Czy zyski (tj. otrzymane odsetki) z inwestycji na platformie HeavyFinance podlegają opodatkowaniu?

Ważne informacje dla mieszkańców Litwy

Jeśli inwestujesz jako osoba fizyczna, uzyskane odsetki są zaliczane do dochodu klasy B, który musisz zadeklarować i zapłacić 15% PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) od tego dochodu. Podatek ten musi być płacony przez samych rezydentów litewskich od łącznej kwoty odsetek otrzymanych w okresie podatkowym, która przekracza 500 EUR, tzn. gdy łączna kwota odsetek otrzymanych w okresie podatkowym przekracza 500 EUR, kwota przekraczająca 500 EUR jest opodatkowana według stawki 15%.

Wypłacając odsetki karne, premie za polecenie, zwrot gotówki i inne prezenty rezydentom litewskim, HeavyFinance potrąci i odprowadzi 15% PIT do Państwowej Inspekcji Podatkowej (STI).

Ważne informacje dla rezydentów zagranicznych

Odsetki od litewskich pożyczek wypłacane osobom będącym rezydentami zagranicznymi są klasyfikowane jako dochód klasy A i będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT) odliczanemu i płaconemu przez HeavyFinance. Z tego powodu zagraniczni rezydenci będą automatycznie obciążeni 15% podatkiem dochodowym od osób fizycznych przed wypłaceniem odsetek, który zostanie przekazany do Państwowej Inspekcji Podatkowej (STI).

W celu obniżenia podatków, inwestorzy zagraniczni, których kraj zamieszkania ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Litwą, powinni wypełnić sekcję I do IV formularza DAS-1 i dostarczyć dokument potwierdzający rezydencję podatkową w swoim kraju, a następnie przesłać go do nas na adres info@heavyfinance.com z tytułem maila: “Income tax – Podatek dochodowy”

Podatek u źródła będzie zmniejszony dla tych osób, które są rezydentami krajów, z którymi Litwa ma podpisaną umowę o zwolnieniu z podwójnego podatku.

W przypadku wypłacania odsetek od kar, premii za polecenie, zwrotu gotówki oraz innych prezentów i premii rezydentom zagranicznym, HeavyFinance nie będzie dokonywać żadnych odliczeń, a podmiotem odpowiedzialnym za zgłoszenie tego faktu do właściwego organu podatkowego jest inwestor.