.4.5. žinomumas bei patirtis Projekto savininko veiklos srityje;

4.4.6. viešai prieinama skelbiama informacija apie Projekto savininko, jo vadovo ir Dalyvių reputaciją;

4.4.7. kitos aplinkybės turinčios reikšmės Projekto savininko reputacijos patikimumo vertinimui.

4.5. Projekto savininkai, siekiantys Platformoje skelbti Projektus, privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Laikoma, kad Projekto savininko reputacija yra nepriekaištinga, jei nėra priešingą informaciją apie Projekto savininko, jo vadovo ar Dalyvių reputaciją duomenų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti Projekto savininko reputacija.

4.6. Siekdama įvertinti Projekto savininko reputaciją Bendrovė imasi šių žingsnių:

4.6.1. Pirma, Bendrovės darbuotojai surenka informaciją apie Projekto savininką, jo vadovą ir Dalyvius;

4.6.2. Antra, Bendrovės darbuotojai iš Projekto savininko surinkę pakankamai informacijos įvertinti jo, jo vadovų ir dalyvių reputaciją įvertina surinktos informacijos visumą. Projekto savininko reputacijos vertinimo procesas vyksta dviem etapais:

4.6.2.1. pirmiausia, įsitikinama, ar Projekto savininkas, jo vadovas ir Dalyviai tenkina visus minimalius reputacijos reikalavimus, t. y. Bendrovė turi įsitikinti, kad Projekto savininkas, jo vadovas ir Dalyviai neatitinka (ir dėl to nėra pagrįstų abejonių) nei vienos iš Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų sąlygų (toliau – Minimalūs reputacijos reikalavimai). Nustačius, kad Projekto savininkas, vadovas ar Dalyvis netenkina minimaliųjų reputacijos reikalavimų, Projekto savininkas negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, o jo Projektas Platformoje negali būti skelbiamas. Tik tokiu atveju, jeigu Bendrovės darbuotojai gali pagrįstai manyti, jog yra tenkinami visi minimalieji reputacijos reikalavimai, gali būti atliekamas antrasis reputacijos vertinimo etapas;

4.6.2.2. Jeigu tenkinami minimalieji reputacijos reikalavimai, yra atsižvelgiama į papildomus reputacijos vertinimo kriterijus, kurie gali daryti įtaką galutiniam Projekto savininko patikimumo vertinimo reitingui (pavyzdžiui, viešai prieinamuose šaltiniuose randama neigiamos informacijos apie asmenų reputaciją, asmuo nutyli tam tikras aplinkybes ir pan.). Papildomi reputacijos vertinimo kriterijai ir jų įtaka galutiniam Projekto savininko patikimumo vertinimo balui detalizuojama Taisyklių priede Nr. 3 (kuris nėra skelbiamas viešai) (toliau – Papildomi reputacijos vertinimo kriterijai).

4.7. Tuo atveju, jeigu Projekto savininkas skelbia Projektą Platformoje pakartotinai, Bendrovė neturi iš naujo tikrinti Projekto savininko pateiktos informacijos, nebent Bendrovės darbuotojai turi pagrindo abejoti pateiktos informacijos patikimumu arba aktualumu..

5. PROJEKTŲ SAVININKŲ KREDITINGUMO VERTINIMAS

5.1. Prieš skelbiant Projektą Platformoje, Bendrovės darbuotojai taip pat įvertina Projekto savininko kreditingumą, kuris apima Projekto savininko finansinės situacijos, Projekto bei užtikrinimo priemonių vertinimą.

5.2. Vertindami Projekto savininko kreditingumą Bendrovės darbuotojai:

5.2.1. surenka informaciją apie Projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus įsipareigojimus ir turtą, pelningumą ir kt. 

