Stebėsenos politika

STEBĖSENOS POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Šioje UAB HEAVY FINANCE (toliau – Operatorius) Stebėsenos politikoje (toliau – Politika) aprašomi bendrieji ir specialieji reikalavimai tam, kaip Operatorius valdo ir stebi Paskolos gavėjų, gavusių finansavimą (paskolų forma) per Operatoriaus valdomą sutelktinio finansavimo platformą, įsipareigojimų vykdymą.
  1.2. Pagrindinis šios Politikos tikslas yra nustatyti pagrindines stebėjimo procedūras ir standartus ir prisidėti prie tinkamo Paskolos gavėjų įsipareigojimų vykdymo stebėjimo.
 2. SĄVOKOS
  2.1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šioje Politikoje šie didžiąja raide rašomi žodžiai turi toliau nurodytas reikšmes:
  2.1.1. Paskolos gavėjas reiškia Paskolos sutarties šalį, kuriai per Platformą suteikiama paskola pagal vidines Operatoriaus tvarkas;
  2.1.2. Operatorius reiškia sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją UAB HEAVY FINANCE, juridinio asmens kodas 305576227, buveinės adresas Birutės g. 18-1, Vilnius, Lietuva, kuris yra sutelktinio finansavimo platformos www.heavyfinance.com operatorius;
  2.1.3. Palūkanos reiškia atlygį už suteiktą Paskolos sumą, kurios skaičiuojamos už kiekvieną kalendorinę dieną nuo faktinės negrąžintos Paskolos sumos, laikant, kad metai turi 365 dienas, o mėnuo – kalendorinį dienų skaičių;
  2.1.4. Investuotojas reikia asmenis (finansuotojus), kurie yra Paskolos sutarties šalis ir suteikė Paskolos sumą Paskolos gavėjui per sutelktinio finansavimo platformą www.heavyfinance.com. Paskolos davėjams atstovauja Operatorius;
  2.1.5. Paskolos sutartis reiškia Paskolos sutartį, kurią sudaro Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos, kartu su visais jos priedais, pakeitimais ir (arba) papildymais;
  2.1.6. Paskolos suma reiškia paskolos davėjų finansuojamą sumą, kuri kaip paskola suteikiama Paskolos gavėjui ir kurią Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis;
  2.1.7. Mokėjimo grafikas reiškia iš anksto žinomą grafiką, pagal kurį Paskolos gavėjas turi grąžinti Paskolos sumą ir mokėti Palūkanas ir (arba) kitas sumas, mokėtinas pagal Paskolos sutartį;
  2.1.8. Platforma reiškia Operatoriaus valdomą sutelktinio finansavimo platformą www.heavyfinance.com, per kurią Investuotojai teikia sutelktinio finansavimo lėšas Paskolos gavėjui;
  2.1.9. Politika reiškia šį dokumentą.
  2.2. Kiti šioje Politikoje didžiąja raide rašomi žodžiai turi reikšmes, priskirtas jiems reglamente (ES) 2020/1503, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos banko valdybos nutarimuose ir kituose atitinkamuose teisės aktuose, taip pat Paskolos sutartyje ir (arba) kituose dokumentuose, kuriuos sudarė Investuotojai, Operatorius ir Paskolos gavėjas.
 3. BENDROSIOS PASKOLŲ STEBĖSENOS SISTEMOS NUOSTATOS
  3.1. Operatorius turi turėti patikimą ir veiksmingą stebėsenos sistemą, kuri būtų paremta tinkama duomenų infrastruktūra, kad būtų užtikrinta, jog informacija apie Paskolos gavėjus yra aktuali ir kad tiek vidaus, tiek išorės ataskaitos yra patikimos, išsamios, laiku atnaujintos ir laiku pateiktos.
  3.2. Stebėsenos sistema turi suteikti Operatoriui galimybę valdyti ir stebėti Paskolos gavėjų riziką atsižvelgiant į kredito rizikos apetitą, strategiją, politiką ir portfelio procedūras.
