Certyfikaty węglowe i jak na nich zarabiać w rolnictwie

Certyfikaty węglowe i jak na nich zarabiać

Certyfikaty węglowe zyskują na znaczeniu jako kluczowy element strategii ekologicznej na poziomie narodowym. Służą one jako potwierdzenie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a ich historia sięga dwóch dekad wstecz, obejmując działania od ochrony lasów po sekwestrację CO₂ w glebie i oceanach. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na działania proekologiczne i klimatyczne, wartość certyfikatów węglowych wykazuje tendencję wzrostową. Organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, uznają je za kluczowy element w globalnych strategiach zmniejszania emisji dwutlenku węgla.

Certyfikaty węglowe to nie nowość

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, widoczny jest wzrost zainteresowania certyfikatami węglowymi, zwłaszcza w sektorze rolnym. Rolnictwo węglowe i rolnictwo regeneratywne, mające na celu zmniejszenie emisji CO₂ i zwiększenie poziomu węgla w glebie, staje się nie tylko praktyką ekologiczną, ale i ekonomiczną. Rozwój programów węglowych, które zyskały na znaczeniu dzięki inicjatywom w USA i Australii, otwierając przed polskimi rolnikami nowe możliwości finansowe.

Organizacje takie jak Verra czy Golden Standard, opracowały standardy pozwalające mierzyć ilość sekwestrowanego CO₂, co stało się podstawą do rozwoju rynków węglowych w tych krajach, a teraz na całym świecie.

W USA, system certyfikatów węglowych jest ściśle powiązany z sektorem rolnym, przynosząc korzyści finansowe dla znacznej części gospodarstw rolnych. Co więcej, praktyki rolnictwa regeneratywnego mają wpływ na wartość gruntów rolnych, zwiększając ich cenę w zależności od potencjału gleby do sekwestracji węgla. Gleby o wyższych zdolnościach absorpcji CO₂ mogą generować więcej certyfikatów, co podnosi wartość hektara takich gruntów.

Certyfikaty węglowe dla rolników

Generowanie certyfikatów węglowych rozpoczyna się od zastosowania metod rolnictwa regeneratywnego, które mają na celu nie tylko zwiększenie urodzajności gleby, ale również sekwestrację węgla. Praktyki takie jak rolnictwo bezorkowe, zrównoważone zarządzanie gruntami, czy stosowanie mulczu organicznego, są kluczowe w procesie pochłaniania CO₂ z atmosfery i jego wiązania w glebie.

Każda tonę CO₂, która zostaje sekwestrowana, może zostać przekształcona w jednostki CO₂, które po uzyskaniu certyfikatów węglowych, pod warunkiem spełnienia określonych standardów i przejścia weryfikacji przez akredytowane organizacje takie jak Verra czy Gold Standard, mogą następnie być sprzedawane na rynku węglowym, dobrowolnym bądź obowiązkowym, oferując rolnikom dodatkowe źródło dochodu i zachętę do kontynuowania oraz rozszerzania zrównoważonych praktyk rolniczych.

Wartość certyfikatów węglowych jest bezpośrednio powiązana z ich zdolnością do redukcji emisji dwutlenku węgla, co czyni je atrakcyjnymi dla firm i organizacji dążących do neutralności węglowej. W miarę jak regulacje środowiskowe stają się bardziej rygorystyczne, a świadomość ekologiczna wzrasta, popyt na certyfikaty węglowe rośnie, co napędza ich cenę na rynku.

1 certyfikat węglowy = 1 tona CO₂ zatrzymana w glebie

Certyfikaty węglowe przyznawane są przez międzynarodowe agencje certyfikujące za działania, które usuwają lub zmniejszają emisję dwutlenku węgla. Te projekty mogą obejmować przedsięwzięcia związane z energią odnawialną, zalesianie i zrównoważone praktyki zarządzania gruntami. Każdy z tych projektów jest weryfikowany, aby zagwarantować, że uzyskane kredyty węglowe są prawdziwe, a ich pochodzenie nie budzi zastrzeżeń. Po zweryfikowaniu każdego projektu, kredyty węglowe są wydawane i mogą zostać sprzedane.

W Unii Europejskiej firmy muszą nabywać kredyty węglowe poprzez system handlu emisjami (EU ETS), aby zrównoważyć swoje emisje. HeavyFinance pracuje z jednostkami Verified Carbon Units (VCU), które są wydawane w ramach dobrowolnego rynku i przeznaczone dla firm, które chcą dobrowolnie zrównoważyć swoje emisje węgla. Główna różnica między EU ETS a VCU polega na tym, że EU ETS jest obowiązkowym systemem w ramach Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do a VCU które są wydawane w obrębie rynku dobrowolnym handlu certyfikatami węglowymi.

Przyszłość rynku certyfikatów węglowych

Publikacja raportu “The Time For Carbon Removals Has Come” autorstwa Boston Consulting Group wywołała szeroki rezonans wśród akademików i badaczy sektora dobrowolnego rynku węglowego (VCM). Raport podkreśla szerokie naukowe konsensus dotyczące kluczowej roli usuwania dwutlenku węgla (CDR) w globalnej dekarbonizacji, zwracając uwagę na jego znaczący wpływ na redukcję globalnych emisji ‘netto’ w krótkim okresie oraz eliminację historycznych emisji w dłuższej perspektywie.

Opublikowany również został raport Światowego Forum Ekonomicznego, który wskazuje na znaczące zapotrzebowanie na usuwanie węgla, kontrastujące z niewystarczającą podażą, aby je zaspokoić. Poniższa tabela ilustruje niedostateczną wydajność dobrowolnego rynku węglowego, który nie spełnia oczekiwań aż o ponad 90%. Imperatyw walki ze zmianami klimatycznymi i redukcji emisji węgla nadal pozostaje najwyższym priorytetem, przy czym ostatnie wydarzenia podkreślają finansowanie jako znaczącą przeszkodę na tej drodze.

Zapotrzebowanie na kredyty węglowe

Kolejny raport Bloomberg podaje, że liczba certyfikatów węglowych zgromadzonych w magazynach według głównych standardów certyfikacji – Verra, Gold Standard, American Carbon Registry, Climate Action Reserve i Cercarbono – jest mniejsza niż 800 milionów ton. To równoważne jest z emisją globalną generowaną w ciągu ośmiu dni. Demonstruje to potrzebę realizacji większej liczby projektów związanych z usuwaniem węgla.

Certyfikaty węglowe zyskują na znaczeniu jako kluczowy element strategii ekologicznej Polski, oferując rolnikom nowe źródło dochodu poprzez praktyki rolnictwa regeneratywnego. Wzrost wartości tych certyfikatów odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na działania proekologiczne, a rozwój rynku węglowego w USA i Australii pokazuje globalny potencjał. Raporty Boston Consulting Group i Światowego Forum Ekonomicznego podkreślają pilną potrzebę zwiększenia projektów usuwania węgla, aby sprostać globalnym wyzwaniom klimatycznym.

Carbon Credits Form (carbonForm)