Kuo svarbus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas siekia tvarios šalies žemės ir maisto ūkio plėtros, didinant perspektyvių ūkių (ypač smulkių ir vidutinių) pajamas.

Pirmiausia, tai yra dokumentas, kuris nustato strateginės plėtros kryptis ir tikslus Lietuvos žemės ūkio bei kaimo sektoriui ateinančius ketverius metus. Šis planas yra išsamus ir apima įvairias sritis, siekiant užtikrinti tvarų ir inovatyvų žemės sektoriaus augimą bei prisidėti prie šalies ekonominio vystymosi ir kovos su klimato kaita.

Iš viso 2023–2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai yra numatyta beveik 4 mlrd. eurų ES paramos ir apie 276,5 mln. eurų nacionalinio biudžeto lėšų.

Plėtros kryptys

Pagrindinis dokumento tikslas yra užtikrinti tvarų ir konkurencingą Lietuvos žemės ūkį bei kaimo plėtrą. Įgyvendinimui išskirtos penkios strateginės kryptys: kaimo plėtra ir gyvenimo kokybė, tvarus žemės ūkis, žemės ūkio inovacijos ir moksliniai tyrimai, eksporto plėtra ir tvari žemės ūkio gamyba.

Viena iš pagrindinių krypčių – kaimo plėtra ir gyvenimo kokybė. Siekiama užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse, plėsti paslaugas, skatinti investicijas į kaimo infrastruktūrą ir bendruomenines veiklas bei gerinti gyventojų gyvenimo kokybę.

Kitas svarbus tikslas – tvarus žemės ūkis. Šiame dokumente numatyta įgyvendinti priemones, kurios padės sumažinti žemės ūkio sektoriaus poveikį aplinkai ir klimatui. Tai bus siekiama per žemės ūkio gamybos efektyvumo didinimą ir išteklių taupymą. Į tai įeina ir tvariųjų žemės dirbimo metodų, kaip neariminės žemdirbystės ar minimalaus dirbimo taikymas, sėjomaina, tarpiniai pasėliai, cheminių trąšų mažinimas ir perėjimas prie organinių trąšų.

Kitas svarbus aspektas yra žemės ūkio inovacijos ir moksliniai tyrimai. Šiame plane numatytos priemonės, skirtos skatinti inovacijas ir mokslinius tyrimus žemės ūkio sektoriuje. Tai apima investicijas į mokslinius tyrimus, technologijų diegimą ir žinių perdavimą žemės ūkio sektoriui.

Dokumentas taip pat pabrėžia svarbą eksporto plėtrai. Numatytos priemonės, kurios padės žemės ūkio sektoriui pasiekti naujas rinkas ir skatinti eksportą. Dokumente nurodyta kryptis apima eksporto rinkodaros veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, prekybos partnerių paiešką ir eksporto skatinimo programas.

Dar viena svarbi kryptis yra tvari žemės ūkio gamyba. Šis dokumentas numato priemones, kurios padės žemės ūkio sektoriui būti tvariam ir atspariam kintantiems iššūkiams. Tai bus siekiama per veiksmingą resursų valdymą, žemės ūkio įmonių verslo aplinkos stiprinimą, tvaraus naudojimo žemės ūkio praktikas ir gamybos diversifikavimą.

Kaip prisitaikyti prie pokyčių

Augalininkyste užsiimantiems ūkiams svarbu kuo greičiau pereiti prie minimalaus arimo (iki 15 cm) arba neariminės žemdirbystės. Taip ūkininkai gali tapti ne tik tvaresni, bet ir padidinti savo pajamas pereidami prie anglies ūkininkavimo. Tokią paslaugą, beigi lengvatines žaliąsias paskolas ar ūkio plėtros paskolas Lietuvoje siūlo bendrovė HeavyFinance.

Share the Post:

Related Posts