Andrius Liukaitis, Head of Lending and co-founder of HeavyFinance; Darius Verseckas, CMO and co-founder of HeavyFinance; Laimonas Noreika, CEO and co-founder of HeavyFinance

HeavyFinance z sektora ClimateTech zamyka rundę finansowania na poziomie 3 milionów euro

HeavyFinance, platforma inwestycyjna climate tech dla rolnictwa, pozyskała 3 mln euro w ramach rundy seed, której przewodził fundusz VC Practica Capital. Firma wykorzysta pozyskane środki na dalszą ekspansję i rozwój finansowania inwestycji z obszaru zrównoważonego rolnictwa w celu wsparcia walki ze zmianami klimatycznymi. Spółka jest na polskim rynku pionierem w udzielaniu rolnikom zielonych pożyczek 0% na rozwój zrównoważonych gospodarstw.

HeavyFinance to europejski fintech, którego założyciele pochodzą z Litwy. Firma wspiera walkę z kryzysem klimatycznym m.in. na polskim rynku, który stanowi dla niej jeden z kluczowych obszarów działalności. Swoje działania koncentruje na dostarczaniu finansowania, w tym programów pożyczkowych, gospodarstwom, które chcą wprowadzić lub rozwinąć zrównoważone praktyki rolnicze. Jednym z wyznaczonych celów firmy jest usunięcie 1 gigatony CO2 z atmosfery do 2050 roku.

Zebrane finansowanie pomoże firmie kontynuować ekspansję europejską. Obecnie HeavyFinance zatrudnia 33 osoby, z czego 10 osób pracuje w Polsce, a pozostałe w oddziałach zlokalizowanych w Portugalii, Bułgarii, Litwie i Łotwie. W ciągu najbliższych 12 miesięcy firma planuje podwojenie obecnego poziomu zatrudnienia.

Wsparcie polskich rolników

W Polsce firma udzieliła jak dotąd ponad 150 pożyczek o łącznej wartości 1,5 miliona euro. Spółka planuje dalszy rozwój polskiego oddziału, m.in. w związku z wejściem nowego Krajowego Planu Strategicznego, który określa zasady i możliwości finansowania gospodarstw w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgodnie z tym Planem polscy rolnicy od 15 marca br. mogą składać wnioski o dopłaty – tzw. ekoschematy rolnicze. Jest to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk, które przyczyniają się do ochrony środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Wysokość kwoty do wypłaty zależy od systemu punktowego – szacuje się, że rolnicy otrzymają około 1300 zł za każdy hektar gruntów rolnych. Dzięki programowi certyfikatów węglowych HeavyFinance każdy rolnik kwalifikujący się do programu może powiększyć tę kwotę o zyski generowane w ramach sprzedaży certyfikatów węglowych oraz dodatkowo uzyskać pożyczkę bez oprocentowania.

Planowane inwestycje

HeavyFinance przeznaczy ponadto pozyskane fundusze na wsparcie i przyspieszenie procesu przejścia rolnictwa konwencjonalnego na zrównoważone praktyki rolnicze, zarejestrowanie 200 tys. hektarów regeneracyjnych gruntów uprawnych w ramach inicjatywy rolnictwa węglowego i stworzenie bezpośredniego

dostępu do inwestycji w kredyty węglowe dla firm, które chcą zrekompensować swój ślad węglowy.

– Po udanej rundzie seed jesteśmy gotowi na dalszą ekspansję na rynku europejskim. Chcemy dotrzeć do jeszcze większej liczby partnerów, oferując im możliwość inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wejście na nowe rynki i poszerzanie naszego pakietu inwestorów będzie stanowić ważny krok w rozwoju firmy. W nadchodzących miesiącach priorytetem dla nas będzie opracowywanie nowych produktów i programów, a także pozyskanie zaangażowania ekspertów branżowych – mówi Laimonas Noreika, założyciel HeavyFinance. – Walka ze zmianami klimatycznymi musi być wspólnym wysiłkiem, a ponieważ prawie jedna trzecia globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z produktów rolnych, HeavyFinance chce wesprzeć branżę w minimalizowaniu śladu węglowego. Wzrost produkcji żywności wiąże się ze zwiększoną ilością emitowanych zanieczyszczeń, co stanowi ważny, globalny problem i przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Łączenie inwestorów z rolnikami i specjalistami ds. rolnictwa za pośrednictwem naszej platformy finansowej może pomóc przyspieszyć przyjęcie regeneracyjnych praktyk gospodarowania glebą w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całej Europie – dodaje Noreika.

Realna walka z kryzysem klimatycznym

Finansowanie HeavyFinance wspiera dążenie branży rolniczej do poprawy kondycji gleby. Dzięki podejmowanym przez gospodarstwa zrównoważonym praktykom zarządzania gruntami zmniejsza się m.in. emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych przez maszyny, a także, poprzez cykle biogeochemiczne roślin, dwutlenek węgla jest usuwany z atmosfery. Ponadto zmniejszeniu ulegają zanieczyszczenia podtlenkiem azotu, które wynikają z nadmiernego stosowania nawozów. Poprawia się również różnorodność biologiczna, co pomaga gospodarstwom w uodpornieniu się na skutki zmiany klimatu, m.in. na susze.

Firma posiada już odpowiednią infrastrukturę, aby oceniać możliwości pożyczkowe rolników i operatorów rolnych. Dzięki temu zawieranie transakcji jest ułatwione, a sam proces zarządzania pożyczkami jest skuteczniejszy.

– Zespół HeavyFinance dąży do transformacji tradycyjnego rynku pożyczek rolniczych, zachęcając rolników do wdrażania zrównoważonych i regeneracyjnych praktyk rolniczych poprzez zapewnianie im dostępu do niezbędnego kapitału. Zrzeszając bezpośrednio rolników w Europie i wprowadzając zastrzeżoną metodologię przyznawania kredytów węglowych, planujemy utworzenie nowego kanału inwestycyjnego dla przedsiębiorstw niższego szczebla w celu zrównoważenia ich śladu węglowego i stymulowania instytucjonalnych inwestycji kapitałowych w sektorze zielonej gospodarki – dodał Arvydas Bložė, Partner w Practica Capital.