FAQs

Czym jest HeavyFinance?

HeavyFinance to platforma typu marketplace, na której spotykają się inwestorzy i przedsiębiorcy korzystający z ciężkiego sprzętu. Możliwości inwestycyjne oferowane przez platformę HeavyFinance są zawsze zabezpieczone ciężkim sprzętem.

Czy działalność HeavyFinance jest regulowana?

Rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych (ECSP) dla biznesu zapewnia jasne zasady dotyczące przekazywania informacji inwestorom, a także zarządzania i ryzyka platform crowdfundingowych.

Spółka jest również regulowana na poziomie krajowym jako operator platformy crowdfundingowej przez Bank Litwy. Wszystkie ustawy i rozporządzenia związane z naszą działalnością można znaleźć na stronie Banku Litwy.

Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding to model inwestowania i pozyskiwania funduszy, w którym inwestycje pochodzą od wielu pojedynczych osób. Crowdfunding znacznie upraszcza proces inwestycyjny, daje możliwość wyboru projektu inwestycyjnego i uzyskania wyższego zwrotu z inwestycji.

Jakie projekty są finansowane przez HeavyFinance?

Finansujemy wszelkie projekty związane z działalnością rolniczą, od zakupu sprzętu i ziemi po kapitał obrotowy, o ile są one zabezpieczone aktywami zgodnie z naszymi standardami oceny ryzyka.

Większość pożyczek HeavyFinance jest zabezpieczona ciężkimi maszynami, ziemią lub umowami sprzedaży zboża. Stosunek kwoty pożyczki do wartości zabezpieczenia wynosi zazwyczaj do 70%. Można również inwestować w projekty z indywidualną gwarancją państwową, która w większości przypadków gwarantuje 80% spłaty zaległych zobowiązań finansowych. Poza tym, czasami publikujemy pożyczki do 10.000 €, które są zabezpieczone wyłącznie odpowiedzialnością osobistą. W porównaniu z pożyczkami zabezpieczonymi na aktywach, pożyczki te mają o 2% wyższe oprocentowanie.

Czy inwestycja jest zabezpieczona pokryciem przewidzianym przez prawo o depozytach i zobowiązaniach?

Inwestycje za pośrednictwem platform crowdfundingowych nie podlegają wymogowi ubezpieczenia zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów Republiki Litewskiej. Twoja inwestycja jest jednak zabezpieczona zastawionymi aktywami (sprzęt ciężki, ziemia, należności z umowy sprzedaży) oraz dodatkowymi gwarancjami. Inwestycje mogą być również chronione przez częściową (zazwyczaj 80%) gwarancję państwową dla konkretnych projektów, które są sygnowane specjalnym zielonym znakiem.

Jak HeavyFinance wybiera projekty do inwestycji?

Wszystkie projekty są dokładnie oceniane przez doświadczony zespół HeavyFinance. Oceniamy zarówno sam projekt, jak i historię kredytową właściciela.

Dlaczego HeavyFinance finansuje tylko projekty rolnicze?

Historycznie rzecz biorąc, rolnictwo jest jedną z najbezpieczniejszych klas aktywów i szczyci się jednym z najniższych wskaźników niewypłacalności wśród wszystkich rodzajów działalności gospodarczej. Dlatego HeavyFinance strategicznie wybrał ten sektor, aby przedstawiać swoim inwestorom bezpieczne możliwości inwestycyjne.

Chcielibyśmy jednak podkreślić, że inwestowanie w HeavyFinance nadal wiąże się z ryzykiem, więc prosimy o rozsądne działanie.

Dlaczego rolnictwo jest tak obiecującym sektorem dla inwestycji?

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki. Prawie wszystko, co jemy, powstaje w tym sektorze i nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. To strategiczne znaczenie jest uznawane przez wszystkie szczeble rządowe, które w “krajach rozwiniętych” mocno je subsydiują, aby zapewnić stałą produkcję i pracowników.Gospodarstw wciąż w dużej części przekazywane są z pokolenia na pokolenie. To sprawia, że jest to sektor o wysokim stopniu stabilności, dysponujący aktywami (takimi jak ziemia i sprzęt), a jednocześnie wymagający dużych nakładów pieniężnych.

Potwierdza to Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny, które podkreśliły, że sektor rolniczy charakteryzuje się wysokim poziomem stabilności (skorygowany kapitał własny/kapitał całkowity) i niskim poziomem ryzyka niewypłacalności, uznając go tym samym za dobrą inwestycję portfelową. Więcej o finansach w rolnictwie można przeczytać w raporcie Fi-Compass “Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in the European Union”.

Należy pamiętać, że ten sektor wiąże się również ze specyficznym ryzykiem. Ogólna charakterystyka sektora obejmuje wahania marży zysku i przepływu środków pieniężnych, choroby zwierząt, zmiany klimatu i wahania związane z pogodą.

Jakie ryzyko ponoszą inwestorzy?

Platforma HeavyFinance jest pośrednikiem pomiędzy inwestorem, a właścicielem projektu. Oferuje szereg starannie wyselekcjonowanych projektów o najwyższej wiarygodności kredytowej; jednakże inwestor przyjmuje na siebie wszelkie możliwe ryzyka: ryzyko całkowitej lub częściowej utraty środków przeznaczonych na finansowanie (kapitału); brak potencjalnego zysku oraz ryzyko utraty płynności finansowej.

Scenariusze te są jednak wysoce nieprawdopodobne. HeavyFinance, działając jako przedstawiciel wierzycieli, zapewni spłatę inwestycji: w razie potrzeby może zostać zainicjowane przeniesienie własności zastawionej przez właściciela projektu oraz mogą zostać podjęte inne środki w celu zapewnienia spłaty inwestycji.

Jakie kroki podejmuje HeavyFinance, aby zapewnić bezpieczeństwo pożyczki?