5.2.2. įvertina, ar Projekto savininko galimybė vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams nustatytais terminais yra reali, ar Projekto savininko iš planuojamų uždirbti pajamų užteks su sutelktinio finansavimo sandoriu prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti;

5.2.3. įsitikina, kad Projekto savininkui, jo vadovui, Dalyviams nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla (ir nėra žinių, jog ruošiamasi iškelti) (šiuo tikslu Bendrovė vadovaujasi Creditinfo bei Scorify duomenų bazėse esančia informacija);

5.2.4. įvertina įkeičiamo turto (sunkiosios technikos) būklę, vertę, įkeitimo laipsnį, likvidumą, likvidacinę vertę bei kitus aktualius parametrus. Jeigu už Projekto savininką papildomas prievolines užtikrinimo priemones (pvz., laidavimą, garantiją) siekia pateikti trečiasis asmuo, tokio asmens kreditingumas mutatis mutandis įvertinamas kaip Projekto savininko.

5.2.5. įvertina patį Projektą, jo mastą ir pagrįstumą Projekto savininko veikloje;

5.3. Tuo atveju, kai Projekto savininkas siekia per 12 mėnesių laikotarpį pritraukti tarp 1 ir 8 milijonų eurų, Bendrovės darbuotojai papildomai įvertina Projekto savininko teisės aktų nustatyta tvarka parengtą informacinį dokumentą. Platformoje gali būti skelbiamas tik Bendrovės patvirtintas Projekto savininko parengtas informacinis dokumentas. Bendrovė, prieš patvirtindama informacinį dokumentą, privalo įsitikinti, kad jis yra išsamus, įskaitant tai, ar jame pateikta informacija yra suprantama, nėra prieštaringa ir atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinio dokumento rengimo reikalavimus, nustatytas informacijos pateikimo taisykles. Toks informacinio dokumento patvirtinimas jokiu būdu nelaikomas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir (ar) rekomendacija finansuotojams.

5.4. Vertindami Projekto savininko kreditingumą Bendrovės darbuotojai vadovaujasi Projekto savininko (jei aktualu – ir kitų trečiųjų asmenų, pvz., laiduotojų) pateikta informacija ir dokumentais bei pačių Bendrovės darbuotojų surinktais duomenimis. 

5.5. Siekdama įvertinti Projekto savininko kreditingumą pagal šių Taisyklių 5.1 punktą, Bendrovė taip pat vertina informaciją ir patvirtinimus, kuriuos Projekto savininkas pateikia, Projekto savininko paraišką dėl finansavimo sandorio bei atsakymus į kitus Bendrovės Projekto savininkui užduotus paklausimus (jeigu tokių būtų). Visais atvejais, Bendrovė iš Projekto savininko turi surinkti bent jau šią informaciją:

5.5.1. kontaktinius duomenis:

5.5.1.1. Projekto savininko: pavadinimas, įmonės kodas, registruotos ir faktinis buveinės adresas, el. paštas, telefono numeris (jeigu Projekto savininkas fizinis asmuo – verslininkas: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji ir veiklos vykdymo vieta, veiklos vykdymo pagrindas, el. paštas, telefono numeris);

5.5.1.2. Projekto savininko vadovo: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. paštas, telefonas, pareigos;

5.5.1.3. Projekto savininko Dalyvių: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, registruotos buveinės adresas, turima akcijų dalis, duomenys susisiekimui (pvz., el. paštas, telefonas); fiziniams asmenims – vardas, pavardė, asmens kodas, turima akcijų dalis, duomenys susisiekimui (pvz., el. paštas, telefonas);

5.5.1.4. jei užtikrinimo priemones teikia trečiasis asmuo, apie šį trečiąjį asmenį surenkami kontaktiniai duomenys kaip apie Projekto savininką.

