Reikalavimo teisių perleidimo sąlygos

REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS
Šios Reikalavimo teisės perleidimo sutarties (toliau – Sutartis) bendrosios sąlygos reglamentuoja Reikalavimo teisės perleidimo Platformos Antrinėje rinkoje tvarką ir sąlygas bei Naudotojų, perleidžiančių ir (ar) perkančių Reikalavimo teises ir pareigas.
Naudodamasis Platformoje esančia Antrine rinka ir (ar) Antrinės rinkos paslaugomis bei lankydamasis joje, Naudotojas pripažįsta ir patvirtina, kad išsamiai susipažino su šia Sutartimi, ją perskaitė, suprato kiekvienos nuostatos turinį bei pasekmes ir nieko neverčiamas, neįkalbėtas ir kitaip nepaveiktas ją sudarė kaip teisiškai įpareigojantį dokumentą.
Ši Sutartis sudaroma tarp Reikalavimo teisę perleidžiančio Pardavėjo ir atitinkamą Reikalavimo teisę įsigyjančio Pirkėjo.
1. SĄVOKOS
1.1. Antrinė rinka – Platformoje esantis techninis (funkcinis) sprendimas, leidžiantis Pardavėjui perleisti Reikalavimo teisę ir Pirkėjui įsigyti perleidžiamą Reikalavimo teisę.
1.2. Paraiška – Pardavėjo viešas siūlymas Platformos Antrinėje rinkoje dėl Reikalavimo teisės perleidimo.
1.3. Pardavėjas – Naudotojas, kuris Platformos Antrinėje rinkoje teikia pasiūlymą parduoti turimą Reikalavimo teisę, kylančią iš Platformoje sudarytos Paskolos sutarties.
1.4. Pasiūlymas – Pirkėjo pasiūlymas nupirkti Platformos Antrinėje rinkoje siūlomą Reikalavimo teisę.
1.5. Pirkėjas – Naudotojas, kuris Platformos Antrinėje rinkoje teikia pasiūlymą nupirkti siūlomą parduoti Reikalavimo teisę.
1.6. Reikalavimo teisė – Pardavėjo turima į Paskolos gavėją atžvilgiu, kylanti iš tarp jų sudarytos Paskolos sutarties, kartu su visomis susijusiomis ar iš jų kylančiomis teisėmis. Sutarties Individualiose sąlygose nurodomas konkretus Reikalavimo teisės dydis, taip pat pateikiama kita perleidžiamą Reikalavimo teisę individualizuojanti informacija, duomenys apie Paskolos sutartį, Paskolos gavėją bei Paskolos sutarties įvykdymui taikomas Užtikrinimo priemones.
1.7. Individualios sąlygos – Platformoje Pardavėjo pateikta Paraiška ir šią Paraišką atitinkantis Platformoje pateiktas Pirkėjo Pasiūlymas. Individualios sąlygos individualizuoja perleidžiamą Reikalavimo teisę, perleidimo kainą bei numato kitas Reikalavimo teisės perleidimo sąlygas.
1.8. Kitos Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sutartyje dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma heavyfinance.eu (toliau – Naudojimosi sąlygos), Paskolos sutarties bendrosiose sąlygose (toliau – Paskolos sutartis) ir ar kituose Platformos interneto svetainėje, esančioje adresu www.heavyfinance.eu, skelbiamuose dokumentuose bei tarp Operatoriaus ir Naudotojo sudarytuose susitarimuose, jei ši Sutartis nenustato kitaip.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Šia Sutartimi Pardavėjas perleidžia Pirkėjui, o Pirkėjas priima iš Pardavėjo Platformos Antrinėje rinkoje parduodamą Reikalavimo teisę (įskaitant, bet neapsiribojant, teisę Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka iš Paskolos gavėjo reikalauti sumokėti Paskolos sumą, Palūkanas, delspinigius, netesybas, taip pat teisę iš Paskolos gavėjo reikalauti vykdyti visas kitas iš Paskolos sutarties kylančias prievoles).
2.2. Perleidžiama Reikalavimo teisė yra individualizuojama bei kitos šios Sutarties individualios sąlygos yra nustatomos Individualiose sąlygose.
3. PARAIŠKOS IR PASIŪLYMO PATEIKIMAS
3.1. Pardavėjas, siekdamas perleisti turimą Reikalavimo teisę, turi Platformoje turimoje Naudotojo paskyroje pasirinkti norimą perleisti Reikalavimo teisę, nustatyti jos kainą ir patvirtinti Reikalavimo teisės perleidimo Paraišką. Ši Paraiška yra laikoma įpareigojančiu Pardavėjo pasiūlymu perleisti Reikalavimo teisę Paraiškoje nustatytomis sąlygomis.