W zależności od projektu można podjąć różne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo pożyczki. Oto niektóre z nich:

Wpis hipoteki do księgi wieczystej lub zastawienie aktywów (w formie zastawu rejestrowego);
Ubezpieczenie OC i AC pojazdu, gdzie jako beneficjent wskazana jest platforma HeavyFinance;

Kto może inwestować na platformie HeavyFinance?

Inwestowanie za pomocą platformy crowdfundingowej HeavyFinance jest dozwolone dla osób fizycznych, które osiągnęły pełnoletność oraz wszystkich osób prawnych.

Przed dokonaniem inwestycji ważne jest potwierdzenie swojej tożsamości poprzez proces weryfikacji.

Jak inwestować na HeavyFinance?

Przede wszystkim, aby zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące każdego projektu i móc rozpocząć inwestowanie, należy założyć konto na HeavyFinance i wybrać rozwiązanie płatnicze.

Wszystkie dostępne projekty można znaleźć na stronie projektów. Tam, po kliknięciu na jeden z nich, można uzyskać szczegółowe informacje o projektach. Kiedy zdecydujesz się na dokonanie inwestycji, należy nacisnąć przycisk Inwestuj, wybrać żądaną kwotę (należy upewnić się, że masz środki na saldzie), przeczytać ogólne warunki i nacisnąć Inwestuj. Po procesie potwierdzenia, z powodzeniem staniesz się jednym z inwestorów projektu.

Jakie rozwiązania płatnicze są dostępne na platformie HeavyFinance?

Podczas procesu rejestracji będziesz mógł wybrać rozwiązanie płatnicze pomiędzy portfelem inwestycyjnym HeavyFinance, a portfelem cyfrowym Paysera. Oba portfele są bezpłatne i zapewniają bezproblemowe proces obsługi dla naszych inwestorów. Istnieją jednak pewne niewielkie różnice, które mogą pomóc w podjęciu decyzji, który z nich wybrać.

Portfel inwestycyjny HeavyFinance jest dostarczany we współpracy z Lemonway, szeroko stosowanym rozwiązaniem dla europejskich inwestorów detalicznych. Jest on zintegrowany z platformą HeavyFinance, dzięki czemu nie trzeba będzie rejestrować się w innym systemie. Ponadto konto Lemonway jest w pełni kontrolowane z platformy HeavyFinance, a portfel można doładować za pomocą przelewu SEPA. Dlatego wielu inwestorów uzna ten sposób za znajomy i łatwy do pełnej rejestracji i rozpoczęcia inwestycji. Wszystkie depozyty inwestorów będą przechowywane przez BNP Paribas Bank – jeden z największych banków w Europie.

Paysera jest kontem rozliczeniowym i działa na takich samych zasadach jak konta w innych bankach. Cyfrowy portfel Paysera zapewnia pełny zakres usług, można za jego pomocą dokonywać przelewów, i płatności dostępną kartą Paysera Visa lub wypłacać dostępne środki tak, jak robiłbyś/robiłabyś to na przejściowym koncie bankowym. Połączenie konta Paysera z kontem HeavyFinance będzie dla Ciebie bardzo wygodne. Szczególnie, jeśli korzystasz z wielu innych usług, które zapewnia Paysera.

Dlaczego po zalogowaniu nie widzę niektórych projektów?

Jak na razie oferujemy różne możliwości inwestycyjne dla każdej grupy posiadaczy portfeli elektronicznych, co oznacza, że użytkownicy portfela HeavyFinance nie będą mogli inwestować w pożyczki dostępne dla inwestorów posiadających konta Paysera i odwrotnie. Jednak zapewniamy równe możliwości inwestycyjne zarówno dla posiadaczy portfela inwestycyjnego HeavyFinance, jak i portfela cyfrowego Paysera.

Dlaczego przed rozpoczęciem inwestowania muszę potwierdzić swoje dochody?

HeavyFinance musi wdrożyć środki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ustanowione przez odpowiednie akty prawne, dlatego przed nawiązaniem relacji biznesowych należy uwierzytelnić tożsamość każdego użytkownika. W związku z tym HeavyFinance jest zobowiązany prosić inwestorów o udowodnienie źródła dochodu, aby móc inwestować w projekty na platformie.

Czy zyski (tj. otrzymane odsetki) z inwestycji na platformie HeavyFinance podlegają opodatkowaniu?

Ważne informacje dla mieszkańców Litwy

Jeśli inwestujesz jako osoba fizyczna, uzyskane odsetki są zaliczane do dochodu klasy B, który musisz zadeklarować i zapłacić 15% PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) od tego dochodu. Podatek ten musi być płacony przez samych rezydentów litewskich od łącznej kwoty odsetek otrzymanych w okresie podatkowym, która przekracza 500 EUR, tzn. gdy łączna kwota odsetek otrzymanych w okresie podatkowym przekracza 500 EUR, kwota przekraczająca 500 EUR jest opodatkowana według stawki 15%.

Wypłacając odsetki karne, premie za polecenie, zwrot gotówki i inne prezenty rezydentom litewskim, HeavyFinance potrąci i odprowadzi 15% PIT do Państwowej Inspekcji Podatkowej (STI).

Ważne informacje dla rezydentów zagranicznych

Odsetki od litewskich pożyczek wypłacane osobom będącym rezydentami zagranicznymi są klasyfikowane jako dochód klasy A i będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT) odliczanemu i płaconemu przez HeavyFinance. Z tego powodu zagraniczni rezydenci będą automatycznie obciążeni 15% podatkiem dochodowym od osób fizycznych przed wypłaceniem odsetek, który zostanie przekazany do Państwowej Inspekcji Podatkowej (STI).

W celu obniżenia podatków, inwestorzy zagraniczni, których kraj zamieszkania ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Litwą, powinni wypełnić sekcję I do IV formularza DAS-1 i dostarczyć dokument potwierdzający rezydencję podatkową w swoim kraju, a następnie przesłać go do nas na adres info@heavyfinance.com z tytułem maila: “Income tax – Podatek dochodowy”

Podatek u źródła będzie zmniejszony dla tych osób, które są rezydentami krajów, z którymi Litwa ma podpisaną umowę o zwolnieniu z podwójnego podatku.