5.5.2. Projekto savininko (ir garantuojančio ar laiduojančio trečiojo asmens, jeigu tokie būtų) patvirtintas finansines ataskaitas už trejus paskutinius metus (jeigu veikla buvo vykdyta trumpiau – už trumpesnį laikotarpį); surenkama informacija ir dokumentai apie nuosavybės teise priklausantį turtą;

5.5.3. jeigu Projekto savininkas (ir (ar) garantuojantis ar laiduojantis trečiasis asmuo) yra fizinis asmuo – verslininkas, prašoma pateikti patikimus dokumentus, pagrindžiančius iš vykdomos veiklos gautų pajamų ir išlaidų struktūrą per paskutinius trejus metus (jeigu veikla buvo vykdyta trumpiau – už trumpesnį laikotarpį), taip pat jo turimo turto ir prisiimtų įsipareigojimų struktūrą;

5.5.4. raštišką paaiškinimą apie šiuo metu žinomas (ar numanomas) aplinkybes, galinčias turėti neigiamą įtaką Projekto savininko finansiniams rodikliams ar veiklos vykdymui ateityje.  

5.6. Siekiant įvertinti informaciją apie Projekto savininko (ir prievolinę užtikrinimo priemonę pateikusio trečiojo asmens, jeigu toks yra) finansinę būklę ir galimybę vykdyti finansinius įsipareigojimus, Bendrovės darbuotojai taip pat naudojasi prieigomis prie turimų registrų. Bendrovė sudaro sutartis su VĮ Registrų centras dėl prieigos prie Juridinių asmenų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos, Hipotekos registro, Nekilnojamojo turto registro, Gyventojų registro, Turto arešto aktų registro, taip pat su UAB „Creditinfo Lietuva“ dėl prieigos prie Creditinfo kredito biuro sistemos bei UAB „Scorify“ dėl prieigos prie Scorify kredito biuro sistemos (esant poreikiui ir galimybėms – Bendrovė įgyja prieigas ir prie kitų registrų). Bendrovės darbuotojai iš patikimų duomenų įvertina Projekto savininko (ir garantiją, laidavimą ar kitą panašaus pobūdžio užtikrinimo priemonę pateikusio asmens, jeigu toks yra):

5.6.1. finansinę situaciją: pajamų dydį, pajamų šaltinius, jų įvairovę, tvarumą, pelningumą, galimą kaitą ateityje;

5.6.2. veiklos istoriją ir informaciją apie esamą ir buvusį finansinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą;

5.6.3. esamus ir planuojamus įsipareigojimus (jei Bendrovė apie juos žino ar turi žinoti);

5.6.4. žinomų aplinkybių įtaką Projekto savininko ekonominei ir finansinei situacijai bei Projekto savininko galimybes tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą paskolos sutarties laikotarpį.

5.7. Jeigu Projekto savininko pateikti duomenys skiriasi nuo Bendrovės iš duomenų bazių gautų duomenų, Projekto savininko kreditingumo vertinimui bus naudojami tie duomenys, kuriais remiantis Projekto savininko kreditingumo vertinimas bus konservatyvesnis.

6. KREDITINGUMO RIZIKOS LYGIAI

6.1. Surinkusi reikalingą informaciją, Bendrovė individualiai vertina kiekvieną Projekto savininką, Projekto savininko prievoles užtikrinančius asmenis, užtikrinimo priemones (jeigu tokių būtų). Kreditingumo vertinimas vadovaujantis šiose Taisyklėse patvirtinta vertinimo metodika. Bendrovės darbuotojai privalo užtikrinti kreditingumo vertinimo objektyvumą, t. y. kad kiekvienas Projekto savininkas būtų vertinamas pagal tuos pačius Taisyklėse patvirtintus vertinimo kriterijus ir standartus.