  3.3. Operatorius turi užtikrinti, kad stebėsenos sistema būtų gerai apibrėžta ir dokumentuota, integruota į Operatoriaus rizikos valdymo ir kontrolės sistemas ir leistų stebėti visus Paskolos gavėjų įsipareigojimus visą jų gyvavimo ciklą.
  3.4. Kurdamas ir įgyvendindamas savo stebėsenos sistemą, Operatorius turi atsižvelgti į tai, kad:
  3.4.1. sistema ir duomenų infrastruktūra suteiktų galimybę be nepagrįsto delsimo ir beveik nenaudojant rankinių procesų rinkti ir automatiškai sisteminti duomenis apie Paskolos gavėjų kredito riziką;
  3.4.2. sistema ir duomenų infrastruktūra leistų generuoti detalius rizikos duomenis, kurie tiktų ir būtų naudojami paties Operatoriaus rizikos valdymo tikslais, bet taip pat gali atitikti ir priežiūros institucijų reikalavimus reguliariai teikiant prudencines ir statistines ataskaitas;
  3.4.3. sistema ir duomenų infrastruktūra užtikrintų veiksmingą visų kredito pozicijų stebėseną;
  3.4.4. sistema ir duomenų infrastruktūra užtikrintų, kad Operatorius galėtų tinkamu reguliarumu teikti ataskaitas apie esamas pozicijas, naujų rūšių skolinimą ir išankstinio perspėjimo rodiklius (toliau – IPR) per savo kredito rizikos planavimo laikotarpį.
  3.5. Operatorius turi organizuoti stebėsenos procesą, kuris būtų grindžiamas tolesnių palaikančių veiksmų principu ir kurį vykdant būtų suformuota informuotų asmenų grupė, reguliariai teikianti atsiliepimus.
  3.6. Operatoriaus stebėsenos sistema turi apimti:
  3.6.1. Paskolos gavėjų mokėjimų elgseną, įskaitant bet kokius nukrypimus nuo Paskolų sutarčių reikalavimų, tokius kaip pavėluoti mokėjimai, neatlikti mokėjimai arba daliniai mokėjimai;
  3.6.2. su Paskolos gavėju susijusią kredito riziką;
  3.6.3. geografinės vietovės arba ūkio sektoriaus kredito riziką, jei taikytina.
  3.7. Operatoriaus stebėsenos sistema ir duomenų infrastruktūra turi leisti Operatoriui laikytis kredito sprendimų priėmimo proceso, įskaitant visų dėl kredito priimamų sprendimų, išimčių iš kredito politikos stebėseną ir pranešimų apie juos teikimą.
  3.8. Operatoriaus stebėsenos sistema turi užtikrinti atitinkamų pagrindinių rizikos rodiklių pagal turto tipą arba portfelio lygį įgyvendinimą ir taikymą, siekiant nustatyti portfelių ir paties Operatoriaus einamąjį kintantį kredito rizikos profilį.
  3.9. Operatorius turi užtikrinti, kad kredito rizikos stebėsenos sistema ir duomenų infrastruktūra leistų peržiūrėti atskiro Paskolos gavėjo situaciją.
  3.10. Vykdydamas kredito rizikos stebėseną ir teikdamas apie tai pranešimus, Operatorius turi nustatyti atitinkamus bendrą kredito riziką, taip pat jo sudarytų portfelių kredito riziką lemiančius veiksnius, atsižvelgdamas į makroekonominius (tarp jų ir demografinius) veiksnius ir į tai, kad kredito riziką lemiantys veiksniai gali bėgant laikui keistis.
  3.11. Operatorius turi užtikrinti, kad kredito rizikos duomenys ir duomenų infrastruktūra atitiktų šiuos reikalavimus:
  3.11.1. gylio ir pločio, kad jie apimtų visus svarbius rizikos veiksnius – tai turėtų be kita ko leisti grupuoti pozicijas pagal bendras kredito rizikos charakteristikas, pvz., institucinis sektorius, kuriam priklauso Paskolos gavėjas, sandorio tikslas ir Paskolos gavėjo / užstato geografinė vieta, kad būtų galima atlikti apibendrinančią analizę, leidžiančią nustatyti patiriamą šių svarbių rizikos veiksnių įtaką;
  3.11.2. duomenų tikslumas, vientisumas, patikimumas ir savalaikiškumas;
  3.11.3. nuoseklumas, grindžiamas bendrais informacijos šaltiniais ir vieningais kredito rizikos valdymui ir, kai įmanoma, apskaitai naudojamų sąvokų apibrėžimais;
  3.11.4. atsekamumas, kad būtų galima nustatyti informacijos šaltinį.