W przypadku wypłacania odsetek od kar, premii za polecenie, zwrotu gotówki oraz innych prezentów i premii rezydentom zagranicznym, HeavyFinance nie będzie dokonywać żadnych odliczeń, a podmiotem odpowiedzialnym za zgłoszenie tego faktu do właściwego organu podatkowego jest inwestor.

Jakie opłaty platformowe obowiązują inwestora?

Rejestracja i inwestowanie w HeavyFinance są całkowicie bezpłatne. Jednak w przypadku sprzedaży inwestycji na rynku wtórnym obowiązuje jednorazowa opłata za przeniesienie prawa do roszczenia. Wysokość opłaty wynosi 1% wartości nominalnej przeniesionego prawa do roszczenia. Więcej o opłatach można przeczytać w dziale Opłaty za usługi.

Jak zacząć inwestowanie dla osób indywidualnych?

1. Zarejestruj się na stronie HeavyFinance pod tym adresem.
2. Wypełnij ankietę.
3. Wybierz swoje rozwiązanie płatnicze.
4. Wybierz projekt i zacznij zarabiać nawet do 14% w skali roku!

Paysera jako dostawca płatności:
– Jeśli masz konto w systemie płatności elektronicznych Paysera, kliknij przycisk “Połącz konto z Paysera”. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany/a na stronę Paysera, gdzie będziesz mógł/mogła połączyć konto Paysera z kontem HeavyFinance.
– Jeśli nie masz konta w Paysera, utworzenie go za pomocą kilku prostych kroków zajmie Ci tylko kilka minut:
Pobierz bezpłatną aplikację Paysera na swój smartfon z Google Play lub App Store.
Po otwarciu aplikacji wprowadź swój numer telefonu i hasło. Następnie wpisz kod otrzymany w wiadomości SMS do aplikacji.
Następnie potwierdź swój adres e-mail, wypełnij formularz identyfikacji klienta i zweryfikuj swoją tożsamość.
Aby zwiększyć limity na koncie Paysera, należy potwierdzić swoją tożsamość podpisem mobilnym, rozmową przez Skype lub udać się do oddziału Paysera.
Po wykonaniu wszystkich kroków należy kliknąć przycisk “Połącz konto z Paysera” na stronie internetowej HeavyFinance i połączyć konta Paysera i HeavyFinance.

Portfel inwestycyjny HeavyFinance:

– zostaniesz poproszony/a o dostarczenie swoich dokumentów do procesu weryfikacji, dokumentem mogą być 2 z poniższych.

1. kserokopia dowodu osobistego (zarówno przednia jak i tylna strona)
2. kserokopia prawa jazdy (zarówno przednia jak i tylna strona)
3. kserokopia paszportu


– doładuj swój portfel przelewem na konto bankowe wraz z numerem referencyjnym dostępnym w sekcji portfela

Jak zacząć inwestowanie dla firm?

Zarejestruj się na stronie internetowej HeavyFinance.

Wypełnij kwestionariusz.

Połącz konto HeavyFinance. Wybierz projekt i zacznij zarabiać nawet do 14% w skali roku.

Portfel inwestycyjny HeavyFinance:

Zostaniesz poproszony o dostarczenie następujących dokumentów w celu identyfikacji i weryfikacji.

Prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i podobne Wyciąg z rejestru spółki (dokument rejestracyjny/twórczy podmiotu)

Statut spółki

Dowód upoważnienia przedstawiciela prawnego

Struktura własnościowa & określenie beneficjentów rzeczywistych

Zbiór dokumentów identyfikacyjnych (ważny dowód osobisty/paszport/prawo jazdy)

Możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów/informacji

Paysera jako dostawca płatności:

Jeśli masz konto firmowe w systemie płatności Paysera, kliknij przycisk “Połącz konto z Paysera”. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę Paysera, gdzie będziesz mógł połączyć swoje konto z kontem HeavyFinance.

Jeśli nie masz konta w Paysera, utworzenie go zajmie tylko kilka minut. Możesz zobaczyć, jak utworzyć konto firmowe w tym filmie lub wykonać kilka prostych kroków:

Po pierwsze, pobierz aplikację Paysera na swój smartfon z Google Play lub App Store. Otwórz aplikację, wprowadź swój numer telefonu i hasło. Następnie wprowadź do aplikacji kod otrzymany w wiadomości SMS. Potwierdź swój adres e-mail, wypełnij formularz identyfikacji klienta i zweryfikuj swoją tożsamość. Po wykonaniu wszystkich kroków, kliknij przycisk “Połącz konto z Paysera” na stronie internetowej HeavyFinance i połącz swoje konto biznesowe Paysera i konta HeavyFinance. Aby zwiększyć limity konta Paysera, należy potwierdzić swoją tożsamość podpisem mobilnym, rozmową przez Skype lub udać się do oddziału Paysera.

Jaką kwotę mogę zainwestować?

W każdy projekt crowdfundingowy na platformie HeavyFinance można zainwestować minimum 100 EUR. Nie ma maksymalnego ograniczenia co do kwoty inwestycji i liczby projektów finansowania.

Ile mogę zarobić na platformie HeavyFinance?

W zależności od poziomu ryzyka projektów, które zdecydujesz się wybrać do inwestowania, możesz osiągać 8% do 14% rocznej stopy zwrotu.

Jak wybierać projekty do inwestycji?

Niezależnie od tego, czy preferujesz podejście analityczne czy intuicyjne, pierwszym krokiem jest dokładne przejrzenie dostępnych informacji. Jednym z kluczowych zadań naszego zespołu w HeavyFinance jest zebranie, ocena i przygotowanie wszystkich niezbędnych informacji, abyś mógł podjąć świadomą decyzję. Możesz łatwo znaleźć kontekst i kluczowe informacje każdego projektu, takie jak LTV, oprocentowanie, zastawione aktywa, wyniki finansowe i inne, które pomogą Ci ocenić ryzyko i ROI.