3.2. Pardavėjo siūloma Reikalavimo teisės kaina gali būti lygi nominaliai Reikalavimo teisės vertei (likusiai nesumokėtai Paskolos sumai) arba skirtis nuo jos (t. y. būti didesnė arba mažesnė). Pardavėjo nurodoma suma yra laikoma kaina, kurią Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui, norėdamas įsigyti Reikalavimo teisę.
3.3. Operatorius turi teisę savo nuožiūra riboti perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos nustatymo ribas (t. y. Operatorius gali nustatyti maksimalias ir minimalias Reikalavimo teisės kainos ribas, kurių apimtyje Pardavėjas gali nustatyti Reikalavimo teisės perleidimo kainą).
3.4. Pirkėjas pasirenka norimą įsigyti Reikalavimo teisę iš Platformos Antrinėje rinkoje skelbiamų Paraiškų ir patvirtina savo valią pirkti pasirinktą Reikalavimo teisę už Pardavėjo nustatytą perleidimo kainą. Pirkėjo pateiktas pasiūlymas įsigyti Reikalavimo teisę yra laikomas įpareigojančiu sutikimu įsigyti Antrinėje rinkoje perleidžiamą Reikalavimo teisę už pasiūlytą kainą.
4. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO MOMENTAS
4.1. Ši Sutartis dėl Reikalavimo teisės perleidimo yra laikoma sudaryta tuomet, kai Pirkėjas pateikia Pardavėjo Platformoje paskelbtą Paraišką atitinkantį Pasiūlymą.
4.2. Reikalavimo teisės perleidimo momentu laikomas momentas, kuomet įvyksta atsiskaitymas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo ir lėšos yra įskaitomos į Pardavėjo Mokėjimo sąskaitą. Nuo šio momento Pirkėjas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa atitinkamos Paskolos sutarties šalimi ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo Pardavėjas. Pirkėjui taip pat pereina ir visos su Reikalavimo teise susietos Užtikrinimo priemonės.
4.3. Visos išlaidos, susijusios su įgytos Reikalavimo teisės ir Užtikrinimo priemonių pakeitimų įforminimu (jeigu tokių būtų ir (ar) jeigu pagal kitus Platformoje sudaromus dokumentus jos priskiriamos Paskolos davėjams), dengiamos Pirkėjo sąskaita.
4.4. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO KAINOS SUMOKĖJIMAS
4.5. Šios Sutarties sudarymo metu Pirkėjas iš savo asmeninės Mokėjimo sąskaitos sumoka į Pardavėjo asmeninę Mokėjimo sąskaitą Individualiosiose sąlygose nurodytą Reikalavimo teisės perleidimo kainą.
4.6. Pirkėjas Sutarties sudarymo metu savo asmeninėje Mokėjimo sąskaitoje privalo turėti pakankamai lėšų tam, kad galėtų iškart sumokėti Reikalavimo teisės įsigijimo kainą. Jeigu Pirkėjas Sutarties sudarymo metu negali iškart sumokėti Reikalavimo teisės įsigijimo kainos Pardavėjui, Reikalavimo teisės perleidimas Pirkėjui neįvyksta ir ši Sutartis be jokio atskiro pranešimo laikoma savaime pasibaigusia.
4.7. Pardavėjas taip pat įsipareigoja Sutarties sudarymo metu sumokėti Operatoriui Reikalavimo teisės perleidimo mokestį, nustatytą Operatoriaus patvirtintuose Paslaugų įkainiuose. Operatorius šį mokestį turi teisę nuskaityti nuo Pardavėjo gaunamos perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos.
5. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
5.1. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad:
5.1.1. Sutarties sudarymo dieną pagal Paskolos sutartį Paskolos gavėjo piniginė prievolė egzistuoja ir yra galiojanti;
5.1.2. Sutarties sudarymo dieną Pardavėjas yra Reikalavimo teisės savininkas, taip pat kad atitinkama Reikalavimo teisė nėra perleista, įkeista ar kitaip suvaržyta, kad Paskolos sutartis yra galiojanti ir išieškojimas pagal Paskolos sutartį yra galimas;
5.1.3. Paskolos gavėjui neturi esminės reikšmės Pirkėjo, kaip Paskolos sutarties šalies, asmuo;
5.1.4. Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui nustatytos Užtikrinimo priemonės (jeigu tokios yra) yra galiojančios.
5.2. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad:
5.2.1. Sutarties sudarymo momentu buvo išsamiai susipažinęs su Paraiška ir visa joje pateikta informacija apie įsigyjamą Reikalavimo teisę;
5.2.2. jis savarankiškai prisiima visą su įsigyjama Reikalavimo teise susijusią riziką, be kita ko, riziką, kad Paskolos gavėjas pagal įsigyjamą Reikalavimo teisę gali nevykdyti ir (ar) netinkamai vykdyti savo įsipareigojimus.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, yra nagrinėjami Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.