6.2. Atlikdama kreditingumo vertinimą Bendrovė siekia įvertinti, kokia yra finansuotojo nuostolių tikimybė. Bendrovė Projektų savininkų kreditingumo riziką skirsto pagal šiuos reitingus:

6.2.1. A+ (mažiausios rizikos)

6.2.2. A (mažos rizikos);

6.2.3. B (vidutinės rizikos);

6.2.4. C (didelės rizikos);

6.2.5. D (per didelės rizikos);

6.3. Projekto savininkams kreditingumo rizikos reitingai yra priskiriami įvertinus tokius kriterijus, kaip:

6.3.1. Projekto savininko vykdomos veiklos laikotarpis;

6.3.2. paskolos ir esamų įsipareigojimų sumos santykis su pajamomis;

6.3.3. pajamų pokytis (per pilnus finansinius metus, lyginant su senesniais finansiniais metais);

6.3.4. grynasis pelningumas (grynasis pelnas / pajamos)

6.3.5. nuosavo kapitalo rodiklis (nuosavas kapitalas / turtas);

6.3.6. einamojo likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai);

6.3.7. vidutinis skolų apmokėjimo terminas, dienomis;

6.3.8. LTV (Loan to value) rodiklis ir kt.

6.4. Bendrovės darbuotojai įvertina visus Taisyklių 6.3 p. nurodytus kriterijus ir jiems priskiriamus koeficientus. Vertindami šiuos kriterijus Bendrovės darbuotojai naudojasi Projektų savininkų kreditingumo balo apskaičiavimo tvarka (Taisyklių priede Nr. 3) (toliau – Kreditingumo balo apskaičiavimo tvarka), kuri numato galutinio kreditingumo balo apskaičiavimo algoritmą ir kuri sudaro Bendrovės komercinę paslaptį (Kreditingumo balo apskaičiavimo tvarka yra laikoma Bendrovės komercine paslaptimi ir nėra skelbiama viešai).

6.5. Be šių Taisyklių 6.3 p. nurodytų kriterijų, Bendrovė atskirais atvejais taip pat gali vertinti ir kitą informaciją, kuri gali būti aktuali ir svarbi vertinant Projekto savininko kreditingumo rizikos lygį. Papildoma informacija vertinama vadovaujantis Kreditingumo balo apskaičiavimo tvarka. Tokiu atveju Bendrovės darbuotojai Projekto savininko kreditingumo vertinimo formoje (pateikiamoje kartu su Kreditingumo balų apskaičiavimo tvarka) detaliai nurodo papildomas aplinkybes ir jų poveikį Projekto savininko kreditingumui.

6.6. Atlikus Projekto savininko kreditingumo vertinimą, apskaičiuojamas galutinis kreditingumo balas ir Bendrovė priskiria Projekto savininkui vieną iš Taisyklių 6.2 p. numatytų reitingų (vadovaujamasi Kreditingumo balų apskaičiavimo tvarka):

6.6.1. Galutiniam kreditingumo balui esant lygiam ar didesniam nei 9 – priskiriamas A+ (mažiausios rizikos) reitingas;

6.6.2. Galutiniam kreditingumo balui esant nuo 7 (imtinai) iki 9 – priskiriamas A (mažos rizikos) reitingas;

6.6.3. Galutiniam kreditingumo balui esant nuo 5 (imtinai) iki 7 – priskiriamas B (didelės rizikos) reitingas;

6.6.4. Galutiniam kreditingumo balui esant nuo 3 (imtinai) iki 5 – priskiriamas C (didelės rizikos) reitingas;

6.6.5. Galutiniam kreditingumo balui esant mažesniam nei 3 – priskiriamas D (per didelės rizikos) reitingas.

6.7. Projektas negali būti skelbiamas Platformoje, jeigu Projekto savininkui suteiktas kreditingumo reitingas yra D.

6.8. Visais atvejais Platformoje skelbiamiems Projektai privalo atitikti visus šiuos reikalavimus:

6.8.1. maksimalus siekiamos gauti finansavimo sumos ir įkeičiamo turto santykis (LTV) negali būti didesnis nei 100 proc.;

6.8.2. ilgiausia galima paskolos sutarties trukmė yra 36 mėnesiai;

6.8.3. tinkamas Projekto savininko kreditingumo rodiklis nuo A iki C.