Co jest podstawą oceny ryzyka właścicieli projektów?

Jak ocenia się ryzyko projektów rolniczych?

Każdy rolnik jest oceniany na podstawie swojego doświadczenia w branży i historycznych wyników gospodarstwa. HeavyFinance wymaga od właścicieli projektów przedstawienia informacji finansowych dotyczących wyników z poprzednich lat oraz ich obecnej sytuacji finansowej. Informacje te są weryfikowane na podstawie oficjalnych dokumentów takich jak: Informacje o działalności firmy lub rejestracja działalności gospodarczej, Deklaracje podatkowe, PIT, itp. Badamy również zabezpieczenia na pokrycie wymaganego stosunku wartości pożyczki do wartości nieruchomości.


Modelowanie ryzyka składa się z różnych danych wejściowych, takich jak dochód, zobowiązania, historia zadłużenia, dochód netto, kapitał własny, aktywa, LTV oraz zmiana niektórych wskaźników w czasie.


LTV jest mniej istotnym elementem wejściowym, w tym sensie, że model ryzyka przewiduje zdolność pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki bez likwidacji zastawionych aktywów.

Co oznacza wskaźnik LTV (Loan-to-Value) przy projektach?

Wszystkie pożyczki HeavyFinance są zabezpieczone gwarancją lub zabezpieczeniem. LTV (lub loan to value) to stosunek pomiędzy kwotą, która ma być pożyczona, a wartością przedstawionego zabezpieczenia. Jeśli projekt wykazuje 70% LTV, oznacza to, że pożyczkobiorca prosi o pożyczkę wartą 70% wartości zabezpieczenia, które zastawił (tj. prosi o 70 000 pożyczki, zastawiając grunt wart 100 000). Im niższy wskaźnik, tym niższe ryzyko inwestycyjne, gdyż w przypadku niespłacenia pożyczki wartość sprzedanej nieruchomości będzie wyższa od pożyczki.

W jaki sposób chronione są moje inwestycje?

Twoje inwestycje są chronione przez zabezpieczenia, które są nieodłączym elementem każdej pożyczki. Zabezpieczenia te są z kolei wynikają z regulacji w każdej jurysdykcji i są odpowiednio egzekwowane w celu odzyskania pożyczonej kwoty.

Jakie jest ryzyko inwestycyjne?

Nasi inwestorzy otrzymują projekty z przypisaną oceną ryzyka A+, A, B, C lub D (gdzie D jest uważane za zbyt ryzykowne, aby publikować na naszej platformie). Ocena ta jest obliczana poprzez uwzględnienie wszystkich wymaganych danych w modelu oceny ryzyka HeavyFinance. Oprócz tej oceny, zalecamy wszystkim naszym inwestorom przejrzenie wszystkich dostępnych danych, aby mieć pełne zrozumienie projektu pożyczki.

Czy mogę stracić całą inwestycję?

Każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko. Chociaż HeavyFinance pracuje z sektorem i klasą aktywów o niskim ryzyku, nieuniknione jest posiadanie pewnego odsetka niespłaconych pożyczek. Biorąc pod uwagę wszystkie środki podjęte w celu zapewnienia gwarancji i sekurytyzacji zabezpieczeń, w ramach puli niespłaconych pożyczek, będzie tylko niewielkie prawdopodobieństwo utraty całej inwestycji.

Co jeszcze należy wiedzieć przed inwestowaniem?

Kluczowe kwestie, które należy mieć na uwadze przed rozpoczęciem inwestycji to:

  • Upewnić się, że inwestujesz w ramach swoich możliwości finansowych i że możesz zakceptować przewidywalne ramy czasowe wypłaty.
  • Zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko i przeprowadzić due diligence każdej inwestycji z dostępnych informacji, aby osobiście zrozumieć jej kontekst i ryzyko.
  • Dywersyfikacja portfela projektów pozwoli zmniejszyć indywidualne ryzyko każdej inwestycji i lepiej znieść niekorzystne okoliczności związane z częściową lub całkowitą utratą środków na inwestycji.

Jak obliczany jest zwrot z inwestycji?

Stopa procentowa podana przy każdym projekcie HeavyFinance jest stopą roczną.

Na przykład, jeśli zainwestuesz 1.000 € w projekt o rocznej stopie zwrotu 12 procent, to miesięczne odsetki będą wynosiły 10 € =(1000 €) x (12/12/100).

Kiedy pieniądze zpostaną wypłacone pożyczkobiorcy i zaczną być naliczane odsetki?

O ile harmonogram spłaty pożyczki zamieszczony przy projekcie nie wskazuje inaczej, Twoje odsetki będą spłacane co miesiąc, natomiast zainwestowany kapitał zostanie spłacony na koniec projektu (każdy projekt ma określony czas trwania – 12, 24 miesiące, itd.)

Kiedy zacznę zarabiać po zainwestowaniu?

You will start earning money with the first interest payments from the project owner.

Odsetki zaczynają być naliczane po opłaceniu pożyczki przez właściciela projektu lub po upływie 16 dni roboczych od pełnego sfinansowania pożyczki. Możesz śledzić nadchodzące płatności w sekcji “Moje inwestycje”.

Co się stanie, jeśli nie zostanie zebrana pełna kwota wymagana do realizacji projektu?

Taki projekt może zostać sfinansowany, jeśli zebrane zostanie ponad 25% pożądanej kwoty, a pożyczkobiorca zgodzi się na wzięcie pożyczki na takich warunkach. Jeśli pożyczkobiorca nie zgadza się na niższą kwotę pożyczki, sfinansowana kwota jest zwracana inwestorom.

Kiedy odzyskam zainwestowane pieniądze i naliczone odsetki?

Zaczniesz zarabiać wraz z pierwszymi płatnościami odsetek od właściciela projektu.

