Co jest podstawą oceny ryzyka właścicieli projektów?

Jak ocenia się ryzyko projektów rolniczych?

Każdy rolnik jest oceniany na podstawie swojego doświadczenia w branży i historycznych wyników gospodarstwa. HeavyFinance wymaga od właścicieli projektów przedstawienia informacji finansowych dotyczących wyników z poprzednich lat oraz ich obecnej sytuacji finansowej. Informacje te są weryfikowane na podstawie oficjalnych dokumentów takich jak: Informacje o działalności firmy lub rejestracja działalności gospodarczej, Deklaracje podatkowe, PIT, itp. Badamy również zabezpieczenia na pokrycie wymaganego stosunku wartości pożyczki do wartości nieruchomości.


Modelowanie ryzyka składa się z różnych danych wejściowych, takich jak dochód, zobowiązania, historia zadłużenia, dochód netto, kapitał własny, aktywa, LTV oraz zmiana niektórych wskaźników w czasie.


LTV jest mniej istotnym elementem wejściowym, w tym sensie, że model ryzyka przewiduje zdolność pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki bez likwidacji zastawionych aktywów.