6.8.4. maksimali finansuojama suma iki 8 mln. EUR

6.8.5. Projekto savininkui (ir prievolines užtikrinimo priemones pateikusiam asmeniui, jei tokių yra) nėra iškelta (ir nėra pagrįstų duomenų apie planuojamą iškelti) bankroto ar restruktūrizavimo byla. 

6.9. Jeigu Projekto savininko (jo vadovų, akcininkų) reputacija įvertinama neigiamai (nėra tenkinami Minimalūs reputacijos reikalavimai), nepaisant Projekto savininko kreditingumo rodiklių teigiamo įvertinimo, Projekto savininko kreditingumo rizika iškart vertinama kaip per didelė ir atitinkamas Projektas Platformoje neskelbiamas.

6.10. Projekto savininko patikimumą vertinantis darbuotojas, atlikdamas kreditingumo vertinimą užpildo Projekto savininko kreditingumo vertinimo formą, pateiktą kartu su Kreditingumo balų apskaičiavimo tvarka. Užpildyta ir atsakingo darbuotojo pasirašyta Projekto savininkų kreditingumo vertinimo forma kartu su ja pagrindžiančiais dokumentais ir duomenimis (šaltiniais) saugoma šių Taisyklių 3.5 punkte nustatytais terminais.

6.11. Tokiu atveju, jei Projekto savininkams suteikiama galimybė Projekto vykdymo eigoje pakeisti įkeičiamą turtą ir (ar) modifikuoti kitas užtikrinimo priemones, Bendrovė užtikrina, kad atitinkamas turtas ir (ar) pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės nebūtų mažesnės vertės už Projekto savininko suteiktus ankstesnius įsipareigojimus ir (ar) užtikrinimo priemones. Visais atvejais tokie įkeičiamo turto ir (ar) kitų užtikrinimo priemonių pakeitimai negalimi, jeigu dėl jų Projekto savininkui būtų priskirtina žemesnis kreditingumo reitingas.

7. PROJEKTŲ SAVININKŲ APLINKOSAUGOS VALDYMO VERTINIMAS

7.1. Aplinkosaugos valdymo vertinimas atliekamas pagal šiose Taisyklėse patvirtintą vertinimo metodiką. Bendrovės darbuotojai privalo užtikrinti aplinkosaugos valdymo vertinimo objektyvumą, t. y. kad kiekvienas Projekto savininkas būtų vertinamas pagal tuos pačius Taisyklėse patvirtintus vertinimo kriterijus ir standartus.

7.2. Vertindami Projekto savininkų aplinkosaugos valdymą, Bendrovės darbuotojai remiasi Projekto savininko, jo vadovo ir Dalyvių pateiktais dokumentais ir informacija, taip pat Bendrovės darbuotojų surinkta informacija.

7.3. Vertindama aplinkosaugos valdymą Bendrovė renka duomenis iš šių šaltinių:

7.3.1. Projekto savininkas, jo vadovas ir Dalyvis privalo užpildyti šių Taisyklių 6 priede pateiktą klausimyną (viešai neskelbiamą) ir taip pateikti informaciją apie žemės tvarkymo praktiką;

7.3.2. Bendrovės darbuotojai papildomai, kiek įmanoma, patikrina viešai prieinamą ir skelbiamą informaciją, t. y. pasėlių deklaraciją, ekologinį sertifikatą ir žemės sklypo unikalų registracijos numerį;

7.3.3. prireikus Bendrovės darbuotojai gali papildomai paprašyti pateikti papildomus dokumentus, rašytinius paaiškinimus ir kitą informaciją, kuri nebuvo nurodyta užpildytame klausimyne ir (ar) kuri reikalinga surinktiems duomenims patikslinti ir abejonėms išsklaidyti.