Odsetki zaczynają być naliczane od i włącznie z datą wypłaty kwoty pożyczki właścicielowi projektu lub po upływie16 dni roboczych od momentu pełnego sfinansowania pożyczki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Po uzyskaniu pełnego finansowania pożyczki, rozpoczynamy zbieranie ostatecznych dokumentów od pożyczkobiorcy w celu wypełnienia wszystkich zobowiązań zabezpieczających pożyczkę. Może to zająć trochę czasu, ponieważ musimy skoordynować działania z wybranymi instytucjami. Dlatego odsetki zaczynają być naliczane 16 dni po pełnym sfinansowaniu projektu, nawet jeśli zebrane pieniądze nie zostały jeszcze wypłacone pożyczkobiorcy.

Możesz śledzić nadchodzące płatności w sekcji Moje inwestycje.

Dlaczego czasami występuje opóźnienie w spłacie odsetek?

Sektor rolniczy jest silnie związany z sezonowością, a miesięczne dochody są różne w zależności od pory roku i warunków pogodowych. Niestabilna sytuacja finansowa powoduje czasem opóźnienia w spłacie odsetek.


Jednak Twoje pieniądze są nadal chronione dzięki wszystkim krokom podjętym od początku. Ponadto pożyczkobiorca płaci inwestorom 0,1% dziennej opłaty za opóźnioną ratę. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Opłaty.

Co się stanie, jeśli pożyczkobiorca nie spłaci mojej inwestycji w terminie?

W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, HeavyFinance rozpoczyna procedurę windykacyjną, zwracając się do sądu po dokument wykonawczy. Po wystawieniu dokumentu wykonawczego, komornik zajmuje maszyny, będące zabezpieczeniem. a następnie je sprzedaje. Odzyskane środki są dystrybuowane do inwestorów. Jeśli odzyskane środki nie pokrywają inwestycji, procedura windykacyjna kierowana jest na inne składniki majątku samego pożyczkobiorcy.

Co się stanie, jeśli pożyczkobiorca będzie chciał przedwcześnie spłacić pożyczkę?

Pożyczkobiorca ma umowną możliwość spłaty pożyczki w dowolnym momencie bez kar po upływie 4 miesięcy od rozpoczęcia okresu pożyczki. Jeśli pożyczkobiorca zdecydował się na wcześniejszą spłatę pożyczki, to odsetki za cztery miesiące muszą zostać wypłacone inwestorom.

Czy mam możliwość sprzedania swojej inwestycji przed planowanym terminem?

Tak, możesz sprzedać swoją inwestycję poprzez rynek wtórny HeavyFinance. Po zalogowaniu się na swoje konto należy przejść do zakładki Mój profil i wybrać, którą inwestycję chcesz sprzedać. Jako sprzedający/a swoją inwestycję możesz zaoferować cenę, która może być równa wartości nominalnej zainwestowanej kwoty lub różnić się od niej (tj. być wyższa lub niższa).

Więcej informacji na temat zasad rynku wtórnego znajdziesz tutaj.

Gdzie mogę znaleźć informacje o moich inwestycjach?

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na Twoim profilu. Aby go znaleźć, zaloguj się na swoje konto i przejdź do zakładki Mój profil, która znajduje się w prawym górnym rogu pod Twoimi inicjałami.

Gdzie mogę śledzić postępy w realizacji projektów, w które zainwestowałem?

Po zalogowaniu się na swoje osobiste konto HeavyFinance, przejdź do zakładki Mój profil. Tam znajdziesz podsumowanie projektów, w które zainwestowałeś/łaś.

Możesz zobaczyć wszystkie informacje potrzebne do rozważenia swoich inwestycji.

Dlaczego moja inwestycja nie została potwierdzona?

Czasami w procesie inwestycyjnym występują problemy techniczne powodujące anulowanie Twojej inwestycji. Nie martw się, Twoje pieniądze nadal są bezpieczne.

Brak środków na koncie

Przed dokonaniem inwestycji zawsze sprawdź, czy masz wystarczająco dużo pieniędzy na koncie Paysera. Instrukcja, jak doładować konto Paysera, znajduje się tutaj.

Limity w Paysera

Jeśli napotkałeś/łaś na limity przelewów Paysera, podajemy instrukcje, jak podnieść limity. Aby zmienić limity, zaloguj się na swoje konto Paysera i z lewego menu wybierz Ustawienia, Limity, Prawa, Autoryzacje. W oknie, które się otworzy, kliknij na Uwierzytelnienia konta i limity płatności. Następnie wejdź w tryb edycji i dostosuj limity do własnych potrzeb. Pamiętaj, że nowe limity wchodzą w życie po 12 godzinach.

Problemy techniczne

Jeśli nie możesz inwestować – spróbuj na innym urządzeniu i/lub w innej przeglądarce. Jeśli to nie pomoże w rozwiązaniu problemu, może to być lag w Paysera, którego rozwiązanie zwykle nie zajmuje więcej niż godzinę. Jeśli problem nie ustępuje – skontaktuj się z nami przez e-mail: info@heavyfinance.com

Kiedy mogę wypłacić zainwestowane pieniądze?

Gdy inwestycja zostanie spłacona na Twoje konto, możesz wypłacić swoje pieniądze.

Jeśli nie chcesz czekać, aż pożyczkobiorca zwróci pieniądze zgodnie z harmonogramem, możesz sprzedać swoje inwestycje na rynku wtórnym, a następnie wypłacić pieniądze.

Jak zarabiać więcej z HeavyFinance?

Możesz nie tylko wybrać projekty z wyższym ROI, ale także skorzystać z naszego programu poleceń i bonusowego zwrotu gotówki, aby zwiększyć swoje zarobki.

Aby skorzystać z programu poleceń, zaloguj się na swoje konto w HeavyFinance, przejdź do Menu > Profil > Polecenie, a następnie po prostu skopiuj dostępny link polecający lub wprowadź dowolną liczbę adresów e-mail osób, które chcesz zaprosić do naszej platformy. Więcej o naszym programie poleceń można przeczytać tutaj

Aby skorzystać z premii cashback, wystarczy zastosować kod promocyjny ważny na konkretny projekt podczas inicjowania inwestycji.