  3.12. Operatorius turi užtikrinti, kad veiklos rodikliai, susiję su kredito rizikos valdymu, būtų tinkami kredito profiliui ir taikomi proporcingai. Tai apima bet kokius pagrindinių skolinimo rodiklių apibrėžimų pakeitimus, reikšmingus reitingų skalių ar sistemų ar kredito rizikos politikos / sistemų, kurie padeda apibrėžti / įvertinti kredito riziką, pakeitimus ir produktų sąlygų keitimų / modifikavimą, kad būtų išvengta politikos pažeidimų ar išimčių.
 4. PASKOLOS GAVĖJŲ STEBĖSENA IR REGULIARI JIEMS SUTEIKTO KREDITO PERŽIŪRA
  4.1. Operatorius turi stebėti visas negrąžintas sumas ir limitus bei tai, ar Paskolos gavėjas vykdo Paskolos sutartyje nustatytus kredito grąžinimo įsipareigojimus ir kitas kredito suteikimo metu nustatytas sąlygas.
  4.2. Operatorius taip pat turi stebėti, ar Paskolos gavėjas ir užstatas atitinka kredito rizikos politiką ir kredito suteikimo metu nustatytas sąlygas, pvz., ar išlaikoma užstato vertė, ar išlieka visi taikomi įsipareigojimai, ar nebuvo neigiamų šių veiksnių ar kitų veiksnių, turinčių įtakos Paskolos gavėjo rizikos profiliui, pokyčių.
  4.3. Operatorius turi nuolat stebėti ir vertinti kredito pozicijų kokybę ir Paskolos gavėjų finansinę padėtį, siekdamas užtikrinti, kad būtų galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti vėlesnius kredito rizikos pokyčius, lyginant su iš pradžių nustatytomis skolinimo pozicijomis.
  4.4. Nuolatinė stebėsena grindžiama vidine informacija apie Paskolos gavėjo vykdomus mokėjimus, taip pat, esant reikalui, naudojamasi išorės šaltiniais (pvz., iš kredito biurų, tiesiogiai iš Paskolos gavėjo gaunama informacija).
  4.5. Bendra kredito rizikos stebėsenos sistema ir duomenų infrastruktūra turi leisti Operatoriui patikrinti, kad Paskolos gavėjo kreditingumo pakartotinis vertinimas buvo atliktas pagal kredito rizikos politiką ir procedūras, ir nustatyti visus nukrypimus / išimtis, kuriuos reikia pasižymėti tolesniems veiksmams.
 5. IŠANKSTINIO PERSPĖJIMO RODIKLIŲ (IPR) / STEBĖJIMO SĄRAŠO NAUDOJIMAS VYKDANT KREDITO STEBĖSENĄ
  5.1. Pagal stebėsenos sistemą Operatorius turi parengti, prižiūrėti ir reguliariai vertinti atitinkamus kiekybinius ir kokybinius IPR, kuriuos palaiko tinkama IT ir duomenų infrastruktūra, kas leistų laiku nustatyti išaugusią Paskolos gavėjų kredito riziką.
  5.2. Rengiant IPR turi būti nustatomi ribiniai lygiai ir numatomos pranešimų aukštesnės grandies vadovams procedūros, įskaitant tolesnių veiksmų vykdymo funkcijų priskyrimą. Šios pranešimų aukštesnės grandies vadovams procedūros turi apimti specialiai stebimų Paskolos gavėjų parinkimą — stebėjimo sąrašo sudarymą.
  5.3. IPR sistemoje turi būti pateikiamas rodiklių, susijusių su sandorių charakteristikomis ir Paskolos gavėjų tipais, aktualumo aprašymas.