7.4. Vertinant Projekto savininko aplinkosaugos valdymą, vertinamos šios aplinkybės:

7.4.1. ar Projekto savininkas dalyvavo sudarant sąlygas tvaresniam žemės ūkiui (t. y. atnaujino savo įrangą ir (ar) sunkiąją techniką, kad ji būtų efektyvesnė ir draugiškesnė aplinkai);

7.4.2. ar Projekto savininkas užsiima ekologiniu ūkininkavimu;

7.4.3. ar Projekto savininkas planuoja ir (ar) pereina prie neariamosios žemdirbystės ir (ar) juostinės žemdirbystės;

7.4.4. ar Projekto savininkas ūkininkauja juostinio žemės dirbimo būdu;

7.4.5. ar Projekto savininkas ūkininkauja be žemės dirbimo.

7.5. Atlikus aplinkosaugos valdymo vertinimą, apskaičiuojama galutinė minimali palūkanų norma ir Bendrovė taiko palūkanų normos sumažinimą, kai Projekto savininkas imasi arba planuoja imtis aplinkai palankių ūkininkavimo būdų pagal 7 priede nurodytus kriterijus.

8. ATSISAKYMAS PASKELBTI PROJEKTĄ

8.1. Bendrovė atsisako paskelbti Projektą Platformoje, jei egzistuoja bent viena iš šių sąlygų:

8.1.1. Projekto savininko, jo vadovo ir (ar) Dalyvio reputacijos vertinimas yra neigiamas (t. y. netenkinami Minimalūs reputacijos reikalavimai); ir (ar)

8.1.2. Projekto savininko kreditingumas yra per didelės rizikos (D reitingas); ir (ar)

8.1.3. Bendrovei trūksta informacijos Taisyklėse aprašytiems įvertinimams (reputacijos ir (ar) kreditingumo) atlikti; ir (ar)

8.1.4. jei Bendrovės turima informacija sudaro pagrindo manyti, kad Projekto paskelbimas Platformoje sukeltų grėsmę finansuotojų interesams; ir (ar)

8.1.5. jei Projekto savininkas vykdo bet kokią toliau nurodytą veiklą, kaip paaiškinta Bendrovės aplinkos apsaugos politikoje:

8.1.5.1. veiklą, sukeliančią neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei, Projekto savininkui neturint galimybės sumažinti neigiamą poveikį;

8.1.5.2. žemės ūkio veikla patiria didelę su klimatu susijusią riziką;

8.1.5.3. veiklą bet kokiuose ūkio sektoriuose, atitinkančiuose ribojamus sektorius;

8.1.5.4. bet kokią veiklą, skatinančią keisti žemės naudojimo paskirtį iš miško į dirbamąją žemę, kad būtų užkirstas kelias miškų naikinimui.

9. FINANSAVIMO SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS VERTINIMAS

9.1. Bendrovė, prieš suteikdama galimybę finansuotojui per Platformą pirmą kartą sudaryti konkrečios rūšies sutelktinio finansavimo sandorį, privalo finansuotojui pasiūlyti atlikti sutelktinio finansavimo sandorio rūšies (investavimo į paskolas) priimtinumo finansuotojui vertinimą.

9.2. Bendrovė, atlikdama konkrečios rūšies sutelktinio finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimą, paprašo finansuotojo pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su planuojamo sudaryti sutelktinio finansavimo sandorio rūšimi. Tuo tikslu Bendrovė pateikia finansuotojui užpildyti Bendrovės parengtą sutelktinio finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui klausimyną, kurio kiekvienas klausimas siejamas su atitinkamu balu (klausimynas ir atsakymų vertinimo algoritmas pridedamas kaip šių Taisyklių Priedas Nr. 4; jis sudaro komercinę paslaptį ir nėra viešai skelbiamas).

9.3. Bendrovė, atsižvelgdama į finansuotojui būdingas savybes, planuojamos teikti paslaugos pobūdį ir mastą, numatomo sutelktinio finansavimo sandorio rūšį, įskaitant jo sudėtingumo laipsnį ir būdingą riziką, finansuotojo teiraujasi bent šios informacijos:

9.3.1. paslaugos, sandorio ar finansinių priemonių tipai, su kuriais finansuotojas yra susipažinęs;

9.3.2. finansuotojo sandorio dydis ir dažnumas bei laikotarpis, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti;

9.3.3. finansuotojo išsilavinimas ir dabartinė bei ankstesnė jo profesija.