Jak obliczane są bonusy za polecenie i cashback?

Premia za polecenie

Twój bonus zależy od tego, ile Twój znajomy zainwestował w ciągu 30 dni od rejestracji w HeavyFinance na rynku pierwotnym. Twój znajomy otrzyma taki sam bonus od 5 EUR do 1 000 EUR.

Bonus Cashback

System bonusowy HeavyFinance oblicza procentową wartość Twoich inwestycji. Na przykład, jeśli zainwestowałeś/łaś 1000 EUR z bonusem 2%, otrzymasz z powrotem na swoje konto 20 EUR.

Ważna uwaga: procent NIE jest dodawany do stopy procentowej, jest obliczany od kwoty Twojej inwestycji.

Kiedy jest wypłacany bonus?

Zazwyczaj bonus jest wypłacany na początku następnego miesiąca po Twojej inwestycji. Kwota otrzymanego bonusu zostanie przelana na Twoje konto.

Czy mogę mieć podłączony do tego samego konta zarówno portfel inwestycyjny HeavyFinance, jak i portfel cyfrowy Paysera?

Twoje konto HeavyFinance może być podłączone tylko do jednego portfela w tym samym czasie.

Aby mieć zarówno portfel inwestycyjny HeavyFinance, jak i portfel cyfrowy Paysera, można założyć drugie konto HeavyFinance z innym adresem e-mail.

Czym jest portfel inwestycyjny HeavyFinance?

Konto inwestycyjne HeavyFinance to rozwiązanie płatnicze dostarczone we współpracy z Lemonway, francuską firmą fintech. Lemonway jest zatwierdzony i regulowany przez francuski Urząd Nadzoru Ostrożnościowego i Rozdzielczości (ACPR) i korzysta z “paszportu finansowego UE” w 28 krajach.

Usługi płatnicze Lemonway zostały obdarzone zaufaniem przez ponad 1400 platform marketplace i 200 platform crowdfundingowych w Europie. Firma z siedzibą w Paryżu (HQ), Londynie, Madrycie, Milano, Hamburgu zatrudnia ponad 120 osób.

Jak długo trwa tworzenie portfela inwestycyjnego HeavyFinance?

Wypełnienie głównych informacji zajmie naprawdę tylko kilka minut. Zostaniesz zweryfikowany w czasie do 48 godzin, ale zazwyczaj trwa to znacznie krócej.

Jak założyć portfel inwestycyjny HeavyFinance?

Po zarejestrowaniu się na HeavyFinance, możesz zdecydować się na utworzenie portfela inwestycyjnego HeavyFinance. W ciągu zaledwie kilku minut przejdziesz przez standardową procedurę identyfikacji, weryfikacji i odpowiedziesz na kilka pytań dotyczących Twojej wiedzy finansowej.

Będąc regulowaną instytucją finansową, dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane i inwestycje już od pierwszych chwil rejestracji.

Jak doładować pieniądze do mojego portfela inwestycyjnego HeavyFinance?

Pod swoim kontem znajdą Państwo informacje o portfelu – https://heavyfinance.com/account/wallet Możesz doładować swój portfel inwestycyjny HeavyFinance za pomocą przelewu SEPA i informacji w sekcji wpłaty.

Proszę zainicjować przelew z konta bankowego pod tą samą nazwą, co Twoje konto HeavyFinance i nie zapomnij podać unikalnego numeru referencyjnego, który znajdziesz na stronie swojego portfela. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem, gdy fundusze dotrą na Twoje konto.

Jak długo trzeba czekać na pojawienie się środków w portfelu na platformie?

Informujemy, że realizacja wpłat i wypłat może potrwać do 2 dni roboczych.

Jak wypłacić pieniądze z mojego portfela inwestycyjnego HeavyFinance?

Pod swoim kontem można znaleźć informacje o portfelu – https://heavyfinance.com/account/wallet . Z portfela inwestycyjnego HeavyFinance można wypłacić pieniądze, korzystając z informacji w sekcji Wypłata. Najpierw trzeba będzie przedstawić “dowód dokumentu IBAN” (weryfikacja tego dokumentu może potrwać do 24 godzin), a następnie będzie można złożyć faktyczną wypłatę.

Dlaczego muszę połączyć konto HeavyFinance z kontem Paysera?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich inwestycji, dlatego w celu realizacji zasady segregacji środków korzystamy z usług operatora płatności Paysera.

W celu zapewnienia zasady segregacji środków pomiędzy inwestorami a platformą HeavyFinance, HeavyFinance wybrał system płatności Paysera jako operatora płatności. Paysera jest liderem na rynku płatności w krajach bałtyckich, dostarczając tanie i szybkie rozwiązania płatnicze, które spełniają oczekiwania inwestorów crowdfundingowych.

Jak połączyć moje konto HeavyFinance z kontem Paysera?

Przed inwestowaniem konieczne jest połączenie środowiska inwestorskiego HeavyFinance z kontem osobistym w Paysera. Można to zrobić, klikając przycisk “połącz konto z Paysera”. Zostaniesz przekierowany na stronę Paysera, gdzie trzeba będzie podać dane logowania do Paysera. Następnie trzeba będzie wybrać konto, z którego chce się inwestować i kliknąć przycisk “udziel dostępu do wymienionych informacji”

Czy salda kont Paysera i HeavyFinance to to samo?

Platforma HeavyFinance nie ma bezpośredniego dostępu do Twoich środków. Są one dostępne na Twoim osobistym koncie Paysera. Jednak powiązanie kont pozwala zobaczyć kwotę dostępną na koncie Paysera jako saldo na platformie HeavyFinance. Wyświetlane saldo to saldo Twojego konta Paysera, które połączyłeś z HeavyFinance.

Jak moge założyć konto Paysera?