  5.4. Nustačius, kad peržengtas pagal IPR nustatomas lygis, Operatorius turi taikyti dažnesnius stebėsenos veiksmus ir, esant reikalui, apsvarstyti tokių atvejų įtraukimą į stebėjimo sąrašą ir galimybę imtis iš anksto nustatytų priemonių ir padėtį švelninančių veiksmų.
  5.5. Kai veiksmai apima bendravimą su Paskolos gavėju, Operatorius turi atsižvelgti į jo individualias aplinkybes.
  5.6. Vykdydamas nuolatinę kredito rizikos stebėseną, Operatorius turi atkreipti dėmesį į šiuos suprastėjusios kredito kokybės signalus:
  5.6.1. neigiami makroekonominiai įvykiai (įskaitant, be kita ko, ekonomikos pokyčius, teisės aktų pasikeitimus), darantys poveikį būsimam ūkio sektoriaus, geografinio segmento pelningumui, taip pat išaugusi tam tikrų asmenų grupių nedarbo rizika;
  5.6.2. žinomi nepalankūs Paskolos gavėjų finansinės padėties pokyčiai, pvz., reikšmingas skolos lygio augimas arba reikšmingas skolos aptarnavimo rodiklių augimas;
  5.6.3. reikšmingas ekonominio arba rinkos kintamumo augimas, galintis turėti neigiamą poveikį Paskolos gavėjui;
  5.6.4. reikšmingas kitų to paties Paskolos gavėjo sandorių kredito rizikos padidėjimas arba reikšmingi tikėtinų Paskolos gavėjo mokėjimo veiksmų, jei apie juos žinoma, pokyčiai;
  5.6.5. reikšmingas kredito rizikos augimas dėl išaugusių problemų toje grupėje, kuriai priklauso Paskolos gavėjas, pvz., tarp tam tikros geografinės teritorijos gyventojų, arba reikšmingi nepalankūs Paskolos gavėjo ūkinės veiklos sektoriaus rezultatų pokyčiai arba didesni sunkumai susijusių Paskolos gavėjų grupėje, kuriai priklauso ir Paskolos gavėjas;
  5.6.6. žinomi teisiniai veiksmai, kurie gali smarkiai paveikti Paskolos gavėjo finansinę padėtį;
  5.6.7. faktinis arba tikėtinas sandorio arba Paskolos gavėjo vidinio kredito reitingo / rizikos klasifikacijos sumažinimas arba elgesio vertinimo balų, kurie naudojami vidiniam kredito rizikos vertinimui, sumažinimas;
  5.6.8. 30 ar daugiau dienų vėluojama grąžinti vieną arba kelias su Paskolos gavėju susijusias paskolas.
 6. TOLESNI VEIKSMAI IR PRANEŠIMŲ AUKŠTESNĖS GRANDIES VADOVAMS PROCESAS PERŽENGUS PAGAL IPR NUSTATOMĄ LYGĮ
  6.1. Peržengus pagal IPR nustatomą lygį, kai turi būti pradėtas atidesnis stebėjimas ir išsamesnis tyrimas, Operatorius iš karto turi imtis Operatoriaus politikoje ir procedūrose numatytų veiksmų.
  6.2. Operatorius turi atlikti analizę, kad įvertintų įvykio, dėl kurio peržengta riba, rimtumą ir pasiūlytų tinkamus veiksmus bei tolesnį veikimą.
  6.3. Remdamasis pirmiau minėta analize ir kita susijusia turima informacija, Operatorius sprendžia, kokie veiksmų imtis toliau.
  6.4. Peržengus pagal IPR nustatomą lygį pradedamas dažnesnis peržiūrėjimas ir intensyvesnis informacijos rinkimas iš Paskolos gavėjo. Surinktos informacijos turi pakakti dažnesnėms Paskolos gavėjų kredito peržiūroms pagrįsti.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  7.1. Ši Politika įsigalioja ją patvirtinus generalinio direktoriaus sprendimu, nebent generalinio direktoriaus sprendime nurodyta kita Politikos įsigaliojimo data.
  7.2. Politika peržiūrima kartą per metus, o, prireikus, ir anksčiau.