9.4. Atsižvelgdama į gautą iš finansuotojo informaciją, Bendrovė privalo įvertinti, ar konkreti sutelktinio finansavimo sandorio rūšis yra priimtina finansuotojui:

9.4.1. jeigu atlikus konkrečios sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimą nustatoma, kad tokia sutelktinio finansavimo sandorio rūšis finansuotojui yra priimtina, Platformoje leidžiama sudaryti finansuotojui atitinkamą sutelktinio finansavimo sandorį;

9.4.2. jeigu atlikus konkrečios sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimą nustatoma, kad tokia sutelktinio finansavimo sandorio rūšis finansuotojui nėra priimtina, Bendrovė privalo finansuotoją apie tai raštu įspėti ir papildomai pateikti finansuotojui informaciją apie su finansavimo sandoriu susijusias rizikas ir gauti finansuotojo patvirtinimą, kad jis su jomis susipažino ir nori sudaryti finansavimo sandorį.

9.5. Jeigu finansuotojas atsisako Bendrovei pateikti Bendrovės prašomą, Taisyklių 8.2 p. punkte numatytą, informaciją ar pateikia nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį konkrečios rūšies sutelktinio finansavimo sandorio sudarymo srityje, Bendrovė privalo raštu įspėti finansuotoją, kad finansuotojo atsisakymas pateikti reikalingą informaciją arba ne visos reikalingos informacijos pateikimas neleidžia Bendrovei nustatyti, ar konkreti sutelktinio finansavimo sandorio rūšis yra tinkama finansuotojui, ir pateikti su finansavimo sandoriu susijusias rizikas ir gauti finansuotojo patvirtinimą, kad jis su jomis susipažino ir nori sudaryti finansavimo sandorį.

9.6. Bendrovė turi teisę vadovautis finansuotojų pateikta informacija, išskyrus atvejus, kai Bendrovei yra žinoma arba turėtų būti žinoma, kad ta informacija akivaizdžiai pasenusi, netiksli ar neišsami.

9.7. Bendrovė privalo sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimo metu surinktą (vertintą) informaciją, duomenis ir dokumentus saugoti 10 metų nuo jų gavimo, jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų teisinę apsaugą ir dokumentų saugojimą, nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir gali būti pakeistos ar panaikintos tik Bendrovės Vadovo įsakymu. Pakeitus šias Taisyklės naujausia jų redakcija taip pat publikuojama ir Platformoje (išskyrus Taisyklių priedus).

10.2. Už šių Taisyklių įgyvendinimą ir laikymąsi atsako Vadovas.

10.3. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas privalo būti tinkamai pasirašytinai supažindintas su šiomis Taisyklėmis.

10.4. Vadovas ar jo įgaliotas asmuo periodiškai, tačiau ne rečiau kaip kartą į metus peržiūri, ar šiose Taisyklėse nurodytos Projektų savininkų patikimumo vertinimo bei sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimo reikalavimai yra pakankamai veiksmingi. Vykdydamas šias funkcijas, Vadovas ar jo įgaliotas asmuo bent jau:

10.4.1. periodiškai peržiūri šių Taisyklių nuostatas, siūlo, kaip jas patobulinti, užtikrina jų suderinamumą su kitais Bendrovės vidiniais dokumentais bei taikytinais teisės aktais;

10.4.2. informuoja Bendrovės darbuotojus apie Bendrovės įdiegtas naujas procedūras bei konsultuoja juos dėl konkrečių Taisyklių nuostatų įgyvendinimo tvarkos;

10.4.3. nuolatos seka teisinio reglamentavimo pokyčius ir prireikus nedelsiant inicijuoja Taisyklių korekcijas atsižvelgiant į pasikeitusių teisės aktų nuostatas.