Stworzenie go zajmie tylko kilka minut za pomocą kilku prostych kroków:


Pobierz bezpłatną aplikację Paysera na swój smartfon z Google Play lub App Store.


Po otwarciu aplikacji wprowadź swój numer telefonu i hasło. Następnie wpisz kod otrzymany w wiadomości SMS do aplikacji.
Następnie potwierdź swój adres e-mail, wypełnij formularz identyfikacji klienta i zweryfikuj swoją tożsamość.


Aby zwiększyć limity na koncie Paysera, należy potwierdzić swoją tożsamość podpisem mobilnym, rozmową przez Skype lub udać się do oddziału Paysera.


Po wykonaniu wszystkich kroków należy kliknąć przycisk “Połącz konto z Paysera” na stronie internetowej HeavyFinance i połączyć konta Paysera i HeavyFinance.

Co jest wymagane do identyfikacji klienta w systemie Paysera?

Do identyfikacji wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz wypełniony kwestionariusz Poznaj Swojego Klienta (KYC – Know Your Customer). Dokument można złożyć, logując się na swoje konto w Paysera za pośrednictwem komputera z kamerą lub za pośrednictwem aplikacji Paysera. Szczegóły dotyczące procesu identyfikacji można znaleźć tutaj.

Co zrobiuć, jeśli identyfikacja klienta w systemie Paysera jest nieudana?

W takim przypadku skontaktuj się z obsługą klienta Paysera, a ich specjalista pomoże Ci w procesie identyfikacji. Możesz wysłać do nich wiadomość tutaj lub zadzwonić pod podany tutaj numer.

Jak przelać pieniądze na/z konta Paysera?

Konto Paysera możesz doładować na kilka sposobów. Wszystkie z nich zostały opisane tutaj.

Jak mogę wypłacić pieniądze z mojego konta w HeavyFinance?

Zaloguj się na swoje konto w HeavyFinance, aby zobaczyć kwotę dostępną na koncie Paysera. Jest to konto rozliczeniowe i działa na tych samych zasadach, co konta w innych bankach: można na nim wykonywać przelewy, płatności dostępną kartą Paysera Visa lub wypłacić dostępne środki.

Co to jest Rynek Wtórny?

Rynek Wtórny to funkcja na platformie HeavyFinance, dzięki której inwestorzy mogą przenieść dostępne prawo do roszczeń na innych inwestorów. Rynek Wtórny pomaga inwestorom sprzedać ich inwestycje w pożyczki w przypadku, gdy chcą wyjść z inwestycji. Inni inwestorzy, którzy przegapili pierwszą okazję do zainwestowania w dany projekt, mają drugą szansę na sfinansowanie pożyczki.

Jakie są opłaty za korzystanie z Rynku Wtórnego?

Aby uczestniczyć w Rynku Wtórnym na platformie HeavyFinance, inwestor musi uiścić jednorazową opłatę – 1% od wartości nominalnej przenoszonego prawa do wierzytelności. Opłata ta jest uiszczana przez sprzedającego inwestycję.
Wszystkie inwestycje oferowane na rynku wtórnym HeavyFinance można znaleźć tutaj.

Czym jest Automatyczna Inwestycja?

Funkacja Automatycznej Inwestycji wykorzystuje wstępnie ustawione parametry do sprawdzenia wszystkich dostępnych projektów i wybrania tych właściwych, w które automatycznie zainwestujesz.


Dzięki tej funkcji można wstępnie wybrać i ustawić akceptowalne parametry inwestycyjne dotyczące kwoty, klasy ryzyka projektu, stopy procentowej, itp… i podążać za zaplanowaną strategią inwestycyjną, oszczędzając cenny czas.

Czy są jakieś opłaty za korzystanie z funkcji Automatycznej Inwestycji?

Za korzystanie z Automatycznych Inwestycji nie są pobierane żadne opłaty.

Co zrobić, jeśli zapomniałem hasła i nie otrzymałem linku resetującego?

Jeśli nie otrzymałeś linku resetującego, napisz do nas na adres info@heavyfinance.com, a my go wyślemy.

Jak mogę włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe?

Jeśli chcesz włączyć dwustopniowe uwierzytelnianie poprzez SMS, upewnij się, że podany numer telefonu zawiera kod kierunkowym kraju. Zawsze możesz wyłączyć uwierzytelnianie dwuetapowe w ustawieniach swojego profilu.

Czym są kredyty węglowe?

Kredyty węglowe są rodzajem certyfikatu, który może być kupowany i sprzedawany na rynkach węgla, w celu zmniejszenia ogólnej emisji poprzez zachęcanie firm i osób prywatnych do zmniejszenia ich śladu węglowego. Często są one wykorzystywane do kompensacji emisji z innych działań.

Ile kosztuje udział w programie?

Ten program to wyjątkowa okazja do uczestnictwa bez dodatkowych kosztów. Jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci uzyskać dodatkowe przychody z praktyk, które już stosujesz. Po prostu rób dalej to, co robisz, a my zajmiemy się resztą.

Jaki jest czas trwania programu kredytów węglowych?

Możesz opuścić program w dowolnym momencie, pod warunkiem złożenia 30-dniowego wypowiedzenia. Oficjalnie program trwa 20 lat, ponieważ jest to maksymalny okres, w którym można uzyskać korzyści i zmaksymalizować koszt kredytu węglowego.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w programie?

Wstępna ocena kwalifikacji obejmuje wypełnienie kwestionariusza dotyczącego praktyk zarządzania gruntami, wielkości gospodarstwa oraz lokalizacji gospodarstwa. Po przejściu pozytywnej weryfikacji przedstawimy Ci gotową umowę do podpisu.

Jakie są wymagania w trakcie programu?

W celu regularnego generowania dodatkowego dochodu, w trakcie programu wymagane jest zachowanie praktyk które wskazane zostały w zawartej umowie.

Jakie praktyki mogę wprowadzić, aby zoptymalizować bilans węgla?

Istnieje wiele praktyk które można wprowadzić w ramach programu węglowego, jednakże zaznaczamy, że nie ma konieczności stosowania wszystkich. Większa liczba stosowanych praktyk będzie generować większą liczbę certyfikatów, oraz wyższy dodatkowy dochód. Praktyki rolnictwa regeneracyjnego obejmują m. in. nawożenie organiczne, redukcję orki lub jej brak, uprawę roślin strączkowych do płodozmianu, uprawę okrywową, zmniejszenie zużycia paliwa i zminimalizowanie stosowania syntetycznych środków produkcji. Wszystkie te sugestie mogą pomóc w optymalizacji bilansu węglowego i zwiększyć potencjał sekwestracji węgla.

Jakie informacje są nam potrzebne do obliczenia kredytu węglowego?

Aby dołączyć do naszego programu kredytów węglowych, konieczne jest stosowanie zrównoważonych praktyk uprawy gospodarstwa. Kredyty mogą zostać wygenerowane jedynie po udokumentowaniu stosowania takich praktyk do czego będziemy musieli zebrać dane dotyczące;

  • Ilość zużytego paliwa: Będziemy potrzebować raportu na temat wskaźników zużycia paliwa, aby obliczyć redukcję emisji w porównaniu z bazowym poziomem rolnictwa konwencjonalnego.
  • Wykazu maszyn: Będziemy potrzebowali listy posiadanych przez Państwa maszyn, w tym ich typów, marek i modeli. Informacje te można również znaleźć w raporcie z www.vic.lt i służą nam one do weryfikacji zużycia paliwa.
  • Zużycie nawozów: Będziemy wymagać raportu z www.vic.lt na temat ilości i rodzaju nawozów stosowanych w Państwa gospodarstwie. Informacje te pomagają nam obliczyć redukcję emisji w porównaniu z konwencjonalnymi metodami rolniczymi, a także pomagają rolnikom zdobyć kredyty węglowe poprzez zmniejszenie zużycia nawozów.
  • Plony upraw: Będziemy potrzebować informacji na temat Twoich plonów z ostatnich 5 lat, w tym plonów z hektara i suchej masy. Dane te pomogą nam obliczyć ilość węgla organicznego zwróconego do gleby z biomasy resztek pożniwnych.
  • Informacje o polach: Podpisując umowę, rolnicy upoważniają HeavyFinance do pobierania próbek i dokonywania wszelkich niezbędnych manipulacji na swoich polach w celu obliczenia kredytu węglowego.

*Sposoby zbierania danych zmieniają się w zależności od kraju, w którym się Państwo znajdują. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym biurze HeavyFinance.

Co się stanie, jeśli zdecyduje się opuścić projekt?

Opuszczenie programu nie wiąże się z żadnymi karami pieniężnymi. Ważne jest jednak, aby powiadomić nas o tym 30 dni wcześniej. Należy także pamiętać, że jeśli opuścisz projekt, stracisz część zdobytych kredytów węglowych. Dzieje się tak dlatego, że Verra, nasz partner certyfikujący kredyty węglowe, utrzymuje buforową pulę kredytów w celu ochrony przed potencjalnym powrotem do .

Staramy się zminimalizować tę pulę buforową poprzez podpisywanie długoterminowych umów z rolnikami, a nie zawieranie krótkoterminowych umów najmu. Podpisując 20-letnią umowę dzierżawy, ryzyko odwrócenia jest zminimalizowane, co z kolei minimalizuje procentową wartość puli buforowej. Warto wiedzieć, że pula buforowa jest oparta na narzędziu oceny ryzyka, i rolnicy z większą ilością czerwonych flag mogą mieć wyższy procent puli buforowej.

Czy mogę brać udział w kilku programach jednocześnie?

Instytucje zarządzające kredytami węglowymi zabraniają uczestnictwa w kilku programach wydobycia węgla jednocześnie.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Pierwsza płatność, którą otrzymasz, nie jest zależna od daty rejestracji, ale raczej od czasu trwania Twoich regeneracyjnych praktyk rolniczych. Jeśli stosujesz zrównoważone zarządzanie gruntami od sierpnia 2019 r., to pierwsza płatność może nastąpić już na początku przyszłego roku.

Jaka będzie wartość moich kredytów węglowych?

Wartość kredytów węglowych jest określana przez jakość gleby i praktyk rolniczych. Ponadto, rynek kredytów węglowych działa podobnie jak rynek zbóż: wartość zmienia się w zależności od podaży i popytu. Regularnie przekazujemy rolnikom zarejestrowanym w programie aktualizację cen.

Czy mogę śledzić cenę i sprzedaż moich kredytów węglowych?

Tak, jako uznany deweloper projektu, nasze kredyty węglowe są wysoko cenione na rynku i mamy duże doświadczenie w dostarczaniu konkretnych wyników w tej dziedzinie. Nasz zespół naukowy jest kompetentny i stosuje solidną metodologię, która zapewnia przejrzystość.

Nasz zespół zajmujący się pozyskiwaniem kredytów węglowych współpracuje z renomowanymi i znanymi markami oraz firmami blue-chip. Zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości w naszym partnerstwie z rolnikami, a jeśli są Państwo zainteresowani tymi informacjami, z przyjemnością udostępnimy je na życzenie.

Ile mogę zarobić podczas programu?

Dochód każdego gospodarstwa zależy od hektarów ziemi zapisanych do programu oraz od rodzaju gleby i zagospodarowania terenu. Właściciele gospodarstw otrzymają wynagrodzenie w oparciu o cenę sprzedaży kredytów węglowych wygenerowanych dzięki stosowaniu praktyk zrównoważonego zarządzania gruntami.

Widząc zmiany w cenie kredytów węglowych, staramy się sprzedawać je na rynku po jak najwyższej cenie, aby przynieść największą wartość dla rolnika. Będąc w pełni przejrzystym, dzielimy się prognozowanymi przychodami z każdym właścicielem gospodarstwa przed podpisaniem umowy oraz regularnie po przystąpieniu rolnika do programu.